Hotărârea nr. 164/2012

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri, în sumă de 477.548,34 lei pentru investiţia realizata de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri, în sumă de 477.548,34 lei

pentru investiția realizata de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62

Analizând Raportul de specialitate nr.28063 din 27.02.2012 din întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădiri, pentru investițiile realizate de SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62,

Având în vedere cererea de revizuire, depusă de către SC OMILOS ORADEA SRL, prin care solicită reducerea impozitului pentru investițiile realizate de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62,

Valoarea de impozitare la care vom achita cota de reducere este de 84.156.243 lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, și ale O.G.nr.92/2003 art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a), art.10 și art.11, Cap.III, art.24(1), art.24(2),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 477.548,34 lei, datorat bugetului local pe anul 2012, de către SC OMILOS ORADEA SRL, pentru investițiile realizate în Oradea, str. Calea Aradului nr.62.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C.OMILOS ORADEA SRL , prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2012

Nr.164


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila