Proces verbal din 31.10.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 31 octombrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi 31 octombrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 31 octombrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l Cupşa Ioan, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, d-l Lăpădatu Nicuşor, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Luca Dorel, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor, d-l Popa Claudiu, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

Lipsesc: d-l Petruţ Vasile, d-l Delorean Ion-Iulius, şi d-l Dan Octavian.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media, etc.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

Doamnelor şi domnilor consilieri, vă informez că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea a fost convocată pentru astăzi 31 octombrie 2011. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, lipsesc astăzi 3 consilieri respectiv Petruţ Vasile, Delorean Iulius şi Dan Octavian, absenţi motivaţi, sunt 24 de consilieri prezenţi, şedinţa este legal constituită putem adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Vă rog să îmi daţi voie să supun atenţiei dumneavoastră înspre vot procesul verbal al şedinţei ordinare, al şedinţei anterioare din data de 29 septembrie 2011, proces verbal care a fost supus publicităţii prin afişare la Compartimentul de specialitate al consiliului local.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

Vă mulţumesc. Dau cuvântul d-nei Cherecheş Florica - preşedinte de şedinţă.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Bună ziua. Aveţi în faţă borderoul pentru ziua de astăzi şi faţă de ceea ce avem aici executivul propune retragerea materialului 32 şi vă rog să supunem la vot borderoul aşa cum este el, minus materialul 32.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

Faţă de ceea ce este aici propun să începem cu materialul 57 care prevede înlocuirea unui membru al Consiliului Local şi anume:

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea a d-nei. Lipoveanu Adriana Aurora şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea a d-lui Lezeu Petru din partea Partidului Naţional Liberal - Filiala Bihor.

Îl rog pe dl consilier Manea Mihai preşedintele comisiei de validare să ne citească procesul verbal al comisiei.

 

Dl Manea Mihai - consilier local

Proces verbal încheiat astăzi 31 octombrie 2011 cu ocazia şedinţei de validare a Consiliului Local al Municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Lezeu Petru din partea Partidului Naţional Liberal - Filiala Bihor. Astăzi 31 octombrie 2011 comisia de validare aleasă de Consiliul Local Oradea în şedinţa de constituire din data de 18 iunie 2008 a examinat legalitatea alegerii d-lui Lezeu Petru, membru supleant pe lista Partidului Naţional Liberal - Filiala Bihor aflându-se pe lista de candidaţi ai acestuia la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea desfăşurate la data de 1 iunie 2008. Având în vedere demisia d-nei Lipoveanu Adriana Aurora din funcţia de consilier local al Municipiului Oradea prezentată public în şedinţa Consiliului Local din data de 31.10.2011 înregistrată cu nr. 208 din 14.10.2011, luând în considerare adresa nr. 80/28.10.2011 înregistrată la Secretariatul Consiliului Local cu nr. 218 din 28.10.2011, în care Partidul Naţional Liberal - Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-nei Lipoveanu Adriana Aurora, confirmă apartenenţa politică a d-lui Lezeu Petru la Partidul Naţional Liberal - Filiala Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea desfăşurate în 1 iunie 2008 în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local. În conformitate cu art.6, art. 9 aliniatul 2 lit.a alin. 3 art. 10 şi art. 12 alin. 1 şi alin. 2 din Legea 393/2004 actualizată privind statutul aleşilor locali.

În temeiul art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Lezeu Petru la Partidul Naţional Liberal - Filiala Bihor, pe listele căruia a participat ca şi candidat la alegerile din 1 iunie 2008, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte: subsemnatul, secretar Szabo Joszef membrii: Lepădatu Nicuşor, Mureşan Ionel Ovidiu şi Negrean Daniel Dumitru.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Mulţumesc d-le Manea, înainte de a trece la votarea acestui material aş vrea să-i mulţumesc d-nei Adriana Lipoveanu pentru contribuţia pe care a avut-o în această perioadă în cadrul consiliului Local atât ca preşedinte de şedinţă dar mulţumesc şi ca şi colegă în cadrul grupului de consilieri PNL şi-i doresc şi-i dorim cu toţii mult succes în noua funcţie pe care o are şi toate cele bune. Mulţumesc. Acum vă rog să votaţi materialul 57.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

Vă mulţumesc. Îl invităm pe dl Petru Lezeu să vină să depună jurământul.

 

Dl. Petru Lezeu - consilier local

Subsemnatul Lezeu Petru consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, Judeţul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, depun în faţa Consiliului Local al Municipiului Oradea următorul jurământ. Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Oradea. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Data de 31 octombrie 2011, preşedinte Cherecheş Florica, consilier Lezeu Petru.

 

D-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Mulţumesc. Felicitări d-le Lezeu.

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc.) în perioada 15.11.2011 - 15.03.2012.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acţiunii culturale „Zilele culturii slovace".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind majorarea cuantumului alocaţiei de hrană privind consumurile colective în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Oradea şi Asociaţia Pro Familia pentru organizarea în Oradea a Festivalului Internaţional al filmului ecologist şi de protecţia mediului: „Pentru sănătatea pământului".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea SC Holcim România SA şi SC Comau România SRL.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea prevederilor referitoare la redevenţă, din contractele de concesiune încheiate cu SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administraţia Domeniului Public SA şi SC OTL SA.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea pe anul 2011 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 443/2011.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea ajustării începând cu 01.11.2011 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din surse proprii / fond IID, credite bancare şi din alte surse, pe anul 2011, la SC Compania de Apă Oradea S.A.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în administrare către SC Electrocentrale Oradea SA asupra unor bunuri de natura utilajelor aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

II. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2011 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual, conform Anexei 1, şi prestarea activităţii de deszăpezire conform Anexei 2.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

III. A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea d-nei Branda Cosmina - consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr. 11238/111/2011 - având ca obiect suspendare act administrativ şi în dosarul nr. 11239/111/2011 având ca obiect anulare act administrativ a Hotărârea Consiliului Local nr. 259/31.03.2011, aflate pe rolul secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Bihor.

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea d-nei Branda Cosmina - consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr. 9653/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, secţia contencios administrativ, având ca obiect anulare act administrativ (H.C.L. 358/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajare căi de acces rutier şi spaţii aferente străzii Corniţelului, tronson cuprins între str. H. Ibsen şi str. Lalelelor, situate în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa de 152 mp teren identificat cu nr. topo 1925/1 Sântandrei şi 88 mp teren identificat cu nr. cad. 20104 Oradea, respectiv suprafaţa de 176 mp teren identificat cu nr. topo 1925/6 Sântandrei) aflat pe rolul secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Bihor.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.

 

Aşteptăm propunere.

 

Dl Negrean Daniel - consilier local

Îl propun pe dl consilier Manea Mihai.

 

D-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Mulţumesc. Mai sunt şi alte propuneri? Discuţii la material? Supunem la vot. Cine este pentru dl Manea mihai să intre ca membru în comisie?

 

Cine este pentru? 23 voturi pentru

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot abţinere

 

Acum votăm materialul în ansamblul lui.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire, a imobilului situat în Oradea, str. Ioan Bogdan nr. 13, în favoarea Societăţii de Scleroză Multiplă din România.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 68/2007, privind utilizarea spaţiului situat în Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5.

 

Dl Manea Mihai - consilier local

Aş avea o propunere la art. 3 aşa cum am discutat şi în cadrul comisiei economice şi comisiei sociale ca durata pentru care se închiriază acest spaţiu să fie de 3 ani în loc de 5. Deci la art. 3 propun închirierea pe o perioadă de 3 ani.

 

D-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Executivul este de acord. Supun la vot propunerea d-lui Manea de modificare a duratei pe 3 ani.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Bun şi acum supun la vot materialul aşa cum este el cu propunerea d-lui Manea.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reamplasării echipamentelor de joacă pentru copii destinate iniţial Grădiniţei nr. 47 la Grădiniţa nr. 28.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativă a bunurilor materiale aparţinând numitului Sonea Lucian Ioan, care sunt depozitate, în mod abuziv, în locuinţa fond de stat din imobilul situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 27, ap. 2 - demisol.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru A.I.O.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea instituirii tarifelor în vederea utilizării sălilor şi spaţiilor din incinta imobilului Orăşelul Copiilor din Oradea, situat pe str. C. Coposu nr. 8.

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 12 mp teren, înscris în CF 150919 Oradea, cu nr. topo 3133/1, situat în Oradea, str. Mihai Viteazu, nr. 6, în favoarea d-lui Platona Gheorghe.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

IV. A.I.O. - TERENURI

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 151747 Oradea cu nr. cad. 151747, în suprafaţă de 36 mp situat în Oradea, str. Nojoridului nr. 2/a, în favoarea d-lui Pereţ Mircea şi soţia Pereţ Marioara.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Indrieş Romeo şi soţia Indrieş Veronica, reprezentând suprafaţa de 59 mp teren identificat cu nr. cad. 171157 înscris în CF 171157 Oradea situat în Oradea în zona str. Coriolan Hora cu destinaţia de „drum public".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Daiem SRL, pentru suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cad. 169422 înscris în CF 169422 Oradea situat în Oradea în zona str. Făcliei cu destinaţia de „drum public".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Darvaş Viorica, reprezentând suprafaţa de 92 mp teren identificat cu nr. cad. 168148 înscris în CF 168148 Oradea, situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului cu destinaţia de „drum public".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate în zona str. Menumorut - Piaţa Ion Creangă - B-dul. Dacia, între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Episcopia Romano - Catolică Oradea.

 

Cine este pentru? 22 voturi pentru

Împotrivă?

Abţineri? 2 voturi abţinere

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Pop Nicolae Florin şi soţia Pop Rodica Eleonora, pentru suprafaţa de 16 mp teren identificat cu nr. cad. 171204 înscris în CF 171204 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de „drum public".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 163201 Oradea cu nr. cad. 4275, în suprafaţă de 16 mp situat în Oradea, str. Transilvaniei. În favoarea SC Libris Antica.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea diminuării cu 334 mp a suprafeţei transmise în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Nufărul prin contractul de comodat nr. 109/25.01.2000 şi a actului adiţional din 16.08.2004, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peţa".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Hunyadi Edit, pentru suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cad. 170822 înscris în CF 170822 Oradea situat în Oradea în zona str. Rimler Karoly cu destinaţia de „drum public".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea Comisiei pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor de 250 mp teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi mandatarea acestei comisii pentru promovarea unor măsuri de gestionare a parcelelor de teren atribuite în baza Legii nr. 15/2003.

Propun ca în această comisie la art.2 se aprobă numirea d-lui Daniel Vulcu consilier local în cadrul acestei comisii. Sunt alte propuneri? Cine este pentru numirea d-lui Daniel Vulcu?

 

Cine este pentru? 23 de voturi pentru

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot abţinere

Votăm materialul în ansamblul lui.

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Potroviţă Voicu şi soţia Potroviţă Alina, pentru suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cad. 171623 înscris în CF 171623 Oradea situat în Oradea în zona str. Arinului cu destinaţia de „drum public".

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea art. 1 alin. 2 din H.C.L. 541/30.08.2011, referitor la perioada transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a depozitului neconform de deşeuri din Oradea, str. Matei Corvin fn

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 10 mp teren situat în Oradea, str. Emanuil Gojdu, f.n. şi concesionarea directă a suprafeţei de 10 mp teren în favoarea SC Electrica SA.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1419 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând „Casa de cultură Podgoria", situată în Oradea str. Podgoria f.n.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea revocării art. 2 şi a pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.C.L. 571/30.08.2011 şi aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între municipiul Oradea şi d-na. Sălăgean Teodora Diana.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 32 mp teren situat în Oradea str. Republicii nr. 27A, identificat cu nr. cad. 169116 înscris în CF 169116 Oradea, în favoarea SC Integral SRL

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea art. 6, 7, 8 şi 9 din H.C.L. 359/2009 şi aprobarea efectuării unui schimb de teren între municipiul Oradea şi Parohia Romano - Catolică Seleuş.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind respingerea unui nr. total de 21 cereri, prin care se solicită teren, în vederea construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea unui nr. de 78 de solicitanţi, a unui lot de 250 mp teren în zona Uzinei de apă, în vederea construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată şi a H.C.L. 583/2010.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

V. ARHITECT ŞEF

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea denumirii pentru staţiile mijloacelor de transport în comun, tramvaie şi autobuze, aflate în exploatarea SC O.T.L. S.A.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind schimbarea denumirii străzii „Vaporului" în str. „Ronald Reagan"

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind prelungirea şi schimbarea denumirii str. „Toamnei" în str. Ceyrat" şi prelungirea str. Ronald Reagan (fosta Vaporului) cu nr. cad. 169343

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea denumirii „Parcul Episcop Schlauch Lorinc" parcului din faţa Palatului Baroc şi atribuirea denumirii „str. Thurzo Sandor" străzii ce face legătura între str. Ceyrat cu str. Ogorului.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

VI. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modalităţii de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale şi a caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

VI. A.S.C.O.

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alocarea sumei de 3.000 lei în favoarea Asociaţiei Down din Oradea, pentru organizarea „Galei Dansului" ediţia a V-a.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii al A.S.C.O. valabil începând cu data de 01.11.2011.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea înfiinţării Creşei nr. 12 cu o capacitate de 40 de locuri, respectiv două grupe la etajul clădirii situate în Oradea str. Poeniţei nr. 2/a.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

VII. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind constatarea calităţii de membru în Consiliul de administraţie de la S.C. Electrocentrale S.A. a d-lui Ban Adrian Octavian şi desemnarea unui nou reprezentant în Consiliul de administraţie de la S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

Aş vrea să vin eu cu o propunere şi anume dl Ban Adrian Octavian propunem să fie înlocuit cu dl Floruţ Emil care este inginer a absolvit Academia Forţelor Aeriene, Inginer Economist, are şi doctorat în ingineria plasmei, fizică nucleară, cercetător în microunde, plasmă, energetică, şi aşa mai departe. Mai sunt alte propuneri? Nu. Cine este pentru dl Floruţ?

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

Acum materialul 39 în ansamblul lui.

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Fundaţiei de „Protejarea Monumentelor istorice din judeţul Bihor"

 

Dl Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

La art. 3 executivul îl împuterniceşte pe jurista Marc Oltea Diana pentru îndeplinirea formalităţilor la Judecătoria Oradea.

 

D-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Cine este de acord cu această împuternicire?

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

Şi haideţi să votăm acum tot materialul 40.

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

VIII. DIVERSE

 

Pct. 41. Raport privind activitatea asistenţilor personali şi ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la 30 iunie 2011.

 

Pct. 42. Raport privind activitatea Poliţiei Locale Oradea pentru perioada 01.05. 2011 - 30.09.2011.

 

IX. D.M.P.F.I.

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 303/2010 privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Centrului de îngrijire copii din Piaţa 1 Decembrie, nr. 9 Oradea" care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

X. GRUP CONSILIERI U.D.M.R.

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind participarea Consiliului Local al Municipiului Oradea la acţiunea iniţiată de Consiliul Judeţean Bihor „Da poftiţi! Igen Tessek!"

 

Cine este pentru? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dl Ionel Vila - secretarul Municipiului Oradea

Am o rugăminte, să revenim la diverse şi să vă anunţ că materialele pentru A.G.A. le aveţi, vă rog să rămâneţi pe loc şi va fi o altă procedură. Mulţumesc.

 

D-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

La Diverse dacă aveţi propuneri.

 

Dl. Pasztor Sandor - consilier local

Eu aş avea o solicitare iar către Direcţia Tehnică acum 2 luni am avut o intervenţie pe problematica împrejmuirii gropii ecologice de gunoi acum două luni la care aşteptam un răspuns pentru că pe 3 laturi din 4 nu este împrejmuit şi tot ce se doreşte dacă este vânt se duce în zonă. Dacă s-a întreprins ceva în această temă.

 

Dl Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

Terenul care aparţine exclusiv depozitului de deşeuri este împrejmuit. Terenul situat între această împrejmuire şi drumul respectiv este dat Consiliului Judeţean în vederea realizării unei staţii de compost. Deci ceea ce este aferent depozitului este împrejmuit. Simplul gard de o anumită înălţime 2m nu rezolvă problema e adevărat a spulberării de pe haldă. Deci acel teren nu mai este în administrarea Primăriei, putem să ne adresăm Consiliului Judeţean să si-l împrejmuiască, dar nu va rezolva problema spulberărilor. Aceasta este o problemă de exploatare a depozitului.

 

Dl Pasztor Sandor - consilier local

Eu doresc să reformulez atunci intervenţia mea. Pun o întrebare. Ce măsuri trebuie să luăm noi oraşul ca să fie astfel împrejmuită groapa ecologică de gunoi ca toate pungile şi materialul plastic dacă este vânt să nu ajungă în toate împrejmuirile din tonă. Deci probabil arunci trebuie să facem un studiu să ridicăm un gard de 4 m. Dar să facem ceva. Dacă îmi permiteţi încă, iar cealaltă problemă atunci latura în lung pe lângă drumul Santăului nu mai aparţine de Groapa Ecologică Bihor.

 

Dl Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

Nu. Gardul în sine nu rezolvă problema că nu putem să ridicăm un gard de 10m. Problema este atunci de exploatare a depozitului, adică de acoperire cu un strat de pământ aşa cum spune tehnologia a fiecărui strat de deşeuri care se depozitează. Deci nu varianta realizării unui gard de 10 m înălţime pe care apoi să ne urcăm cu scara să culegem deşeurile care s-au oprit în gard. Asta nu este o soluţie. Deci problema este aceea a exploatării depozitului de către RCO - Bihor care o s-o verificăm şi o s-o cităm să facă exploatarea conform regulamentului. Deci nu gardul în sine rezololvă problema.

 

Dl Pasztor Sandor - consilier local

Iar doresc să reformulez, atunci doresc o adresă să se facă din partea Consiliului Municipal al Municipiului Oradea respectiv, din partea Direcţiei Tehnice către ECO - Bihor prin care să încercăm să-i punem în vedere exploatarea corespunzătoare dar atunci haide-ţi să şi impunem acolo nişte reguli şi nişte amenzi. Fiind-că nu vreau eu să demonstrez cât deşeu este pe câmpuri acolo în zonă. Este o situaţie neplăcută.

 

Dl Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

O să le cerem să ia aceste măsuri şi o să sesizez şi autorităţile guvernului care trebuie să verifice modul în care se exploatează acest depozit. Garda de Mediu şi Agenţia de Protecţie a Mediului. De aceea sunt plătite şi de aceea există. O să sesizez aceste autorităţi să-i controleze şi să le aplice sancţiunile prevăzute de lege.

 

Dl Sarcozi Zoltan - consilier local

Aş vrea să mă reîntorc la materialul 58 mi se pare că din greşeală s-a rostit Tuszo Zoltan în loc de Tuszo Sandor. Deci noi am atribuit denumirea de Tuszo Sandor.

 

D-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Da nu ştiu îmi cer scuze dacă am făcut această eroare, este Tuszo Sandor. Da. Mai aveţi alte propuneri? Nu. Declar închisă şedinţa ordinară.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

 

Florica Cherecheş Ionel Vila