Hotărârea nr. 120/2012

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totala de 38.898,25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012 de către S.C. REZIDAN SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totala de 38.898,25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012 de către S.C. REZIDAN SRL

Analizând raportul de specialitate nr.1151 din data de 21.02.20121întocmit de Direcția Economică, Serviciul Impunere și Executare Silită Persoane Juridice prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, în sumă de 38.898,25 lei, datorat bugetului local de la data de 01.03.2012 de către SC REZIDAN SRL.

Având în vedere adresa prin care S.C REZIDAN SRL solicită aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția de locuințe efectuată și recepționată pe strada Grigore Moisil nr.22, constând în construire imobil locuințe colective D + P + 8E.+ Pent House si spații cu alta destinație la P și etaj I,

S.C.REZIDAN SRL, are sediul social în Comuna Roșiori, sat Mihai Bravu nr.352, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul, Indrieș Alin - în calitate de administrator având C.U.I. RO nr. 26924536 și număr de ordine în Registrul Comerțului J05/635/2010.

Întrucât investiția de locuințe este în valoare de peste 500.000 de euro se îndeplinește condiția de acordare a scutirii la plată, a impozitului pe clădiri de natura locuințelor, prevăzută de art.6 lit.c) din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 ale Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, art.125 lit.e din O.G.nr.92/2003 republicată,

Ținând seama de art.6, lit.c, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.407/24 iunie 2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri de natura locuințelor, situate in Oradea, str.Grigore Moisil nr.22 în sumă de 38.898,25lei, datorat bugetului local de la data 01.03.2012, de către S.C. REZIDAN SRL.

Art.2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani si in limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 de euro, de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local aprobă prin hotărâre, acordarea facilității fiscale.

Art.3. Acordarea facilității se revizuiește anual, scutirea de la plata impozitului pe clădiri acordându-se pentru valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora dintre unitățile locative.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Economică, Serviciul Impunere și Executare Silită Persoane Juridice

  • •   S.C. REZIDAN SRL prin grija Direcției Economice.

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 120


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.