Hotărârea nr. 142/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.992 mp şi aprobarea diminuării suprafeţei transmise în folosinţă gratuită Parohiei Reformate Oradea Ioşia în baza contractul de comodat nr. 516/27.04.1998 şi a actului adiţional din 18.08.2004 şi transmiterea în proprietate fără plată a suprafeţei de 3.181 mp din nr. topo 2438/5,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.992 mp și aprobarea diminuării suprafeței transmise în folosință gratuită Parohiei Reformate Oradea Ioșia în baza contractul de comodat nr. 516/27.04.1998 și a actului adițional din 18.08.2004 și transmiterea în proprietate fără plată a suprafeței de 3.181 mp din nr. topo 2438/5, în favoarea Parohiei Reformate Ioșia Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45056/14.03.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3992 mp și aprobarea diminuării suprafeței transmise în folosință gratuită Parohiei Reformate Oradea Ioșia prin contractul de comodat nr. 516/27.04.1998 și a actului adițional din 18.08.2004, în vederea realizării obiectivului de investiții “Parc Public în zona străzilor Hațegului - Gh.Pop de Băsești”.

Având în vedere faptul că suprafața terenurilor din zona luată în studiu nu asigură posibilitatea realizării unei zone de recreere adaptat la nr. de locatari din zonă, iar din terenul transmis în folosință Parohiei Reformate Ioșia doar 3181 mp sunt afectați de activitățile desfășurate de biserică, casa parohială și anexe, diferența fiind folosită ca și grădină, se impune diminuarea suprafeței de 5035 mp. cu 1854 mp. necesari realizării proiectului „„Parc Public în zona străzilor Hațegului - Gh.Pop de Basești”

Până la aceasta data Parohia Reformata Ioșia nu a înregistrat solicitări la Administrația Imobiliară sau la Instituția Arhitectului Șef, privind realizarea de construcții social bisericești și mobilarea urbană a suprafeței de 1854 mp, terenul fiind folosit ca și grădină.

Ținând cont de prevederile art.10 alin.(2) din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), (2), din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, alin.(5) lit.b, art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a suprafeței de 5.035 mp teren identificat cu nr. topografic 2438/5 înscris în CF convertit electronic nr. 157478 Oradea (provenită din conversia CF nr. 2651 Sântandrei) în favoarea Municipiului Oradea ca proprietate privată .

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 3992 mp, astfel :

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie in nr.cadastral -mp-

Mențiuni

2437

Adv. suprafață

nr.16064/12.03.2012

9394

1548

Teren proprietatea Statului Roman

2564

9477

352

2438/4

16825

238

2438/5

157478 Oradea

5035

1854

TOTAL

3992

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.2 din prezenta hotărâre reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă diminuarea cu 1854 mp a suprafeței transmise în folosință gratuită Parohiei Reformate Oradea loșia, de la 5035 mp la 3181 mp. necesari realizării obiectivului de investiții “Parc Public în zona străzilor Hațegului - Gh.Pop de Băsești și încheierea în acest sens a unui act adițional la contractul de comodat nr.516/27.04.1998.

Art.5. Se aprobă transmiterea în proprietate fără plată a terenului înscris în C.F.157478 Oradea cu nr. cadastral 2438/5 Sântandrei cu suprafața de 3181 mp, situat în Oradea, Str. Gh. Pop de Băsești, în favoarea Parohiei Reformate Ioșia Oradea.

Art.6. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară a interdicției de înstrăinare sau schimbării destinației imobilului înscris în C.F.157478 Oradea cu nr. topo.2438/5 Sântandrei, pentru o perioada de 30 ani conform art. 4 alin (1) din Legea 239/12.07.2007.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Administrația Imobiliară Oradea;

 • - A.I.O. - Serviciul Terenuri;

 • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • - O.C.P.I., prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • - Parohia Reformată Oradea Ioșia, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 16 martie 2012

  Nr. 142


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila