Hotărârea nr. 156/2012

privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2012 a SC VANDANA COM SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2012 a SC VANDANA COM SRL

Analizând Raportul de specialitate nr.18192 din 09.02.2012, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2012 pentru investiția realizată de SC VANDANA COM SRL în Oradea, str. Calea Sântandrei nr.18,

S.C. VANDANA COM SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Calea Sântandrei nr.18, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Ciora loan în calitate de administrator, având C.U.I. RO 3758345 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/1429/1993,

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru revizuire investiții, aprobat prin H.C.L. Oradea nr.407/2010,

Valoarea contabilă în anul 2012 este de 2.279.230 lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, și ale

O.G.nr.92/2003 art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale „art.6” lit. a), „art.10”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2012, cu suma de 7.977,30 lei,pentru investiția realizată de către S.C. VANDANA COM SRL în Oradea, str. Calea Sântandrei nr.18.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. VANDANA COM SRL Oradea, prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2012

Nr.156


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila