Hotărârea nr. 104/2012

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Crismona Serv SRL, reprezentând suprafaţa de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 172957 înscris în C.F. 172957 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de SC Crismona Serv SRL, reprezentând suprafața de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 172957 înscris în C.F. 172957 Oradea situat în Oradea în zona str. Caișilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43937 din data de 28.02.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 172957 înscris în C.F. 172957 Oradea situat în Oradea str. Caișilor cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.527/27.09.2010 SC Crismona Serv SRL donează Municipiului Oradea suprafața de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 172957 înscris în C.F. 172957 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de SC Crismona Serv SRL reprezentând suprafața de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 172957 înscris în C.F. 172957 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • ■   SC Crismona ServSRLprin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 104


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.