Hotărârea nr. 100/2012

privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 370/26 mai 2011 şi aprobare Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea în incinta Cimitirului Municipal, reprezentând suprafaţa de 68 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea monumentului comemorativ pentru militarii maghiari căzuţi în primul şi al doilea război mondial.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 370/26 mai 2011 și aprobare Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea în incinta Cimitirului Municipal, reprezentând suprafața de 68 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea monumentului comemorativ pentru militarii maghiari căzuți în primul și al doilea război mondial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28381 din data de 24.02.2012, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 370/26 mai 2011 și aprobare Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea în incinta Cimitirului Municipal, reprezentând suprafața de 68 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea monumentului comemorativ pentru militarii maghiari căzuți în primul și al doilea război mondial,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 370/26 mai 2011 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, reprezentând suprafața de 36 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea unui monument comemorativ pentru militarii maghiari căzuți în primul și al doilea război mondial,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de dl. topograf Moldovan Radu imobilul nou format se constituie din suprafața de 68 mp teren provenit din nr. topo. 4628/1 înscris în CF.3174 Oradea, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Având în vedere Legea 300/18.11.2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008;

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă hotărârea Consiliului Local nr. 370/26 mai 2011 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, reprezentând suprafața de 36 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea unui monument comemorativ pentru militarii maghiari căzuți în primul și al doilea război mondial.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și de

imitare a imobilului cu nr. cadastra

nou format în suprafață de 68 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața

nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral

-mp-

Observații

4628/1

3174 Oradea

100958

68

Municipiul Oradea asupra terenului

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a


imobilului identificat la art.2 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 68 mp, aflat în proprietate publică a

Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegare Gestiune - Primăria Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegare Gestiune - Primăria Municipiului Oradea;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea ;

  • ■   Serviciul Terenuri ;

  • ■   Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

  • ■  SC Administrarea Domeniului Public SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 100

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.