Hotărârea nr. 151/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,, Depoluare Pârâu Paris ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

,, Depoluare Pârâu Paris ”

Analizând Raportul de specialitate nr. 49706 /15.03.2012, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Depoluare Pârâu Paris „

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând adresa nr. 8423/2012 a SC Compania de Apa Oradea SA înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr.

49159/14.03.2012,

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, justificată în nota de fundamentare înregistrată cu nr. 8114/13.03.2012, întocmită de SC Compania de Apa Oradea SA, precum și în baza studiului de fezabilitate, elaborat de SC RONO AQUA SRL Oradea,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d) și art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Depoluare Pârâu Paris”, potrivit anexei la prezenta hotărâre, cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.............................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.....................................................................SC COMPANIA DE APA ORADEA SA Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției : din care C+M :

1008,810 mii lei / 233,710 mii euro (inclusiv TVA)

870,168 mii lei / 201,591 mi i euro(inclusivTVA)

(preț 20.12.2011; 1 euro = 4,3165 lei)

Eșalonarea investiției: Anul I Capacități :      -Tronson 1 :

1008,810 mii lei / 233,710 mii euro (inclusiv TVA) 2X40 ml canal menajer DN200 mm

2 cămine vizitare

5 racorduri D160 mm in lungime de 98 ml -Tronsonul 2+3: 845,2 ml canal menajer D315 mm

38 cămine vizitare

45 racorduri D160mmin lungimede252ml

Durata de execuție a investiției: 3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  SCCOMPANIADE APAORADEASAOradea

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea - www.oradea.ro

  Oradea, 16 martie 2012

  Nr. 151


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

DEPOLUARE PARAU PARIS

STUDIU DE FEZABILITATE

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR;

BENEFICIAR:

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A, JUDEȚUL BIHOR;

PROIECTANT:

S.C. RONO AQUA S.R.L, ORADEA, JUDEȚUL BIHOR;

/ronoaqua

proiecta re-ingrnerie-design-consul ting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7', ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


Ea


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

1509001 15014001 0NSAS180OI


INVESTIȚIA;


I. FOAIE DE CAPAT


DEPOLUARE PARAU PARIS

BENEFICIAR


S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

FAZA DE PROIECTARE/NR PROIECT: STUDIU DE FEZABILITATE

NR.PROIECT 990/2011

OBIECT:

PARAU PARIS
PROIECTANT:

Pagina 2/27


(RONOAQUA

proiecta re-in gînerîe-cJesig n-consul ting

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

ISO 9001 ISO 14001 OHSASIBOOI


II. FOAIE DE SEMNATURI

TITLU PROIECT :


DEPOLUARE PARAU PARIS

CAPITOL

PROIECTAT

VERIFICAT

APROBAT Director General

Nume

Semnaturi

Nume

Serpnaturi

Nume

Serpfî^turi

Rețele canal

Coroiu Nicolae

kmX

Balogh Csaba

Ciordas Victor

F

Antemasurătoare devize

Creț Olimpia

Balogh Csaba

—Luy,

f

Ciordas Victor

1

7

Pagina 3/27

(RONO

proiec tare-inginerie-design-consul t ing


Roman ia-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gffîail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600


SISTEM DEHANAGEHEnFCERTIFICAT

ID C2757/M1757/O«0

ISD9D0I ISD14001 OHSAS10001


BORDEROU

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

 • (1) DATE GENERALE

 • 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 2. AMPLASAMENTUL.

 • 3. TITULARUL INVESTIȚIEI

 • 4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

 • 5. ELABORATORUL STUDIULUI

 • (2) INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1) SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

O        2) DESCRIEREA INVESTIȚIEI:

 • A) NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI, PRECUM SI

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC SELECTAT:

 • B) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE :

 • C) SCENARIILE TEHNICO ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE

INVESTIȚII POT FI ATINSE:

 • 2. DEPOLUARE PRIN REALIZAREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERA

  • 2.1 CĂMINE DE CANALIZARE

  • 2.2 BREVIAR DE CALCUL

 • 1.1.1 DEBITELE CARACTERISTICE ALE NECESARULUI DE APA

 • 1.1.2 DEBITELE CARACTERISTICE ALE CERINȚEI DE APA

2.2.1 DEBITELE CARACTERISTICE ALE APELOR UZATE MENAJERE.....................L..

 • 3. REFACEREA STRĂZII DUPĂ FINALIZAREALUCRARILOR

 • 3) DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

 • A) ZONA SI AMPLASAMENTUL:

 • B) STATUTUL JURIDIC ALE TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT:

 • C) SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN :

 • D) STUDII DE TEREN:

 • E) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR :

 • F) SITUAȚIA EXISTENTA A UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM:

 • G) CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI:

 • 4) DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:

 • (2) EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A

INVESTIȚIEI

 • (3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

 • (4) . ANALIZA COST BENEFICIU

 • (5) . SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

 • (6) . ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI 

 • (7) . PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

 • (8) . AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

 • (9) . ANEXE

/ronc>

proiectare-inginerie-ciesign-Consulting

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmaiLcom J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

G^rtROm


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

10 C2757/M1757/0130

ISO 3001 ISO 14001 OHSAS100D1


CAPITOLUL B : PIESE DESENATE:


Plan de încadrare in zona


0/AC;


Plan de situație rețele de canalizare tronson 1


1/AC;


Plan de situație rețele de canalizare tronson 2-3


2/AC;


Profil longitudinal tronson 1 (mal drept)

Profil longitudinal tronson 1(mal drept)

Profil longitudinal tronson 2

Profil longitudinal tronson 3

Secțiune tronson 2


Rom an ia-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

SISTEM D E HAHAGEHENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

ÎS0 3001 ISO 14001 0HSASI8D01


CAPITOLUL A : PIESE SCRISE

| (1) DATE GENERALE                                                      ]

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

■ Depoluare parau Paris

2. AMPLASAMENTUL
 • ■  Județul Bihor;

 • ■  Municipiul Oradea;

3. TITULARUL INVESTIȚIEI

■ S.C. Compania de apa Oradea S.A., județul Bihor;

I 4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

■ S.C. Compania de apa Oradea S.A., județul Bihor;

5. ELABORATORUL STUDIULUI

■ SC. RONO AQUA SRL, Oradea, județul Bihor;

(RONO

proiectâte-rnginerie-design-consulting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


SISTEM ^MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

ISO 3001 IS014001 0H3AS10001


 • (2) INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1) SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI______________________________________

Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania, situat Ia numai 13 km de granița de vest a României, municipiul Oradea, reședința administrativă a județului Bihor, ocupă o poziție central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicații, aflat la o distanță sensibil egală de capitalele regiunii: București (651 km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga (676km).

Latitudinea nordică de 47° 03' și longitudinea estică de 21°55’ plasează Oradea pe cursul Crișului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munților Apuseni.

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găsește la deschiderea Văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișană, arie de trecere de la relieful dealuros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepișului) către cel de câmpie.

Valea Pasteur este un curs de apa permanent.ee se formează din apele de ploaie și din topirea zăpezilor ce vin de pe versanții Dealul Mare și Dealul Oșorhei. In pezent pârâul Paris constituie o sursa de poluare a apelor Crișului Repede, datorita evacuărilor masive de ape uzate de la imobilele situate pe ambele maluri ale paraului (str. Louis Pasteur numerele impare si str. Gheorghe Doja numerele pare).

Bazinul hidrografic al paraului Paris care este un affluent de dreapta al Crișului Repede are o suprafața de colectare de 7.9 kmp.

Parau! Paris debușează in Crisul Repede aval de podul Dacia.

La circa 3.6 km de la confluenta, s-a executat un baraj de pamant cu rol de atenuare a debitelor si in scop de asigurare a apei pentru irigarea livezilor (foste ale IAS)din zona. Parau! Paris curge intr-un canal închis tip clopot cu H=3.2m de la rambleul CFR pana la debusare, iar in porțiunea Spitalului Județean pe o lungime de 700m într-o secțiune intubata in beton armat, o secțiune clopot de 280/177, in rest avand o scurgere libera , intre taluzuri naturale.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.coin J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

■■ GertROm


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

IS09I301 ISD1400I 0HSĂ313001


2) DESCRIEREA INVESTIȚIEI:

A) NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI, PRECUM SI SCENARIUL TEHN1CO-ECONOM1C SELECTAT:

La data prezentei, la comanda Direcție Ape Crisuri sa întocmit un studiu de fezabilitate, avand ca tema intubarea paraului Paris pe porțiunile deschise, cu scurgere in taluz natural. Prin realizarea intubarii paraului Paris devine necesara realizarea unui colector menajer care va prelua deversările ilegale.

In urma analîzarîi si verificării pe teren al tuturor consumatorilor pe traseul

Cris Repede- str. Șalvarii s-au concluzionat următoarele:

7. Pe porțiunea intubata Crisul Repede- rambleu CFR

Toate imobilele dispun de racorduri menajere si pluviale. In urma investigațiilor de pe teren nu sau descoperit alti poluatori decât cei identificați (prezentați mai jos). Acest lucru se evidențiază si din analiza probelor prelevate amonte,(rambleul CFR ), aval (deversare in Crisul Repede).

Există un număr de 5 case (numerele 48, 50, 51, 53, 55 la intersecția străzilor Vago Jozsef si G. Enescu) care nu sunt racordate la canalizarea menajeră, ci în Pârâul Paris.

Pentru depoluarea Pârâului Paris se impune refacerea racordurilor de la aceste imobile, prin demontarea racordurilor existente la Pârâul Paris și racordarea acestora în canalizarea menajeră.

 • 2. Pe porțiune deschisa, rambleul CFR-imobilul din dreptul Nr. 100 străzii Gh. Doja

Din aceasta porțiune provin majoritatea apelor uzate; pentru aceasta porțiune s-a prevăzut un canal colector menajer nou care se va monta in paralel cu secțiunea închisa, ce se va realiza prin investiția gestionata de Direcția Ape Crisuri. Acest canal v-a colecta apele uzate de la toti consumatorii inclusiv de la blocurile situate pe str. Gh. Doja Nr. 96, 98, 100 spre aval.

Rețeaua de canalizare nou propusa va transporta apele uzate menajere

(RONO

proiectare -inginerie’cJesign-consuitîng


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aq ua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


sisteudemahagemeht'certificat

ID C27 57/M1757/0430

ISU3001 IS014001 0HSA31B001


in sistem ciassic gravitațional si va descarcă in colectorul menajer ovoidal 300 / 450 de pe str. L. Pasteur colt cu str. Ecaterina Teodoroiu prin intermediul unui cămin de intersecție, nou proiectat.

 • 3.Porțiunea intubata din dreptul Spitalului Județean

Toate imobilele din aceasta zona dispun de racorduri menajere si pluviale, cu racordare in colectoarele existente de pe strada, realizarea acestora executandu-se concmitent cu realizarea blocurilor.

Se va urmări cu atentie canalizarea garajelor din subsolul blocurilor, care prin racordurile existente pot evacua ape uzate, contaminate cu uleiuri minerale (prin sifoanele de pardoseala ). Din acest motiv propunem desfintarea acestor racorduri, intrucat nu exsista separatoar de hidrocarburi, sifoanele de pardoseala nu intra in dotarea garajelor in mod obligatoriu.

 • 4. Secțiunea deschisa intre fabrica Perind si str. Șalvarii.

Imobilele învecinate acestei secțiuni cu o lungime aproximative de 95 m nu au contract cu C.A.O. pentru preluarea apelor menajere, dar nu sau putut depista legaturi directe in parau. Analizând probele de laborator din aceasta zona s-a tras concluzia ca aceste case au racorduri de canalizare menajere in parau. Proprietari imobilelor ne racordate la sistemul de canalizare menajera a localității vor fi obligați a se racorda ( gravitațional sau prin pompare după caz).

B) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZAB1LITATE :

Pentru această investiție nu a fost efectuat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung.

C) SCENARIILE TEHNICO ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTIȚII POT FI ATINSE:

In prezentul studiu de fezabilitate s-au studiat soluțiile tehnice si economice de realizare a obiectivului, considerând mai multe scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse.

RONO

e>roi<ăctare-iri^inen<


proiect ar e - in ginerie-design-consul ting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


CertRom


---------


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430 13B3001 ISO 14001 DHSAS18001


Ca scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse menționam:

TRONSON 1 Scenariul 1.

Demontarea racordurilor existente și racordarea celor 5 imobile la rețeaua de canalizare menajeră existentă ;

TRONSON 1 Scenariul 2.

Realizarea unei prelungiri a rețelelor existente, cu câte un cămin în spre strada

Vago Jozsef și racordarea celor 5 imobile în aceste cămine.

Scenariul recomandat de proiectant este varianta a doua cu prelungirea rețelelor existente și racordarea celor 5 imobile la acestea. Această variantă este preferabilă primei variante, datorită dificultății executării racordurilor pe o lungime așa de mare și de realizare a acestor racorduri în căminele existente, având în vedere că aceste cămine sunt executate din tuburi de beton la care sunt deja racordați și alți consumatori , executarea de goluri suplimentare în aceste cămine putând periclita stabilitatea mecanică a căminelor.

TRONSON 2-3 Scenariul 1.

Depoluarea paraului Paris prin realizarea unui colector de ape menajere paralela cu secțiunea paraului, travesand terasamentul de cale ferata cu un foraj orizontal si cu descărcare in coectorul de pe str. G. Enescu.

TRONSON 2-3 Scenariul 2.

Depoluarea paraului Paris prin realizarea unui colector de ape menajere paralela cu secțiunea paraului, cu descărcare in colectorul de pe str. L. Pasteur.

Scenarii recomandate de către elaborator.

Scenarii agreat de proiectant pentru realizarea rețelelor de canalizare sunt scenariile nr.2.

Motivul pentru care sau ales scenariile 2 sunt:

costuri de investiție si întreținere mai scăzute

neafectarea terasamentului CFR timp de execuție mai scurt

Astfel variantele cele mai eficiente si scenarii recomandate pentru realizarea acestei

)

Romania-Bihor-Oradea                          .r>

str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26         X- tfr» -        ?

Tel. 0374/009457,           CfertROta;

/rono

proiectare-inginerie-ci esîgn-consulting

Fax. 0359/191421                     ..

email: aqna.rono@gmail.com

J05/2418/2004                ID C2757/M1757/0430

cod fiscal: RO 17073600          ISG 9001 ISC 14001 OHSIS1BD01

investiții sunt scenariile nr. 2 deorece atat din motive tehnice cat si economice sunt soluții mai avantajoase pentru realizarea acestei investiții.

 • 2. DEPOLUARE PRIN REALIZAREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERA

Situația actuala

In pezent pârâul Paris constituie o sursa de poluare a apelor Crisului Repede, datorita evacuărilor masive de ape uzate de la imobilele situate pe ambele maluri ale paraului (str. Louis Pasteur numerele fara sot si str. Gheorghe Doja numerele cu sot)

Pârâul Paris se formează din apele de ploaie si din topirea zăpezilor ce vin de pe versantii Dealului Mare si Dealul Osorhei.

Bazinul hidrografic al paraului Paris care este un afluentde dreapta al Crisului Repede are o supradata de colectare de 7.9 kmp.

Pârâul Paris debușează in Crisul Repede aval de podul Dacia.

La circa 3.6 km de confluenta, s-a executat un baraj de pamant cu rol de atenuare a debitelor si in scop de asigurare a apei pentru irigarea livezilor (foste ale lASjdin zona.

Pârâul Paris curge intr-un canal inchis tip clopot cu H=3.2m de la rambleu! CFR pana la debusare, iar in porțiunea Spitalului Județean pe o lungime de 700m intr-o secțiune intubata in beton armat, o secțiune clopot de 280/177, in rest avand o scurgere libera , intre taluzuri naturale.

Situația proiectata

La data prezentei, la comanda Direcția Ape Crisuri sa întocmit un studiu de fezabilitate, avand ca tema intubarea paraului Paris pe porțiunile deschise.

Prin realizarea intubarii paraului Paris devine necesara realizarea unui colector menajer care va prelua deversările ilegale.

In urma analizării si verificării pe teren al tuturor consumatorilor pe traseul

Cris Repede- str. Șalvarii s-au concluzionat următoarele:

Zrono d

proîectare-inginerie-design-consulting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

-CertRom

SISTEM DEÎMHÂGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/04-30

ÎSB9D01 ISO 14001 OHSÂSIOOOI


 • 1.Pe porțiunea intubata Crisul Repede- rambleu CFR

Toate imobilele dispun de racorduri menajere si pluviale. In urma investigațiilor de pe teren nu sau descoperit alti poluatori decât cei de la grupul de imobile din apropierea rambleului CFR (numerele 48, 50, 51, 53, 55 la intersecția străzilor Vago Jozsef si G. Enescu).

Rețeaua de canalizare actuala constă din 2 rețele executate din tuburi de beton și cămine de vizitare executate din tuburi de beton cu capace și rame carosabile amplasate pe cele două părți a tubului profilat prin care curge Pârâul Paris.

Prelungirea rețelei de canal menajer se va executa din tuburi PVC KG SN8 D = 200 mm, montate pe pat de nisip de 20 cm, iar peste conductă se va realiza un strat de nisip de 20 cm, restul umpluturii fiind realizat din balast stabilizat cu grad de compactare de 98 %, ultimii 10 cm turnându-se 2 straturi de asfalt conform normativelor și în concordanță cu soluția de reabilitare a străzii asfaltate acceptată de Serviciul Drumuri al Primăriei Oradea.

Căminele de pe rețea aferente tronsonului nr.1 se execută din polietilena, fiind cămine de vizitare cu diametul Dn 600 mm.

Radierul căminelor va filată la secțiunea rețelei. Capacele căminelor vor fi prevăzute carosabile, din fontă ductilă cu găuri de aerisire, silențioase cu sistem antifurt (balama și cheie) rama capacului va fi încastrată în placă de beton armat cu grosimea de 20 cm, astfel încât pe partea superioară a plăcii să se poată turna covor asfaltic.

Sprijinirile prevăzute se vor realiza din panouri mari speciale ținând cont că terenul este balastos, iar fundația clădirilor, este și din cărămidă.

Se vor prevedea ca soluție de desfacere pavaje, tăiere asfalt, beton cu mașina pentru a nu afecta o suprafață mai mare din drum decât e necesar pentru execuție, iar refacerea asfaltului se va face pe o suprafață mai mare cu cca 60 cm lățime în plus față de zona folosită pentru executarea lucrărilor.


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

- ■ 4?'1!

CfertRom


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0*130

ISD30D1 IS0W1 OH3AS13001


 • 2. Pe porțiune deschisa, rambleul CFR- imobilul din dreptul Nr. 100 străzii Gh. Doja

Din aceasta porțiune provin majoritatea apelor uzate; pt aceasta porțiune sa prevăzut un canal colector menajer nou care se va monta in paralel cu secțiunea închisa, ce se va realize de Direcția Ape Crisuri.

Acest canal v-a colecta apele uzate de la toti consumatorii de la blocurile situate pe str. Gh. Doja 96, 98, 100 spre aval. Rețeaua de canalizare nou propusa va transporta apele uzate menajere in sistem clasic gravitațional si va descarcă in colectorul menajer ovoidal 300/450 de pe str. L. Pasteur colt cu str. Ecaterina Teodoroiu prin intermediul unui cămin de intersecție, nou proiectat din beton armat monolit.

 • 3. Portiunea intubata din dreptul Spitalului Județean

Toate imobilele din aceasta zona dispun de racorduri menajere si pluviale, cu racordare in colectoarele existente de pe strada, realizarea acestora executandu-se concmitent cu realizarea blocurilor.

Se va urmări cu atentie canalizarea garajelor din subsolul blocurilor, care prin racordurile existente pot evacua ape uzate, contaminate cu uleiuri minerale (prin sifoanele de pardoseala ). Din acest motiv propunem desființarea acestor racorduri, întrucât nu exsista separatoar de hidrocarburi, sifoanele de pardoseala nu intra in dotarea garajelor in mod obligatoriu.

 • 4. Secțiunea deschisa intre fabrica Perind si str. Șalvarii.

Imobilele învecinate acestei secțiuni pe o lungime aproximative de 95 m nu au contract cu C.A.O. (conform evidentelor puse la dispoziția noastra) pentru evacuarea apelor menajere, dar nu sau putut depista legaturi directe in parau. Analizând probele de laborator din aceasta zona s-a tras concluzia ca aceste case au racorduri de canalizare menajere in parau.

Imobilele învecinate acestei tronson au posibilitate de a fi racordați la rețeaua de canalizare menajera existenta pe str. Șalvarii si G.Doja.

Proprietari imobilelor ne racordate la sistemul de canalizare menajera a localității vor fi obligați a se racorda ( gravitațional sau prin pompare după caz).

(RONO

pro îecteire-inginerie-des îgn-consuJ ting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


CertRom

SISTEM DEMANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/04-30

ISO 3D0I IS014001 0H3AS1B00T


Concluzii:

 • a.     Ca urmare a realizării acestor lucrări, se va crea posibilitatea de racordare in sistem separativ pt. toate imobilele de pe traseu si zona studiata

 • b.     La racordarea consumatorilor (existenti si noi) se va urmări cu atentie realizarea separării apelor uzate si pluvial prin racorduri separate.

 • c.     La consumatorii existenti care dispun la racorduri separate se vor efectua sondaje pt eliminerea racordurilor inversate accidentale din imobile.

 • d.    Noul canal menajer de pe porțiunea unde se realizează intubarea paraului (tronson 2) se va executa in funcție de tehnologia aleasa de constructor in paralel cu lucrările de intubare. In cazul in care cele 2 lucrări vor avea execuție simultana lucrările de terasamente aferente tronsonului 2, linia CFR str. Șalvarii .respective săpături , umpluturi, transport, epuismente si refaceri se vor regulariza de către dirigintele de șantier în concordanta cu tehnologia de execuție aleasa. Oricum aceste lucrări de depoluare a paraului Paris isi au sensul numai daca vor fi executate in paralel cu lucrările de intubare, sau in interval de timp imediat următor după finalizarea acestora. Listele de cantitati de lucrări, devizele pe obiecte aferente acestori lucrări de canalizare menajera au fost elaborate in idea executării lucrărilor de săpături si excavatii după finalizarea lucrărilor de intubare, sau concomitent.

 • e.     Lista consumatorilor existenti si acelor care nu dispun de racorduri de canalizare se prezintă in anexa.

 • f.     Analizând probele apelor pe tronsoane rezulta ca apa cea mai poluata se gaseste pe porțiunea amonte de str.Salvarii ( încărcări peste limitele normate) , mai puțin poluata pe porțiunea intubata si cu incarnare mărită in secțiunea de intrare sub terasamentul CFR. Analizele de laborator referitoare la incarnarea chimica a apelor din parau in anumite secțiuni sunt de asemenea anexate prezentei.

 • g.     Consumatorii noi care vor apara pe sectorul paraului amonte de str. Șalvarii vor fi obligați si reglementați prin activitatea de avize si prin verificarea pe teren de către operatorul rețelei de canalizare.

Pozarea conductelor in pian orizontal se va face conform traseelor din planurile de situație, iar in plan vertical conform profilelor longitudinale, respectiv în conformitate cu

/rono

pro i cctarc-în 9 inerie-cJesrgn-consul ting


Rom an ia-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr, 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com

/■ . ®

CertRoin

SISTEM DEÎfANAGEHEHTCERTIFICAT ID (2757/M1757/O1JU

IS0 30D1 1S01400I OHSftSlEJUOI


J05/2418/2004

cod fiscal: R0 17073600

prevederile STAS 8591-1 și SR 4163-1.

Tuburile de canalizare se vor monta îngropat, sub adancimea de îngheț, stabilita conform STAS 6054, la adancimea de 0.8 - 3.7 m pe un pat de pozare realizat din nisip de 15 cm, conform datelor producătorului.

Suprafața patului de pozare trebuie să fie continuă, netedă și să nu conțină particule mari care pot produce încărcări punctiforme asupra tubului. Se va asigura rezemarea conductei pe toată lungimea generatoarei acesteia, respectăndu-se panta de montaj proiectată.

Executarea patului de pozare și montarea conductelor se vor face numai în absența apei.

Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat cât și manual funcție de situația concretă din zonă și se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri. în timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea și stabilitatea construcțiilor din zonă, a instalațiilor subterane întâlnite, de protecție a pietonilor și vehiculelor care circulă în zonă.

Pe tronsonul 1 se vor executa 5 racorduri de canalizare din tub de PVC D160 mm, SN8 avand lungime medie de 16m de la rețeaua nou proiectata din tub de PVC D200 mm, SN8 avand lungime de 2x40m si prevăzut cu 2 cămine.

Pe tronsonul 2-3 se va executa 45 racorduri de canalizare din tub de PVC D160 mm, SN8 avand lungime medie de 6 m; cu racordare la cămine prin intermediul pieselor de trecere speciala, cu garnitura etansare. Rețeaua nou proiectata se va executa din tub de PVC D315 mm, SN8 avand lungime de 844.62m si prevăzut cu 36de cămine din polietilena prefabricat D600, respectiv un cămin monolit la deversare in colectorul de pe str. L. Pasteur.

Se va respecta

„Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Oradea”. Adancimea de pozare a racordului se va realiza cu respectarea pantei si vitezei de autocuratare.

/ronc> ,

proi setare-ing în erie-aesign-consulting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

TTicT®

{GfertRom-:

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

10 C2757/M1757/04-30

IS0 9001 IS014001 OHSASIBOOI


2.1 CĂMINE DE CANALIZARE

Căminele de canalizare asigură controlul funcționării sistemului de canalizare, curățarea și întreținerea acestuia.

Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 38 buc cămine prefabricate din polietilena DN 600 mm, 1 buc cămin beton monolit amplasate:

 • •  in aliniamente, la distante de maximum 60m;

 • •  in punctele de schimbare a dimensiunilor;

 • •  in punctele de schimbare a pantelor;

 • •  in punctele de shimbare a direcției;

 • •  in punctele de descărcare in alte canale colectoare;

Căminele de inspecție sunt cămine din polietilena prefabricat cu piese de trecere etanșa prin pereții căminelor, prevăzute cu scări de acces fixata de strutura căminului, toate căminele vor fi prevăzute cu radier profilat la secțiunea rețelei. Căminele vor fi prevăzute cu garnitura de etansare intre elemente componente, conferand astfel o etanșeitate de 100%.

Capacele căminelor vor fi carosabile din fonta ductila cu găuri de aerisire, silențioase cu sistem antifurt (balama si cheie) rama. Capacele vor fi încastrate în placă de beton armat cu grosimea de 20 cm, astfel încât pe partea superioară a plăcii să se poată turna covor asfaltic daca este cazul.

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este funcție de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Săpăturile și montajul căminelor se vor realiza conform caietelor de sarcini și detaliilor de execuție din proiectul tehnic, respectind instrucțiunile furnizorului.

Căminele vor fi conform STAS 2448, respectiv capacele căminelor conf. STAS 2308.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: a qua .ro no (â) gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

SISTEM DEMANAGEHEHT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/04-30

ISO 30 Dl ISO 14001 0HSAS1GU01


Căminul de racord se va realiza din polietilena si PVC avand D315 mm, va fi prevăzut cu capac, si se va amplasa la 1 m de limita de proprietate conform prevederilor „Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Oradea”.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE, materiale ce sunt în concordanță cu prevederile HG 776/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.


3

| 2.2 BREVIAR DE CALCUL

| 1.1.1 DEBITELE CARACTERISTICE ALE NECESARULUI DE ARA

Determinarea debitelor caracteristice ale necesarului si cerinței de apa s-a făcut in conformitate cu prevederile SR 1343-1/2006, precum si in conformitate cu prevederile STAS 1478 pentru un număr de 30 de consumatori in perspectiva.

Conf. SR 1343-1/2006 debitele caracteristice pentru necesarul de apa sunt:


Debit zilnic maxim

Q zi max

Q~.i^ = [1 /1000 ]x 450 x 110 x 1,35 = 83,45 [m3/zi];

(RONO

proiectare- inginerie-cJesi gn-consul ting

Roman ia-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr, 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C2757/M1757/01JO

ISD3001 IS014001 0HSA318001


Debit orar maxim

Q...... =[1 /1000 ]x[1/24]x£

Ă- = I


A'(/‘)x 4,(0x KAA* kAj)


[777J / zi ];


max = [1/1000 ]x [1 / 24 ]x 450 x 110 x 1,35 x 2 - 6,95 [77?3 //?];

unde:

K(Zi) = 1,35 - coeficient de variație zilnica, conf. SR 1343-1/2006; K(0) = 2-coeficient de variație orar, conf. SR 1343-1/2006;

N(j) - numărul total de consumatori in perspectiva;

qs (i) = 110 l/om zi - debit specific, conf. SR 1343-1/2006;

1.1.2 DEBITELE CARACTERISTICE ALE CERINȚEI DE APA
Debit specific zilnic mediu

s. zi .med


=        x kp x ks;


= 64,82 x 1,15 x 1,05 = 74,65 [m3/zi];

Debit specfic zilnic maxim

Q,.^ =      x k„ x k, ;

- 83.45 x 1,15 x 1,05 = 100 ,76 [7773 / zi];

Debit specific orar maxim

O        = Q       x k x k ■

j.orar jnax       i-* orar .max         p       s *

O         = 5,57 x 1,15 x 1,05 = 8,40 \m3 //?];

.v. orar max          “             ?             ?               ?                     J ’

(RONO

proiectare-inginerîe-cJesign-consul ting

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600


CertRbm


SISTEM DE hanagîheut certificat

ID C2757/M1757/0430

ISO 9001 ISOIO 0H3AS1G001


2.2.1 DEBITELE CARACTERISTICE ALE APELOR UZATE MENAJERE

Conform STAS 1846-90 debitele de apa uzata menajera care se evacueaza in rețeaua de canalizare sunt:

Debit uzat mediu zilnic
 • 2.. ,= 0.80 X        = 59.72 [m 3 /zi];

Debit uzat maxim zilnic
 • 2.,        = °>80 x 2,..-,.„x = 80 .6[m3 /Zi];

Debit uzat maxim orar
 • 2..     ,„„X = 0,80 X Qt<mr = 6.72 [zw3 / a];

3. REFACEREA STRĂZII PUPA FINALIZAREALUCRARILOR

După finalizarea lucrărilor refacerea asfaltului pe str.Louis Pasteur si str.George Enescu se va face pe o suprafața mai mare cu 0.5m lățime in plus ( dreapta, stanga ) fata de zona folosita pentru executarea lucrărilor.

Materialul rezultat din săpătură va fi evacuat complet, iar umplutura din balast (fara pamant) se va realiza in straturi de 30 cm cu compactare pana la - 40 cm de la nivelul străzii amenajate (asfaltate).

Ultimul strat de 40 cm se va realiza din balast stabilizat de 30 cm si compactat la 98 -100% conform normativ, ultimii 10 cm din 2 straturi de asfalt conform normativelor si in concordanta cu soluția de reabilitare a străzii asfaltate acceptata de Serviciul Drumuri al Primăriei Oradea.

Se vor efectua teste si probe prevăzute atat de normative cat si cele impuse de firma ce asigura întreținerea drumurilor orășenești.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C2757/M1757/0430

IS09001 13014001 OH3AS1OO01


| 3) DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

A) ZONA SI AMPLASAMENTUL:

Valea Pasteur este un curs de apa permanent, ce se formează din apele de ploaie și din topirea zăpezilor ce vin de pe versanții Dealul Mare și Dealul Oșorhei. In pezent pârâul Paris constituie o sursa de poluare a apelor Crisului Repede, datorita evacuărilor masive de ape uzate de la imobilele situate pe ambele maluri ale paraului (str. Louis Pasteur numerele impare si str. Gheorghe Doja numerele pare).

B) STATUTUL JURIDIC ALE TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT:        |

Suprafețele de teren necesare pentru amplasarea rețelei de canalizare este in domeniul public.

I C) SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN :                             |

Având in vedere ca sunt lucrări de infrastrutctura, rețele technico edilitare subterane, terenul afectat pe perioda execuției se va readuce la forma inițiala, astfel:

 • ■  Suprafața construita - nu este cazul;

 • ■  Suprafața ocupata definitiv pentru cămine vizitare/curatire/: cca 9,35 mp;

 • ■  Suprafața ocupata temporar pe durata lucrărilor este de:

Rețea de canalizare 1 x 925.21 = 925.21 mp;

Dj STUDII DE TEREN:

La baza studiului de fezabilitate au stat studiul geotehnic respectiv ridicările topografice executate in sistem de proiecție planimetrica STEREO 1970 cu cote in sistem de referința Marea Neagra.

Calculul coordonatelor punctelor de stație ale noilor rețele de drumuire s-au încadrat în toleranțele prevăzute de Normativul C - 110/69, privitor la condițiile tehnice de execuție și recepție a lucrărilor topografice.

Studiile de teren sunt anexate.

(RONO

proiectare-inginerie-dcsign-consul ting


Roman ia-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


".       ' 'Ă..-          . '

■CertRom.


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

1D C2757/M1757/0430

ÎS09D01 ISO 16001 OHSAS1BOD1


E) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR :

Comform temei de proiectare si caietului de sarcini care prevede depoluarea paraului Paris :

 • 1)  Tronsonul 1 presupune realizarea a 2x40m de canal menajer cu D200mm si 2 cămine de vizitare respectiv cinci racorduri cu D160 si lungime de 98m;

 • 2)  Tronsonul 2-3 presupune realizarea a 845.2m de canal menajer cu D315mm si

37 cămine de vizitare respectiv 45 racorduri cu D160 si lungime de 252m;

O       I F) SITUAȚIA EXISTENTA A UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM:

In situația actual pe străzile: G. Enescu, G. Doja, si L. Pasteur exsista rețele de canalizare pluvial si menajera dar unele imobile nu au poibilitate de a descarcă apele menajere in ele, si deversează in pârâul paris, motiv pentru care se ridica problema de depoluare a paraului.

Analiza de consum: conform breviarului de calcul de la pct. 2.2

[ G) CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI:

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrărilor vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic social.

. ...

Prin lucrările prevăzute in aceasta investiție se vor asigura:

S imbunatirea nivelului igienico-sanitar;

s marirea gradului de confort, deci imbunatirea condițiilor de viata a benficiarilor;

J valorificarea cadrului natural al zonei;

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situația actuala, ci dimpotrivă au un efect pozitiv.


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

IR C2757/M1757/0430

ISO 9001 IS014001 DHSAS18001


Surse de poluanti si protecția factorilor de mediu

Materialele care se vor utiliza la realizarea investiției nu conțin materiale toxice și nu periclitează mediul înconjurător.

Protecția calitatii apelor

Lucrările proiectate nu prezintă surse de poluanți pentru apele de suprafață, odata cu realizarea investiției se va asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere in sistem centralizat.

Protecția aerului

Apele uzate circulând in canale închise, nu se pune problema impurificarii aerului.

Capacele de cămin vor fi carosabile, din fonta ductila, cu capacitatea portanta de 40 tone, astfel montate incat aerosolii din apa uzata menajera sa nu infezteze in atmosfera.

Protecția împotriva zgomotului si vibratiilori

Nu este cazul

Protecția împotriva radiațiilor

Lucrările necesare executării investiției, nu presupun crearea de surse de radiații.

Protecția solului si subsolului

Deși specificul lucrărilor de rețele subterane afecteaza atat solul cat si subsolul, acestea nu poluează mediul decât prin faptul ca apare un corp străin in sol. Acest corp străin este protejat prin tehnologia de lucru pentru foarte multe acțiuni străine, conducând implicit si la protecția solului si subsolului . Pentru a se evita poluarea solului si a subsolului, in perioada de execuție se vor face verificări periodice si ori de cate ori se considera necesar ale utilajelor utilizate, iar pentru conductele din PVC si PEHD se va face proba de etanșeitate conform normelor in vigoare astfel incat sa nu poata exista exfiltratii.

/rono

p ro iec t a re-inginene-design-consul ting Ro mania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004

cod fiscal: R0 17073600


Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Prin lucrările proiectate nu sunt afectate ecosistemele terestre și acvatice.

Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Lucrările proiectate sunt benefice pentru așezările umane, prin asigurarea alimentarii cu apa si canalizării menajere in sistem centralizat.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcții noi) vor rezulta o serie de deșeuri cum ar fi pamant, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deșeuri sunt așezate pe măsură producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru ingradita cu panouri de protecție, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi a orașului cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului.

Excedentul de pământ rezultat din săpături va fi transportat, nivelat și compactat pe un teren stabilit cu acordul Primăriei municipiului Oradea.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase:

La execuția lucrărilor proiectate nu se folosesc substanțe toxice și periculoase care să influențeze factorii de mediu și sănătatea populației.

Lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului:

Atât pe parcursul cat si după terminarea lucrărilor prevăzute in proiect, se vor efectua in mod obligatoriu, toate lucrările necesare pentru refacerea cadrului natural.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


■ CertRom


SISTEM DE HAUAGEHENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

1S09001 ISO I40D1 0HSAS1G001


4) DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:_________________________________

Durata de execuție a investiției este de 3 luni de la semnarea contractului de execuție. Graficul de realizare al investiției este prezentat în Tabel nr. 1.Anul

1

Luna

1

2

3

4

5

6

Faza de lucru

Achiziție și proiectare

Execuție

Execuție

Execuție

1

Pregătire DT, DL, DE

2

Obținere avize, DTAC

3

Licitație și mobilizarea contractorului

4

Execuție rețele de canalizare

5

Recepția și verificările

6

închiderea proiectului


Tabel nr. 1 Grafic de realizare al investiției


(2) EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Anul

1

Luna

1

2

3

4

5

6

Faza de lucru

Achiziție și proiectare

Execuție

Execuție

Execuție

1

Pregătire DT, DL, DE

2

Obținere avize,DTAC

3

Licitație și mobilizarea contractorului

4

Execuție rețele de canalizare

5

Recepția și verificările

6

închiderea proiectului

7

Costuri [mii RON] Inclusiv TVA

15.935

49.408

20.668

307.599

295.600

319.599


Tabel nr. 2 Grafic de eșalonare al investiției


(RONO

proiectare’ inginerie-cîesign-consulting

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

’v>®

CertRom

SISTEM DE MÂNAGEHEHT CERTIFICAT ID C2757/M1757/0431)

ISD3D01 ISO 14001 0HSAS130D1


(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

Conf. devizului general. ANEXAT

(4). ANALIZA COST BENEFICIU

Analiza cost beneficiu ANEXAM

(5). SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de Ia bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

 • (6). ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Număr de locuri de munca create in faza de execuție:

Pentru realizarea investiției este nevoie de o echipă de 5 muncitorii șofer utilaj de transprot,1 buldoexcavatorist, 1 instalator, 1 conducător formație și 1 muncitori necalificat.

Număr de locuri de munca create in faza de operare:

întrucât este vorba de lucrări de infrastructura prin realizarea investiției nu se crează noi locuri de muncă în faza de operare.

 • (7). PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea investiției (INV) = 1008.810 mii lei inclusiv TVA;

Din care constructii-montaj (C+M )= 870.168 mii lei inclusiv TVA;

Curs valutar 4.3165 lei/euro din data 20.12.2011;

Rom an ia-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail; aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

,.-:5 17" ®

CertRom.


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

ISO 3001 IS014001 OHSAS18001


2. Eșalonarea investitiei(INV/C+IVD

-Conform graficului de eșalonare cap.(2)

3. Durata de realizare:

- durata de realizare a investiției este de 6 luni;

4. Capacitati;
 • 1)  Tronsonul 1 presupune realizarea a 2x40m de canal menajer cu D200mm si 2 cămine de vizitare respectiv cinci racorduri cu D160 si lungime de 98m;

 • 2) Tronsonul 2-3 presupune realizarea a 845.2m de canal menajer cu D315mm si 38 cămine de vizitare respectiv 45 racorduri cu D160 si lungime de 252m;

[ (8). AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele si acordurile conform certificatului de urbanism anexam.


Sef proiect

ing. Balogh Csaba

întocmit

ing Coroiu Nicolae

RONO

proiectare-insincrh


proiectâre-ingincrie-design-consuîting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


CfertRbm


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

FS0 9DD1 13014001 OHSAS18001


(9). ANEXE

 • -  Deviz General

 • -  Lista consumatoarelor

 • -  Analiza probelor de apa din pârâul Paris

 • -  Analiza Cost Beneficiu

 • -  Studiu Geotehnic

 • -  Ridicări Topografice

DEVIZ GENERAL conform HG 28/2008 privind cheltuielile necesare realizării DEPOLUARE PARAU PARIS

; '''l '*                     j :n1

6                 luni r.

3              luni


in mii lei/mii euro la cursul BCE lei/euro

4.3165

din data de 20.12.2011

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

■     5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări Pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Utilitati

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

5.834

1.352

1.400

7.234

1.676

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

11.668

2.703

2.800

14.468

3.352

3.3

Proiectare si inginerie

39.845

9.231

9.563

49.408

11.446

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

5.000

1.158

1.200

6.200

1.436

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Asistenta tehnica

7.017

■ 1.626

■1.684

8.702

2.016

X JbL CAPITOL 3

69.364

16.070

16.647

86.011

19.926

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

..:-----—

4.1

Construcții si instalații

698.238

161.760

167.577

865.815

200.583

4.1.1

TRONSON III

81.947

,18.985

19.667

101.614

23.541

4.1.2

TRONSON II

520.564

120.599

124.935

645.499

149.542

4.1.3

TRONSON I

95.727

22.177

22.974

118.701

27.499

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

698.238

161;760

167;577

865.815

200.583

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 0.5%

3.510

0.813

0.842

4.352

1.008

5.1.1. Lucrări de construcții

3.510

0.813

0.842

4.352

1.008

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.123

2.113

0.000

9.123

2.113

5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 0,7% (ITC)

4.912

1.138

0.000

4.912

1.138

5.2.2. Comision (0,1% BF + 0,5% CSC)

4.210

10.975

•0.000

■4.210

0.975

( )

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

35.087

--8,129

. 8.421

43.508

10.080

TOTAL CAPITOL 5

47.720

11.055

”9.263

56.984

1X201

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

815.322

188.885

193.488

1008.810

233.710

DIN CARE C+M

701.748

162.573

168.420

870.168

201.591

Durata de realizare a investiției

Durata de execuție a lucrărilor

Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

Tronson I -  (80 m + 98 m )

537.8 lei/nil*;

124.6 Euro/rriP

Tronson II - (719m+254m)

535 lei/ml

123.95 Euro/rril

Tronson III - (126 m + 10 m)

598.15 lei/ml

138.58 Euro/ml

JLista Consumatorilor

Nr.crit

Strada

Nr.imob.

Statut contractual

1

str. G.Doja

32

2

str. G.Doja

34

3

str. G.Doja

36

4

str. G.Doja

38/1

posibil poluator

5

str. G.Doja

38/a

6

str. G.Doja

40/1

7

str. G.Doja

40/3

8

str. G.Doja

42

fara racord de canal

posibil poluator

9

str. G.Doja

44

posibil poluator

10

str. G.Doja

44/a

11

str. G.Doja

46

posibil poluator

12

str. G.Doja

48

posibil poluator

13

str. G.Doja

50

fara racord de canal

posibil poluator

14

str. G.Doja

52

15

str. G.Doja

54

16

str. G.Doja

56

17

str. G.Doja

56/a

18

str. G.Doja

58/a

19

str. G.Doja

58/b

20

str. G.Doja

60

fara racord de canal

posibil poluator

21

str. G.Doja

62

posibil poluator

22

str. G.Doja

62/2

23

str. G.Doja

64

24

str. G.Doja

64/a

fara racord de canal

posibil poluator

25

str. G.Doja

66

fara racord de canal

posibil poluator

26

str. G.Doja

68

fara racord de canal

posibil poluator

27

str. G.Doja

72

fara racord de canal

posibil poluator

28

str. G.Doja

74

fara racord de canal

posibil poluator

29

str. G.Doja

76

fara racord de canal

posibil poluator

30

str. G.Doja

78

31

str. G.Doja

80

fara racord de canal

posibil poluator

32

str. G.Doja

80/a

33

str. G.Doja

82

fara racord de canal

posibil poluator

34

str. G.Doja

84/a

fara racord de canal

posibil poluator

35

str. G.Doja

84/a/l

fara racord de canal

posibil poluator

36

str. G.Doja

88

fara racord de canal

posibil poluator

37

str. G.Doja

90

fara racord de canal

posibil poluator

38

str. G.Doja

92

fara racord de canal

posibil poluator

39

str. G.Doja

94

posibil poluator

40

str. G.Doja

94/c

45

str. G.Doja

164

fara racord de canal

posibil poluator

46

str. G.Doja

164/a

fara racord de canal

posibil poluator

47

str. G.Doja

168

fara racord de canal

posibil poluator

50

str. G.Doja

96

51

str. G.Doja

98

52

str. G.Doja

10056

| str.Louis Pasteur

25

posibil poluator

57

str.Louis Pasteur

27

posibil poluator

58

str.Louis Pasteur

29

posibil poluator

59

str.Louis Pasteur

31

posibil poluator

60

str.Louis Pasteur

33

posibil poluator

61

str.Louis Pasteur

35

62

str.Louis Pasteur

37/3/1

63

str.Louis Pasteur

37/3/2

64

str.Louis Pasteur

37/1

fara racord de canal

posibil poluator

65

str.Louis Pasteur

37/a

66

str.Louis Pasteur

39

67

str.Louis Pasteur

41

68

str.Louis Pasteur

43/1

69

str.Louis Pasteur

45

posibil poluator

70

str.Louis Pasteur

47

71

str.Louis Pasteur

51

72

str.Louis Pasteur

53

posibil poluator

73

str.Louis Pasteur

55

posibil poluator

74

str.Louis Pasteur

57

75

str.Louis Pasteur

57/1

76

str.Louis Pasteur

57/2

77

str.Louis Pasteur

57/4

78

str.Louis Pasteur

59

79

str.Louis Pasteur

61/1

80

str.Louis Pasteur

61/2

81

str.Louis Pasteur

61/3

82

str.Louis Pasteur

61/4

83

str.Louis Pasteur

61/5

84

str.Louis Pasteur

63

85

str.Louis Pasteur

65

posibil poluator

86

str.Louis Pasteur

67/2

fara racord de canal

posibil poluator

87

str.Louis Pasteur

69

posibil poluator

88

str.Louis Pasteur

71

fara racord de canal

posibil poluator

89

str.Louis Pasteur

75

90

str.Louis Pasteur

73

posibil poluator

91

str.Louis Pasteur

77

posibil poluator

92

str.Louis Pasteur

81

posibil poluator

93

str.Louis Pasteur

83

posibil poluator

94

str.Louis Pasteur

85/2

fara racord de canal

posibil poluator

95

str.Louis Pasteur

89

96

str.Louis Pasteur

91

posibil poluator

97

str.Louis Pasteur

95

98

str.Louis Pasteur

95/1

99

str.Louis Pasteur

97/1

fara racord de canal

posibil poluator

100

str.Louis Pasteur

97/4

fara racord de canal

posibil poluator

101

str.Louis Pasteur

99/1

posibil poluator

102

str.Louis Pasteur

99/3103

str.Louîs Pasteur

101

posibil poluator

104

str.Louis Pasteur

103

posibil poluator

105

str.Louîs Pasteur

105

posibil poluator

106

str.Louis Pasteur

107

posibil poluator

107

str.Louis Pasteur

109

fara racord de canal

posibil poluator

108

str.Louis Pasteur

111

posibil poluator

109

str.Louis Pasteur

115

110

str.Louis Pasteur

117

111

str.Louis Pasteur

121

112

str.Louis Pasteur

123

113

str.Louis Pasteur

125

114

str.Louis Pasteur

127

115

str.Louis Pasteur

133

116

str.Louis Pasteur

125

117

str.Louis Pasteur

137

118

str.Salvarii

167

fara racord de canal

posibil poluator

119

str.Salvarii

169

fara racord de canal

posibil poluator

120

str.Salvarii

173

fara racord de canal

posibil poluator

121

str.Salvarii

175

fara racord de canal

posibil poluator

122

str.Salvarii

177

fara racord de cana!

posibil poluator

123

str.Salvarii

181

fara racord de canal

posibil poluator

124

str.Salvarii

185

fara racord de canal

posibil poluator

125

str.Louis Pasteur

87

126

str.Louis Pasteur

91/a

127

str.Louis Pasteur

93

129

str.Louis Pasteur

67/a

130

str.Louis Pasteur

89

131

str.Louis Pasteur

89/a

132

str.Louis Pasteur

113

posibil poluator

133

str.Louis Pasteur

119

134

str.Louis Pasteur

131

135

str.Louis Pasteur

139S.C. Compania de Apă Oradea S. A.

Laborator Apă Uzată


F.R.LU.-2Q-Q4


Rezultate determinări probe Pârâu Paris
FEB,2012 09:19 0259432576


Recoltare 25 ianuarie 2012

Loc prelevare

PH

Suspensii totale

3 s=jp s 2° XJ re io N S °

5 = **- m

CCOCr

gbo£

« ș C JO

S E

3 **

CP §

2

o N <

5 S

u. £

O u.

C <a B# c "■ o 01 ~ ** c « ni □

unit pH

mg/l

mg/i

mg Oț,/I

mgO2/l

mg/l

mgfl

mg/i

mg/i

Limită NTPA 001/2002

6,58,5

35

2.000

125

25

20

10

1,0

0,50

Pârâul Paris-linie CFR

7,76

11,3

149

41,3

7,5

4,5

0,693

0,113

0,160

Pârâul Paris-str. Salvării

7.99

49,3

626

60,3

4,08

3.0

3,16

0,221

0.110

Pârâul Paris - Louis Pasteur

7,80

40,0

582

63,5

16,3

4.0

10,5

0,900

0,650

Pârâul Paris - Deversare in Crîșui Repede

7,48

60,0

694

57,1

4,08

5,5

19,4

2,216

1,59


Șef Laborator Apă Uzata irig. chim. HqmțîuAiexan


Beneficiar

Punct de prelevare Probă prelevată de


Compania de Apă Oradea S.A.

Pârâul Paris, str. Salvării Maghiar Liviu

Raport de prelevare nr.

data


Exemplarul nr. 2

Adresa Oradea, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 3

Data prelevării 14.12.2011

Data recepției     14.12.2011

Cod probă       3198Plv3

Determinări fizico-chimice;


Data începerii încercării


14.12.2011


Unitate

Conc. max.

Nr.

Indicator de calitate

de

Valoare

LDM

admisă

Metoda de analiză

crt.

determinată

măsură

NTPA 001/2002

1

Temperatura

" ' °c.......

-

-

35

-

2

pH

unit. pH

7,63

-

6,5-8,5

SR ISO 10523 / 1997

n O

Suspensii totale

mg/l

77,3

2,61

35

STAS 6953 / 1981

4

Reziduu total filtrabil

mg/l

463

I 19,2

2000

STAS 9187 / 1984

5

CCO-Cr

mg O2/l

232

3,77

125

SR ISO 6060 / 1996

6

CBO la 5 zile si 20 °C

mg O2/l

-

0,624

25

SR EN 1899-2/2002

i 7

Amoniu

mg/l

11,2

0,005

n

Z

SR ISO 7150-1 / 2001

3

Azot total

mg/l

12,6

-

10

HACH LCK 138

9

Substanțe extractibile

mg/l

32,5

2,20

20

SR 7587 / 1996

10

Produse petroliere

mg/l

-

2,20

5

SR 7877/1 / 1995

11 iAgenți de suprafață anionici

mg/l

0,920

0,048

0,5

SR EN 903/2003

12 lAzotați

mg/l

-

0,157

25

SR ISO 7890-3/2000

13

Azotiți

mg/l

-

0,003

1

SR EN 26777 / 2002

14

Fosfați

mg/l

-

0,028

-

SR EN ISO 6878/2005

! 15 iFosfor total

mg/l

0,969

0,009

1

SR EN ISO 6878 /2005"

I 16

Indice fenol

mg/l

0,004

0,3

SR ISO 6439 / 2001

i ’7

Cianuri libere

mg/l

-

0.1

HACH LCK 315

18 Cloruri

mg/l

0,573

500

SR ISO 9297 / 2001

> 1C} ■ I '

S; filat!

mg/l

3,63

600

PSLU-15

20 iSulfuri

mg/l

-

0,5

HACH LCK 653

21

Fier total

mg/l

-

5,0

SR ISO 8288 /2001

22 î

Crom total

mg/l

-

1.0

SR ISO 11083 / 1998

1 :

Z.O !

Crom VI

mg/l

0,004

0,1

SR ISO 11083 / 1998

24 !

Cadmiu

mg/l

-

0,2

SR ISO 8288/ 2001

25 ;

Cupru

mg/î

-

-

0,1

SR ISO 8288/2001

26 :

Nichel

mg/l

-

-

0,5

SR ISO 8288/2001

27 i

Zinc

mg/l

-

-

0.5

SR ISO 8288/2001

28J

Plumb

... mg/l......

_____

0,2

SRISO 8288 /2001


LDM - limită de detecție a metodei, determinată în laborator

* - limită de cuantificare

’* - valoare cu caracter informativ, deoarece se situează între limita de detecție și limita de cuantificare


Șef laboratorResponsabil încercări chim. Lpredana Zlibuț /Beneficiar

Punct de prelevare Probă prelevată de Raport de prelevare nr.

Data recepției     14.12.2011

Cod probă       3196Plv1

Determinări fizico-chimice;

Exemplarul nr. 2

Compania de Apă Oradea S.A. Adresa Oradea, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 3 Pârâul Paris, pasarela între L. Pasteur și Gh Doja Maghiar Liviu


Data prelevării 14.12.2011 data -

Data începerii încercării

14.12.2011


[

Nr

Indicator de calitate

Unitate de

Valoare

LDM

Conc. max. admisă

Metoda de analiză

crt

determinată

.............

măsură

NTPA 001/2002

1

Temperatura

°C

-

-

35

-

2

pH

unit. pH

7,68

-

6,5-8,5

SR ISO 10523 / 1997

3

Suspensii totale

mg/l

58,0

2,61

35

STAS 6953/ 1981

4

Reziduu total filtrabil

mg/l

907

19,2

2000

STAS 9187 / 1984  1

5

CCO-Cr

mg O2/l

56,1

3,77

125

SR ISO 6060 / 1996

6

CBO la 5 zile si 20 °C

mq O2/l

0,624

25

SR EN 1899-2/2002

7

Amoniu

mg/l

0,734

0,005

2

SR ISO 7150-1 / 2001

8

Azot total

mg/l

5,04

-

10

HACH LCK 138

! 9

Substanțe extractibile

mg/l

4,50*(2,50**)

2,20

20

SR 7587 / 1996

ț 10

Produse petroliere

mg/l

-

2,20

5

SR 7877/1 / 1995

I 1 1

Agenți de suprafață anionici

mg/l

0,140

0’, 048

0.5

SR EN 903 / 2003

12

Azotați

mg/l

-

0,157

25

SR ISO 7890-3 / 2000

13

Azotiți

mg/l

-

0,003

1

SR EN 26777 /2002

14

Fosfați

mg/l

-

0,028

-

SR EN ISO 6878/2005

15

Fosfor total

mg/l

0,469

0,009

1

SR EN ISO 6878/20’05

16

Indice fenol

mg/l

-

0,004

0,3

SR ISO 6439 /2001

17

Cianuri libere

mg/l

-

-

0.1

HACH LCK 315

18

Cloruri

mg/l

-

0,573

500

SR ISO 9297 / 2001

19

Sulfați

mg/l

-

3,63

600

PSLU-15

20

Sulfuri

mg/l

-

-

0,5

HACH LCK 653

21

Fier total

mg/l

-

-

5,0

SR ISO 8288/2001

22

Crom total

mg/l

-

-

1.0

SR ISO 11083 / 1998

23

Crom VI

mg/l

-

0,004

0,1

SR ISO 11083 / 1998

24

Cadmiu

mg/l

0,2

SR ISO 8288 / 2001

25

Cupru

mg/l

0,1

SR ISO 8288/2001

26

Nichel

mg/l

0,5

SR ISO 8288/2001

27

Zinc

mg/l

0,5

SR ISO 8288/2001

28

Plumb

mg/î .

0.2

SR ISO 8288 /2001

LDM - limită de detecție a metodei, determinată în laborator

* - limită de cuantificare

- valoare cu caracter informativ, deoarece se situează între limita de detecție și limita de cuantificare

Șef laboratorResponsabil încercări chim. Loredana ZlibutBeneficiar

Punct de prelevare Probă prelevată de


Compania de Apă Oradea S.A.

Pârâul Paris, terasament CFR Maghiar Liviu

Raport de prelevare nr.

data


Exemplarul nr. 2

Adresa Oradea, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 3

Data prelevării 14.12.2011

Data recepției     14.12.2011

Cod probă       3197Plv2

Determinări fizico-chimice;


Data începerii încercării


14.12.2011


Nr.

Indicator de calitate

Unitate de

Valoare

LDM

Conc. max. admisă

Metoda de analiză

crt.

1

Temperatura

măsură

.....°c.....

determinată

NTPA 001/2002

........35........ '

2

pH

unit. pH

7,93

-

6,5-8,5

SR ISO 10523/ 1997

3

Suspensii totale

mg/l

140

2,61

35

STAS 6953 / 1981

4

Reziduu total filtrabil

mg/l

172

19,2 1

2000

STAS 9187 / 1984

5

CCO-Cr

mg O2/l

65.6

3,77

125

SR ISO 6060/ 1996

6

CBO la 5 zile si 20 °C

mg O2/l

-

0,624

25

SR EN 1899-2 / 2002

7

Amoniu

mg/l

1,82

0,005

2

SR ISO 7150-1 / 2001

8

Azot total

mg/l

2,15

-

10

HACH LCK 138

9

Substanțe extractibile

mg/l

6,50

2,20

20

SR 7587/ 1996

10

Produse petroliere

mg/l

-

2,20

5

SR 7877/1 / 1995

11

Agenți de suprafață anionici

mg/l

0,100*(0,090**)

0,048

6,5

SR EN 903/2003

12

Azotați

mg/l

-

0,157

25

SR ISO 7890-3 / 2000

13

Azotîți

mg/l

-

0,003

1

SR EN 26777 /2002

14

Fosfați

mg/l

-

0,028

-

SR EN ISO 6878/2005

15

Fosfor total

mg/l

1,12

6,009

1

SR EN ISO 6878 /2005

16

Indice fenol

mg/l

-

6,004

0,3

SR ISO 6439 / 2001

V

Cianuri libere

mg/l

-

-

0,1

HACH LCK 315

18

Cloruri

mg/l

-

0,573

500

SR ISO 9297 / 2001

19

Sulfați

mg/l

-

3,63

600

PSLU-15

20

Sulfuri

mg/l

-

-

0,5

HACH LCK 653

21

Fier total

mg/l

-

-

5,0

SR ISO 8288 / 2001

22

Crom total

mg/l

-

-

1.6

SR ISO 11083 / 1998

23 Ic rom VI

mg/l

-

0,004

' .....0,1

SR ISO 11083 / 1998 ’

z 4

Cadmiu

mg/l

-

-

0,2

SR ISO 8288/2001

25 'Cupru

mg/l

-

-

0,1

SR ISO 8288/2001

26

Nichel

mg/l

-

-

0,5

SR ISO 8288/2001

27

Zinc

mg/l

-

-

0,5

SR ISO 8288 / 2001

28

Plumb

-..mg/l

__________-____________

-

0,2

SR ISO 8288 /2001


LDM - limită de detecție a metodei, determinată în laborator

* - limită de cuantificare

- valoare cu caracter informativ, deoarece se situează între limita de detecție și limita de cuantificare


Șef laboratorRespory^abil încercări chim. I^oredana Zlibuț/rONOAQUA


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

O

ANEXA

Analiza cost-beneficiu


Trezoreria Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861


Transilvania Oradea


cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON


Transilvania Oradea


cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx - EURO


('rcaoaqua


mg


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


'jGertRonil


SISTEM DE MANACEMEHT CERTIFICAT

ID C2757/M175770430


IV Analiza cost-beneficiu

 • 1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Valea Pasteur este un curs de apa permanent,ce se formează din apele de ploaie și din topirea zăpezilor ce vin de pe versanții Dealul Mare și Dealul Oșorhei. In pezent pârâul Paris constituie o sursa de poluare a apelor Crisului Repede, datorita evacuărilor masive de ape uzate de la imobilele situate pe ambele maluri ale paraului (str. Louis Pasteur numerele impare si str. Gheorghe Doja numerele pare).

Bazinul hidrografic al paraului Paris care este un afluent de dreapta al Crisului Repede are o suprafața de colectare de 7,9 kmp.

Pârâul Paris debușează in Crisul Repede aval de podul Dacia.

La circa 3,6 km de la confluenta, s-a executat un baraj de pamant cu rol de atenuare a debitelor si in scop de asigurare a apei pentru irigarea livezilor (foste ale IAS)din zona. Pârâul Paris curge intr-un canal inchis tip clopot cu H=3.2m de la rambleul CFR pana la debusare, iar in porțiunea Spitalului Județean pe o lungime de 700 m intr-o secțiune intubata in beton armat, o secțiune clopot de 280/177, in rest avand o scurgere libera , intre taluzuri naturale.

La data prezentei, la comanda Direcție Ape Crisuri sa întocmit un studiu de fezabilitate, avand ca tema intubarea paraului Paris pe porțiunile deschise, cu scurgere in taluz natural.

Prin situația creata racordurile ilegale, ce deversează in parau, raman fara posibilități de deversare, fiind necesare alte soluții de colectare si evacuare a acestor ape uzate.

Prin realizarea investiției “Depoluare pârâu Paris”, beneficiar SC Compania de Apă Oradea SA se propune refacerea racordurilor de la aceste imobile, prin demontarea racordurilor existente la Pârâul Paris și racordarea acestora în canalizarea menajeră.

Perioada de referință luată în calcul în realizarea analizei financiare este de 30 de ani.

 • 2. Analiza opțiunilor

Alternativele luate în calcul sunt următoarele:

 • a) . Alternativa fără proiect, corespunzând situației actuale

 • b) . Alternativa cu finanțare maximă

în cazul alternativei fără proiect, corespunzând situației actuale, sistemul prezintă următoarele dezavantaje majore:

In situația actuală pe străzile G. Enescu, G. Doja, si L. Pasteur exsista rețele de canalizare pluvială si menajera dar unele imobile nu au posibilitate de a descarcă apele menajere in ele, si deversează in parau! Paris, motiv pentru care se ridica problema de depoluare a paraului.

Romania-Bihor-Oradea

/ronoaqua

proiectare-inginerie-design-Consulting


Sting


str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004

 • 1. Pe porțiunea intubata Crisul Repede- rambleu CFR

în intersecția străzilor Vago Jozsef și George Enescu există un număr de 5 case (numerele 48, 50, 51, 53, 55) care nu sunt racordate la canalizarea menajeră, ci în Pârâul Paris.

 • 2. Pe porțiune deschisa, rambleul CFR-pasarela existenta din dreptul străzii Gh. Doja Nr. 51

Din aceasta porțiune provin majoritatea apelor uzate, producând poluarea pârâului Paris.

 • 3. Porțiunea intubata din dreptul Spitalului Județean


Există posibilitatea poluării prin canalizarea garajelor din subsolul blocurilor, care prin racordurile existente pot evacua ape uzate, contaminate cu uleiuri minerale (prin sifoanele de pardoseala ), întrucât nu exista separatoare de hidrocarburi.

 • 4. Secțiunea deschisa intre fabrica Perind si str. Șalvarii

Imobilele învecinate acestei secțiuni cu o lungime aproximativă de 95 m nu au contract cu C.A.O. pentru preluarea apelor menajere, dar nu sau putut depista legaturi directe in parau.

în cazul alternativei cu finanțare maximă se asigură realizarea următoarelor lucrări și o serie de facilități și de avantaje față de situația existentă și anume:

Tronson 1: Realizarea unei prelungiri a rețelelor existente, cu câte un cămin în spre strada Vago Jozsef și racordarea celor 5 imobile în aceste cămine.

Tronsonul 1 presupune realizarea a 2x40m de canal menajer cu D200mm si 2 cămine de vizitare respectiv cinci racorduri cu Dl 60 si lungime de 98m;


Tronson 2-3: Depoluarea paraului Paris prin realizarea unui colector de ape menajere paralela cu secțiunea paraului, cu descărcare in colectorul de pe str. L. Pasteur. Acest canal v-a colecta apele uzate de la toti consumatorii de la blocul situat pe str. Gh. Doja Nr. 100 spre aval. Rețeaua de canalizare nou propusa va transporta apele uzate menajere in sistem clasic gravitațional si va descarcă in colectorul menajer ovoidal 300/450 de pe str. L. Pasteur colt cu str. Ecaterina Teodoroiu prin intermediul unui cămin de intersecție, nou proiectat din beton armat monolit. Tronsonul 2-3 presupune realizarea a 845 m de canal menajer cu D351mm si 37 cămine de vizitare respectiv 45 racorduri cu Dl60 si lungime de 252m;

Ca urmare a realizării acestor lucrări, se va crea posibilitatea de racordare in sistem separativ pentru toate imobilele de pe traseu si zona studiata.

Proprietarii imobilelor neracordate la sistemul de canalizare menajera a localității vor fi obligați a se racorda ( gravitațional sau prin pompare după caz).

/ronoaqua

proiectare-înginerîe-desîgn-consulting      i


Roman ia-Bi hor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

3. Analiza financiară

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, în special rata financiară internă a randamentului sau a investiției sau a capitalului și valoarea netă financiară actuală corespunzătoare. Această analiză pune la dispoziția examinatorului informații asupra intrărilor și ieșirilor, prețurilor acestora și structura veniturilor și cheltuielilor de-a lungul întregii perioade.

Beneficiarul investiției este SC Compania de Apă Oradea SA, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute din fonduri proprii, alocari de la bugetul local sau de stat. Pentru proiectul de față vom folosi analiza bazată pe actualizare.


Această metodă se bazează pe variabilitatea valorii în timp a banilor investiți, considerând că o unitate monetară are astăzi o valoare diferită față de valoarea pe care o are peste un an sau după o perioadă îndelungată de timp.

Viabilitatea financiară a proiectului poate fi apreciată prin calculul următorilor parametri:

 • - venitul net actualizat (VNA)

 • - rata internă de rentabilitate financiară (RIRF)

Valoarea investiției totale de capital este de 1.008,81 mii lei; durata de implementare a investiției se consideră 6 luni.

Realizarea obiectivului de investiții generează venituri de exploatare, prin plata serviciilor de evacuare a apelor uzate menajere.

Orizontul de timp

Prin orizont de timp se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Dacă utilizăm grila standard, diferențiat în funcție de sector și bazată pe anumite practici internaționale acceptate, ținând cont de faptul că avem o investiție de infrastructură orizontul de timp ales este de 30 ani.

Realizarea obiectivului de investiții generează venituri din exploatare.

Pentru calculul indicatorilor de performanta ai proiectului s-au luat in calcul următoarele date: Pentru întreținerea investiției considerăm costurile anuale ca fiind 1,5 % din valoarea investiției ( valoarea C+M = 870.168 lei).Reparațiile se execută din 5 în cinci ani costând 3% din valoarea C+M a investiției.

Debite aproximativ evacuate: 100,76 m3/zi = 29.019 mc/an Tarif: 1,49 lei/mc

{RONOAQUA


îng


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430


Tabelul 1. Valoarea și evoluția anuală a costurilor și veniturilor

ANUL

ÎNTREȚINERE

REPARAȚII

CHELTUIELI EXPLOAT.

CONSUM CANAL

VENITURI CANAL

1

0,00

0,00

0,00

0,00

2

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

3

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

4

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

5

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

6

13.052,52

26.105,04

39.157,56

29.019,00

43.238,31

7

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

8

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

9

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

10

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

11

13.052,52

26.105,04

39.157,56

29.019,00

43.238,31

12

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

13

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

14

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

15

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

16

13.052,52

26.105,04

39.157,56

29.019,00

43.238,31

17

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

18

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

19

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

20

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

21

13.052,52

26.105,04

39.157,56

29.019,00

43.238,31

22

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

23

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

24

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

25

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

26

13.052,52

26.105,04

39.157,56

29.019,00

43.238,31

27

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

28

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

29

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

30

13.052,52

13.052,52

29.019,00

43.238,31

TOTAL

378.523,08

130.525,20

509.048,28

841.551,00

1.253.910,99

ĂONOAQUA

proiectare-inginerie-design-consulting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430

ISO 5001 ISO 14001 0HSASIB0D1


Tabelul 2. Sustenabilitatea financiară a proiectului

An 1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

COS TURI

0,00

13.052,52

13.052,52

13.052,52

13.052,52

39.157,56

13.052,52

13.052,52

13.052,52

13.052,52

39.157,56

13.052,52

13.052,52

13.052,52

13.052,52

VENI TURI

0,00

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

FLUX NUME RAR

0,00

30.185,79

30.185,79

30.185,79

30.185,79

4.080,75

30.185,79

30.185,79

30.185,79

30.185,79

4.080,75

30.185,79

30.185,79

30.185,79

30.185,79

FLUX NUME RAR CUMU LAT

0,00

30.185,79

60.371,58

90.557,37

120.743,16

124.823,91

155.009,70

185.195,49

215.381,28

245.567,07

249.647,82

279.833,61

310.019,40

340.205,19

370.390,98

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

An 21

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

39.157,56

13.052,52

13.052,52

13.052,52

13.052,52

39.157,56

13.052,52

13.052,52

13.052,52

13.052,52

39.157,56

13.052,52

13.052,52

13.052,52

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

43.238,31

4.080,75

30.185,79

30.185,79

30.185,79

30.185,79

4.080,75

30.185,79

30.185,79

30.185,79

30.185,79

4.080,75

30.185,79

30.185,79

30.185,79

374.471,73

404.657,52

434.843,31

465.029,10

495.214,89

499.295,64

529.481,43

559.667,22

589.853,01

620.038,80

624.119,55

654.305,34

684.491,13

714.676,92

Trezoreria Oradea        cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

Transilvania Oradea      cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Transilvania Oradea       cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx - EURO

Romania-Bihor-U radea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

10 C2757/M1757/0430


Fluxul de numerar cumulat pozitiv in fiecare an după implementarea investiției demonstrează faptul ca proiectul este sustenabil pe toată perioada previzionată ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investiția. Deasemenea cheltuielile de mentenanță și operare pot fi suportate din venituri și fonduri proprii.

Tabelul 3. Calculul indicatorilor de performanta financiara în raport cu investiția

Rezultatele analizei financiare sintetizate sub forma indicatorilor Valoarea Neta Actualizata Financiara, Rata Interna de Rentabilitate Financiara si Raportul Cost/Beneficiu sunt calculate pe baza previziunilor la nivel incremental, respectiv la nivelul beneficiilor si costurilor generate de implementarea proiectului fata de situația fara proiect.

an

rata actual iz are

Coef

Costuri

Beneficii

Flux

Total

Actualizat

Total

actual iz

numerar

actualizat

-1.008.810

1

5,00%

0,9524

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

5,00%

0,9070

13.052,52

11.839,02

43.238,31

39.218,42

30.185,79

27.379,40

3

5,00%

0,8638

13.052,52

11.275,26

43.238,31

37.350,88

30.185,79

26.075,62

4

5,00%

0,8227

13.052,52

10.738,34

43.238,31

35.572,26

30.185,79

24.833,92

5

5,00%

0,7835

13.052,52

10.226,99

43.238,31

33.878,35

30.185,79

23.651,36

6

5,00%

0,7462

39.157,56

29.219,97

43.238,31

32.265,09

4.080,75

3.045,12

7

5,00%

0,7107

13.052,52

9.276,18

43.238,31

30.728,66

30.185,79

21.452,48

8

5,00%

0,6768

13.052,52

8.834,46

43.238,31

29.265,39

30.185,79

20.430,93

9

5,00%

0,6446

13.052,52

8.413,77

43.238,31

27.871,80

30.185,79

19.458,03

10

5,00%

0,6139

13.052,52

8.013,12

43.238,31

26.544,57

30.185,79

18.531,46

11

5,00%

0,5847

39.157,56

22.894,61

43.238,31

25.280,54

4.080,75

2.385,93

12

5,00%

0,5568

13.052,52

7.268,13

43.238,31

24.076,71

30.185,79

16.808,58

13

5,00%

0,5303

13.052,52

6.922,03

43.238,31

22.930,20

30.185,79

16.008,17

14

5,00%

0,5051

13.052,52

6.592,41

43.238,31

21.838,28

30.185,79

15.245,88

15

5,00%

0,4810

13.052,52

6.278,49

43.238,31

20.798,37

30.185,79

14.519,88

16

5,00%

0,4581

39.157,56

17.938,53

43.238,31

19.807,97

4.080,75

1.869,44

17

5,00%

0,4363

13.052,52

5.694,77

43.238,31

18.864,73

30.185,79

13.169,96

18

5,00%

0,4155

13.052,52

5.423,59

43.238,31

17.966,41

30.185,79

12.542,82

19

5,00%

0,3957

13.052,52

5.165,33

43.238,31

17.110,87

30.185,79

11.945,54

20

5,00%

0,3769

13.052,52

4.919,36

43.238,31

16.296,06

30.185,79

11.376,71

21

5,00%

0,3589

39.157,56

14.055,31

43.238,31

15.520,06

4.080,75

1.464,75

22

5,00%

0,3418

13.052,52

4.462,00

43.238,31

14.781,01

30.185,79

10.319,01

23

5,00%

0,3256

13.052,52

4.249,53

43.238,31

14.077,15

30.185,79

9.827,63

24

5,00%

0,3101

13.052,52

4.047,17

43.238,31

13.406,81

30.185,79

9.359,64

25

5,00%

0,2953

13.052,52

3.854,45

43.238,31

12.768,39

30.185,79

8.913,95

(RONOAQUA

prorectare-inginerie-design-consulting     i


Roman îa-Bifior-U radea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

SISTEH DEHANAGEHEHT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430


26

5,00%

0,2812

39.157,56

11.012,70

43.238,31

12.160,37

4.080,75

1.147,67

27

5,00%

0,2678

13.052,52

3.496,10

43.238,31

11.581,31

30.185,79

8.085,21

28

5,00%

0,2551

13.052,52

3.329,61

43.238,31

11.029,82

30.185,79

7.700,20

29

5,00%

0,2429

13.052,52

3.171,06

43.238,31

10.504,59

30.185,79

7.333,53

30

5,00%

0,2314

13.052,52

3.020,06

43.238,31

10.004,37

30.185,79

6.984,31

VNA

-651.162,99

RIR

-3,33%

C/B

0,41VNA<0

RIR < 5%

C/B < 1

Raportul cost-beneficiu la nivel financiar este subunitar, ceea ce indica faptul ca cheltuielile cu investiția nu depasesc veniturile aferente. Valorile Fluxului de numerar net cumulat sunt pozitive pe tot orizontul de previziune.

Beneficii sociale și de mediu necuantificabile

Reprezintă beneficiile care nu au fost luate în calcul la analiza financiară după cum urmează: Creșterea valorii terenurilor în zonă;

îmbunătățirea calității mediului;

îmbunătățirea sănătății populației;

Dezvoltarea infrastructurii;

Creșterea investițiilor în zona;

 • 4. Analiza economică

Nu este cazul.

 • 5. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei senzitivitătii este de a selecta variabilele critice ai parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizată ca cea mai bună estimare în cazul de bază, are cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete.

în esență analiza de senzitivitate permite determinarea modului în care se modifică concluziile unei cercetări față de variațiile posibile ale factorilor sau față de erorile de estimații făcute. Prin aceasta se realizează o perfecționare a fundamentării procesului de adoptare a deciziilor, întrucât se asigură o mai bună înțelegere, în ansamblu, a riscului existent în diversele alternative de acțiune.

Analiza de senzitivitate poate să testeze diferitele măsurători privind rentabilitatea proiectului de investiții, prin modificarea premiselor care stau la baza modului de calcul a acestor evaluări. Prin aceste măsurători se stabilește influența fiecărui factor asupra rezultatului modelului.

în cadrul analizei de senzitivitate se pot efectua sistematic variații admisibile privind valorile fiecărui factor, în vederea determinării efectului acestor modificări asupra rezultatului.

Analizele de senzitivitate, deși utile în numeroase situații prezintă unele limite. Ele nu permit indicarea probabilității cu care se va realiza varianta inițială sau celelalte alternative

/ronoaqua

proîectare-înginerie-aesign-consul ting


Roma nia-Bi hor-oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gniail.coni J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600

SISTEM DE HAHAGEWEHT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/O43D

ISO 9001 ISO 14001 OHSÂS18001


decizionale, iar realitățile sunt caracterizate printr-un dinamism accentuat, în care de multe ori variabilele se modifică simultan, în ritmuri și sensuri diferite.

Proiectul este sensibil la următorii indicatori: rata inflației, dinamica salariilor reale, dinamica prețului energiei.

Rezultatele analizei financiare au la baza o serie de ipoteze pentru fiecare variabila cheie utilizata in analiza. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau nesemnificativ.

Una din metodele de analiza a senzitivitatii rezultatelor unui proiect la modificarea variabilelor critice este construirea unui grafic de senzitivitate care indica cel mai bine influenta schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor proiectului.

Variabilele cheie identificate in cadrul analizei sunt prezentate mai jos:


 • >  Cost de intretinere si reparații

 • > Cost investitional

 • > RIR

Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este evaluata pe o scara de la -30% la +30%.

Cost cu investiția

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

706167

807048

907929

1.008.810,00

1109691

1210572

1311453

întreținere

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

9136,764

10442,016

11747,268

13053

14357,772

15663,024

16968,276

RIR

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-2,33%

-2,67%

-3,00%

-3,33%

-3,67%

-4,00%

-4,33%

6.Analiza de risc

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională.

Au fost analizate și estimate riscurile de natură financiară, de administrare și management generate de proiect. Se consideră că acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul și proprietarul investiției, prezintă o capacitate de management și de implementare a proiectului.

Analiza de senzitivitate analizează influența factorilor de risc, identificați cu posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la apariția rentabilității financiare și economice a proiectului.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

 • -         Proasta execuție a lucrării;

 • -        Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării.

Financiare:

 • -        Neaprobarea cererii de finanțare;

 • -         întârzierea plăților.

Legale:

irig


Komarua-bihor-u radea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


WîțWmi


SISTEM DE HÂNAGEHEHT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430


 • - Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării.

Instituționale:

 • -         Lipsa colaborării instituționale;

 • -        Lipsa capacității unei bune gestionări a resurselor umane si materiale; Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apărea pot fi de natură internă și externă;

 • -        Internă - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realistă a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare și planificare riguroasă a activităților;

 • -        Externă - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.

Acesta se bazează pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect:

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia constă în compararea permanentă a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizică, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicată de sistemul de monitorizare (evoluție programată/stare de fapt) conduce la un set de decizii ale managerilor de proiect care vor decide dacă sunt posibile anumite măsuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre în acțiune repede și eficient când sistemul de monitorizare indică abateri. Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

 • -  a lua decizii despre măsurile corective necesare (de la caz la caz);

 • -  autorizarea măsurilor propuse;

 • -  implementarea schimbărilor propuse;

 • -  adaptarea planului de referință care să permită ca sistemul de monitorizare să rămână eficient. Sistemul informațional

Va susține sistemele de control și monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (în timp util) informațiile pe baza cărora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

•măsurarea evoluției fizice;

•măsurarea evoluției financiare;

•controlul calității;

•alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optimă a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesită măsuri corective. Global, acest concept se referă la următoarele:

•stabilirea unei planificări financiare;

•confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări; •compararea abaterilor dintre plan și realitate;

(RONOAQUA

proiecta re-inginerie-desîg n-consul ting


Komama-bihor-uraclea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


pertRono


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C2757/M1757/0430


•împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit.

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza în principal pe analize cantitative și calitative ale rezultatelor.

Contabilitatea și managementul financiar

Va fi asigurată de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale: •planificarea, controlul și înregistrarea operațiunilor;

•prezentarea informațiilor (primele două puncte sunt sarcini ale specialistului contabil);

•decizia în chestiuni financiare (atribuții ale conducerii).

Planificarea, controlul și înregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri și servicii, materiale, plata salariilor. Planificarea tranzacțiilor este necesară. Managementul proiectului trebuie să autorizeze aceste tranzacții și disponibilizarea fizică a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților și de depunere a fondurilor în contul bancar al proiectului. Controlul financiar se referă la armonizarea evidențelor fizice ale operațiunlor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informațiilor

Va fi necesară unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestora și rezumându-le în rapoarte regulate și date care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare și vor identifica zonele problematice.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodică. Succint, prin activitatea decizională înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea între activități, revizuirea bugetului, verificarea contabilă internă.