Hotărârea nr. 163/2012

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2012 A SOCIETĂTII COMERCIALE GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2012 A SOCIETĂTII COMERCIALE GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.23695 din 23.02.2012, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2012, pentru investiția realizată de SC GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL în Oradea str. Lăpușului nr. 6,

S.C. GrAnDHILL BUSINESS CENTER SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Lăpușului nr.6 județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Sanza Dumitru Genica, în calitate de administrator având C.U.I. nr.25452575,

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L. Oradea nr.407/2010,

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2012 este de 11.639,07 lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,O.G.nr.92/2003,republicată art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6, lit.a) art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 11.639,07 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012 de către SC GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL Oradea, str. Lăpușului nr.6.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2012

Nr.163


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila