Hotărârea nr. 159/2012

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2012 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂTII COMERCIALE LENAURA SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2012 INVESTIȚII DE NATURA LOCUINȚELOR , A SOCIETĂTII COMERCIALE LENAURA SRL

Analizând Raportul de specialitate nr.27880 din 21.03.2012, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pe anul 2012 pentru investiția de natura locuințelor realizată de SC LENAURA SRL în Oradea, str. Grigore Moisil nr.8,

S.C. LENAURA SRL, are sediul social în Comuna Roșiori, sat Mihai Bravu nr.352, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul, Popa Petru Florin - în calitate de administrator având C.U.I. nr. 14667064 și număr de ordine în registrul comerțului J05/514/2002,

În vederea revizuirii scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru investiția de natura locuințelor, societatea anexează la cerere documentele justificative privind valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții,

Valoarea contabilă a obiectivului de investiții la data de 31.12.2011 este de 147.538 lei.

În cazul înstrăinării unor unități locative în cursul anului 2012, suma facilitată se va diminua conform declarațiilor fiscale depuse de investitor, proporțional (în funcție) de valoare de impozitare și perioada rămasă până la sfârșitul anului,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, și ale

O.G.nr.92/2003, art.125 lit.e,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.6,lit.c), art.11 și art.12,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012, de către SC LENAURA SRL Oradea, în suma de 1.475,38 lei, pentru investiția de natura locuințelor, realizata in Oradea pe str.Grigore Moisil nr.8 .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția prefectului județului Bihor

 • •  Direcția Economică,

 • •  S.C. LENAURA SRL prin grija Direcției Economice

 • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupșa


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 martie 2012

Nr.159

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.