Hotărârea nr. 127/2012

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare centru de reintegrare sociala si locuinte sociale, str. Vamii, nr. 34 /A, nr.cad. 156429 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare centru de reintegrare sociala si locuințe sociale, str. Vamii, nr.34 /A, nr.cad. 156429 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 266591/17.11.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare centru de reintegrare sociala si locuinte sociale, str. Vamii, nr. 34 /A, nr.cad. 156429, Oradea, elaborat la inițiativa Administratiei Imobiliare Oradea, in baza certificatului de urbanism nr. 1276/16.05.2011, pentru amplasarea unui centru de reintegrare sociala si a unor locuinte sociale, stabilirii conditiilor organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor

Zona luata in studiu este situata in intravilanul municipiului Oradea, in partea de nord a localitatii, in Cartierul Episcopia Bihor.

Regulamentul de zonare functionala a municipiului Oradea situeaza amplasamentul in zona C8 destinata functiunii comerciale cu consum de teren care fac trecerea catre zone de productie si servicii comerciale grele. Amplasamentul studiat se invecineaza cu terenuri proprietate privata, str. Vamii si respectiv strada Harghitei, fiind situat la o distanta de apoximativ 30,0m de calea ferata.

Terenul in suprafața totala de 8192,0mp, identificat cu nr.cad. 156429_inscris in CF 156429 - Oradea se afla in proprietatea municipiului Oradea. In prezent terenul este ocupat de constructii. Legatura zonei cu municipiul se face pe stradaVamii si strada Harghitei.

In prezent, zona este deservita de rețele de energie electrica, apa si canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare centru de reintegrare sociala si locuințe sociale, str. Vamii, nr. 34 /A, nr.cad. 156429 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • - Prin tema de proiectare se propune amplasarea unui centru de reintegrare sociala si a unor locuinte sociale, amenajarea incintei (locuri de parcare, accese auto si pietonale, si zone verzi aferente functiunii propuse).

Centrul de reintegrare sociala va fi constituit din doua corpuri de cladire (un corp de cladire existent - C1 care se va mansarda si reabilita si un corp de cladire nou).

Zona destinata locuintelor sociale va cuprinde un numar de 9 cladiri in regim de inaltime P+M (8 cladiri noi si o cladire existenta - C9, care se va mansarda si reabilita) Cladirile C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 si C10 existente se vor demola conform propunerilor prezentate in plansa A/3

  • -   regim de inaltime: P+M;

  • -  POTpropus = 35,0%, CUTpropus =0,60;

  • -   Amplasarea constructiilor, organizarea si amenajarea incintei si acceselor se vor realiza conform prevederilor din plansa “U/4 - Reglementari” aferente proiectului nr.108/2009 intocmit de catre arh. Czirjak Jozsef Levente, cu respctarea prevederilor din avizul SNCFR;

  • - Organizarea circulatiei

Accesul in incinta, atat auto catsi pietonal, se va realiza din strazile Vamii si respectiv Harghitei.;

- Echiparea tehnico-edilitara

- alimentarea cu apa, canalizarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrica si respectiv alimentarea cu gaz se propun a se realiza prin racordarea la retelele existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Administratia Imobiliara Oradea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 127


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila