Hotărârea nr. 108/2012

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.146 mp teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuinţe PCB 144A-PCA 144 şi PB133-PB133 din Oradea, str. Liszt Ferenc, constituit din numărul topografic 630/48, din teritoriul cadastral Seleuş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 1.146 mp teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuințe PCB 144A-PCA 144 și PB133-PB133 din Oradea, str. Liszt Ferenc, constituit din numărul topografic 630/48, din teritoriul cadastral Seleuș

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43935 din data de 28.02.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.146 mp. teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuințe PCB 144A-PCA 144 și PB133-PB133 din Oradea, str. Liszt Ferenc,

Prin Planul de amplasament mai sus menționat se identifică suprafața de 1.146 mp., teren din numărul topografic 630/48 Seleuș, în vederea înscrierii în evidențele de Publicitate imobiliară a imobilului nou constituit, în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Acesta va fi utilizat pentru realizarea de investiții de interes public respectiv amenajarea unor alei și parcări de domiciliu,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară și de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitarea a imobilului cu suprafața d

e 1.146 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. - ului. în care este înscris nr. topo./

Adeverința OCPI

Suprafața de teren înscrisa în C.F. -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații

630/48

591 Seleuș

3.136

1.146

  • - teren public

  • - proprietatea Municipiului Oradea

TOTAL

1.146

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publici

ate Imobiliară prin deschic

erea unei noi coli de Carte Funciară a nr.


cadastral constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.146 mp, aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea afectat alei și parcări de domiciliu din curtea interioară a blocurilor de locuințe PCB 144A-PCA 144 și PB133-PB133 din Oradea, str. Liszt Ferenc.

Art.3. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, Cap. VII Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, subcapitolul 6. Parcări, cu o nouă înregistrare privind imobilul identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Arhitectul Șef

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune -PMO

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 108


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila