Hotărârea nr. 1/2012

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local şi viceprimar al municipiului Oradea al d-lui CARP GHEORGHE şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui TAU IOAN din partea Partidului Naţional Liberal - Filiala Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local și viceprimar al municipiului Oradea al d-lui CARP GHEORGHE și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui tAu IOAN din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor

Analizând raportul de specialitate nr. 1840 din 09.01.2012 întocmit de către Direcția Juridică - Compartiment Secretariat al Consiliului Local, prin care se propune constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local și viceprimar al municipiului Oradea al d-lui CARP GHEORGHE și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui TAU IOAN din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor,

Având în vedere demisia d-lui CARP GHEORGHE din funcția de consilier local și viceprimar al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 1477/ 06.01.2012,

Luând în considerare adresa nr. 1679/06.01.2012 prin care Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-lui CARP GHEORGHE, confirmă apartenența politică a d-lui TAU IOAN , pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01 .06.2008, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

Analizând Procesul - Verbal nr. 5 /09.01.2012 întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui Tau Ioan la Partidul Național Liberal -Filiala Bihor,

În baza art.6, art.9 alin.(2) lit a), alin.(3), art.10, art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit.a, alin.(3), art.208 si art.209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În temeiul art.31, art.33, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local și viceprimar al municipiului Oradea al d-lui CARPGHEORGHE.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local dl. CARP GHEORGHE în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.3 Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, al d-lui TAU IOAN din partea Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 1 iunie 2008.

Art.4 Se aprobă repartizarea d-lui TAU IOAN ca membru al COMISIEI PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA mEdIULUI ȘI TURISM,- comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.5. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Dl. TAU IOAN

- Dl. CARP GHEORGHE

  • -    Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


    Oradea, 09 ianuarie 2012

    Nr. 1


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”