Hotărârea nr. 112/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.600 mp teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuinţe PB18÷PB22, D99 şi PB100 din Oradea, str. Leonardo da Vinci

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.600 mp teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuințe PB18^PB22, D99 și PB100 din Oradea, str. Leonardo da Vinci

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43938 din data de 28.02.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 3.600 mp. teren situat din curtea interioară a blocurilor de locuințe PB18+PB22, D99 și PB100 din Oradea, str. Leonardo da Vinci,

Imobilul cu suprafața de 3.600 mp., se constituie conform Planului de amplasament, în vederea înscrierii în evidențele de Publicitate imobiliară a imobilului nou constituit, în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Acesta va fi utilizat pentru realizarea de investiții de interes public respectiv amenajarea unor alei și parcări de domiciliu,

Luând în considerare Hotărârea de Guvern nr. 970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a suprafeței de 258 mp. teren identificat cu nr. topo. 8441 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public curte interioară a blocurilor de locuințe situate pe str. Leonardo da Vinci, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 6141/31.01.2012 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a suprafeței de 21.341 mp. teren identificat cu nr. topo. 8565/2 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public curte interioară a blocurilor de locuințe situate pe str. Leonardo da Vinci, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 6141/31.01.2012 emisă de OCPI Bihor.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitarea a imobilului cu suprafața de 3.600 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr.

cadastral

Nr. C.F.-ului. în care este înscris nr. topo./ Adeverința O.C.P.I.

Bihor

Suprafața de teren înscrisă în C.F. -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în nr.

cadastral -mp-

Obs.

630/24

600 Seleuș

277

277

  • - teren public

  • - proprietatea Municipiului Oradea

8444/38

3260 Oradea

8.084

2.909

8441

Adev. 6141/31.01.2012

258

258

8565/2

21.341

156

TOTAL

3.600

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.600 mp, aprobat la art. 3 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea afectat de alei și parcări de domiciliu din curtea interioară a blocurilor de locuințe PB18+PB22, D99 și PB100 din Oradea, str. Leonardo da Vinci.

Art.5. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, Cap. VII Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, subcapitolul 6. Parcări, cu o nouă înregistrare privind bunul identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

o Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului - Județul Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Tehnică

o Arhitectul Șef

o Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune -PMO o Administrația Imobiliară Oradea

o Serviciul Terenuri

o O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 112


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila