Hotărârea nr. 107/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 5.197 mp teren, reprezentând drum public în zona Parcului Industrial III– proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 5.197 mp teren, reprezentând drum public în zona Parcului Industrial III- proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43927 din data de 28.02.2012, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 5.197 mp teren, reprezentând drum public, în zona parcului industrial III - str. Uzinelor - proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Moldovan Radu, imobilul Drum public în zona parcului industrial III - str. Uzinelor având suprafața măsurată de 5.197 mp teren, se constituie din nr. topo. 4101 identificat cu Adeverința eliberată de OCPI Bihor nr. 11190/2012,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/5822;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/5821 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciara a suprafeței de 5.197 mp teren identificat cu nr. topo. 4101 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren, Drum public în zona Parcului Industrial III - str. Uzinelor, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 11190/21.02.2012 emisă de OCPI Bihor.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent drumului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.


Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 5.197 mp

''N^Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4101

Adv. eliberată de OCPI Bihor nr.

11190/21.02.2012

5.197

5.197

teren proprietate publică a Municipiului Oradea - drum public în zona parcului industrial III - str. Uzinelor

TOTAL

5.197

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.2, având suprafața de 5.197 mp teren, cu destinația Drum Public - în zona parcului industrial III - str. Uzinelor, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   Biroul Cadastru;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 29 februarie 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Ionel Vila


Nr. 107

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.