Hotărârea nr. 119/2012

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, pe anul 2012 cu sumă de 2.327,07 lei, aferent investiţiei realizată de către Fundaţia Societatea Biblică din România, în Oradea pe str. Ogorului nr.258

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, pe anul 2012 cu sumă de 2.327,07 lei, aferent investiției realizată de către

Fundația Societatea Biblică din România, în Oradea pe str. Ogorului nr.258

Analizând Raportul de specialitate nr.17239 din 15.02.2012, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de Fundația Soc. Biblică din România în Oradea pe str. Ogorului nr.258,

Fundația Societatea Biblică din România, are sediul social în localitatea Oradea, județul Bihor, str. Vlădeasa nr.40, este reprezentată legal de către d-nul ILE DANIEL FLORIN având C.U.I. 18090049, înființată prin sentința civilă nr.23/N/2005.

Având în vedere cererea de acordare a facilității fiscale la plata impozitului pe clădire, depusă de către Fundația Societatea Biblică din România si înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub numărul 17239/03.02.2012, prin care se solicită reducerea impozitului pentru investiția de peste 500.000 euro, realizată în Oradea, str.Ogorului nr.258, investiție realizată conform autorizației de construire nr.1632/17.09.2009, „Construire tipografie P + 3 E conform PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.686/31.08.2009.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003 art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 27 iunie 2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 2.327,07 lei, datorat bugetului local pe anul 2012 de către Fundația Societatea Biblică , pentru imobilul situat în Oradea, str. Ogorului nr.258

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire, pe o perioadă de 5 ani, în limita echivalentului în lei a valorii maxime admise de 200.000 de euro pe baza criteriilor de acordare, de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local a aprobat prin hotărâre, acordarea facilității fiscale solicitate.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -   Fundația Societatea Biblică din România prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 119


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.