Hotărârea nr. 117/2012

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul Oradea nr. 109967/28.06.2001 încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul Oradea nr. 109967/28.06.2001 încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA

Analizând Raportul de specialitate nr. 25665/21.02.2012, întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidenta Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public in MunicipiulOradeaîncheiatcu SCLuxten Lighting Company SA,

Ținând cont de prevederile art. 26, alin.1 din l Contractul nr. 109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in Municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.c, d, alin.5 lit.a, alin. 6 lit. a pct.14 si art.45 alin. 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul Oradea încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnica, Direcția Juridică și SC Luxten Lighting Company SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  SC Luxten Lighting Company SA, prin grija Direcției Economice

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnica

  • •   Direcția Juridica

  • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 117


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa 1/Act Adit 6/31.01.2012

Valori USD fara TVA

Valori USD cu TVA

A

Patrimoniu SIP Oradea

Valoare Initiala contract

Valoare Acte

Aditionale

Total Valoare

Contract

Valoare Initiala contract cu modif.cota TVA 24%

Valoare Acte

Aditionale cu modif.cota TVA

Total Valoare

Patrimoniu SIP

Executie Anul 1/2002

3,194,969.21

588,097.11

3,783,066.32

3,961,761.82

729,240.42

4,691,002.24

Executie Anul 2/2003

835,551.79

1,514,079.32

2,349,631.11

1,036,084.22

1,877,458.36

2,913,542.58

Executie Anul 3/2004

57,857.00

-57,857.00

0.00

71,742.68

-71,742.68

0.00

Total Contract

4,088,378.00

2,044,319.43

6,132,697.43

5,069,588.72

2,534,956.09

7,604,544.81

Executie Anul 2011 - Finantare Luxten

2,654,711.82

2,654,711.82

3,291,842.66

3,291,842.66

Executie Anul 2011 Finantare BL

631,039.44

631,039.44

782,488.90

782,488.90

Total 1

4,088,378.00

5,330,070.69

9,418,448.69

5,069,588.72

6,609,287.65

11,678,876.37

Anul 2011 - Inv realizate de Terti

573,348.12

573,348.12

710,951.67

710,951.67

Total 2

573,348.12

573,348.12

710,951.67

710,951.67

Total 1+ 2

4,088,378.00

5,903,418.81

9,991,796.81

5,069,588.72

7,320,239.32

12,389,828.04

Crestere patrimoniu SIP

162.93%

162.93%

Valoarea transpusa pe date contract si tva a plafonului total de IM

IM la semnare contract

4,039,459.66

0

4,039,459.66

5,008,929.98

-

5,008,929.98

IM af.modernizari noi - PMO- Luxten

2,164,244.99

2,164,244.99

0.00

2,683,663.78

2,683,663.78

IM af.modernizari noi -PMO -Terti

-

377,650.56

377,650.56

0.00

468,286.69

468,286.69

IM -Total

4,039,459.66

2,541,895.55

6,581,355.21

5,008,929.98

468,286.69

8,160,880.46

Realizari SIP -nr.km retea

296.20

346.05

Crestere km retea

116.83%

Crestere plafon Intretinere lunar

162.93%

Crestere plafon Mentinere lunar

116.83%

Valori fara tva

Valori cu TVA

B

Valoare lunar Plafon Intretinere - Mentinere SIP Oradea

Aferenta Valorii Initiale

Procent crestere

Total Plafon IM aferent majorarii Valoare patrimoniu SIP

Aferenta Valorii Initiale

Procent crestere

Aferente

Valoarii Patrimoniu SIP

Nivel Maxim Decontabil Mentinere cf Contract

9,478.14

116.83%

11,073.30

11,752.89

116.83%

13,730.89

Nivel Maxim Decontabil Intretinere cf Contract

7,352.94

162.93%

11,979.90

9,117.65

162.93%

14,855.07

TOTAL

16,831.08

23,053.20

20,870.54

28,585.96

PENTRU CONCENDENT                                  PENTRU CONCESIONAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA                            LUXTEN LIGHTING COMPANY SA

Page 1 of 1

Anexa la HCL nr. 117/2012

ACT ADITIONAL NR.6/31.01.2012

la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001

încheiat intre:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr.1, Jud. Bihor, telefon 0259/437.000, fax 0259/437.544, email: primarie@oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr. 212203304230487 deshis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar General - D-nul Ilie Bolojan si Director Economic - D-nul Eduard Florea, in calitate de concedent, pe de o parte

si

SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, cu sediul în București, Str. Parângului nr.76, Sector 1, telefon 021.668.88.43, fax 021.668.88.23, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/9082/2009, cod de inregistrare fiscala RO6734030, capital social 42.126.043 ron, cont IBAN nr. RO33TREZ7005069XXX000444, deschis la Trezoreria SMB, reprezentata prin d-na Monica-Maria Bucur, in calitate de Președinte Directorat, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

In baza articolului 26, alineatele 1 si 2 din Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001, partile convin urmatoarele :

Art. 1

Se completeaza articolul 5.2, aliniat 2, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr.1 /21.01.2002, Actul Aditional nr.2/10.09.2002, Actul Aditional nr.3/05.04.2004, Actul Aditional nr.4/17.02.2010 si Actul Aditional nr.5/10.08.2010, cu urmatorul continut:

... Nivelul maxim al lucrărilor de întreținere se modifică în cazul realizării de investiții noi în SIP, pe baza următorului algoritm (anexa nr. 1 - aplicarea algoritmului la data 01.02.2012):

  • - valoarea lucrărilor de întreținere cu schimbarea de componente - se actualizează cu procentul de creștere a valorii investițiilor în SIP.

  • - valoarea lucrărilor de întreținere fără schimbarea de componente - se actualizează cu procentul de creștere al lungimii rețelelor din cadrul SIP.

... Urmare a modificării cotei TVA în anul 2010, în calculul valorii actualizate a lucrărilor de întreținere se vor utiliza valorile fără TVA, urmând ca rezultatului obținut să i se aplice cota legală valabilă a TVA la data întomirii situațiilor lunare de lucrări.

... Actualizarea nivelului maxim al lucrărilor de întreținere-menținere se realizează pe baza Notei de calcul a nivelului maxim lunar al tarifului de intretinere, semnată de către cele două părți, fără a mai fi necesară incheierea de acte adiționale in acest sens.

... Orice modificare a nivelului maxim lunar devine aplicabilă din luna următoare semnării Notei de calcul care atestă acea modificare.

Art.2

Celelalte clauze ale Contractului privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul

Oradea nr.109967/28.06.2001, modificat prin Actele adiționale nr.1 + 5, rămân valabile iar orice alte prevederi contrare devin nule începând cu data intrării în vigoare a prezentului act adițional.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 31.01.2012, în doua exemplare originale cu aceeași valoare juridica fiecare și face parte integrantă din Contractului privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001, modificat prin Actele adiționale nr. 1^5.


Concedent, Concesionar,


PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.


Primar,

Ilie BOLOJAN


Presedinte Directorat, Monica Maria BUCUR


Director Executiv Dir. Economica

Control Financiar Preventiv,

Eduard FLOREA


Vicepreședinte Directorat,

Silvian SERBANESCU


Director Executiv Dir. Tehnica Mircea GHITEA


Director Economic

Angela VLAD


Director Executiv Dir. Juridica

Eugenia BOBEI


Consilier Juridic

Ramona IONAS


Sef Birou Achizitii Publice Adina MARGE