Proces verbal din 28.06.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 28.06.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 28 iunie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l Cupşa Ioan, d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Luca Dorel, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor, d-l Popa Claudiu, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

Lipseşte: d-l Petruţ Vasile

Invitaţi: d-l Florea Eduard – director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian – director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, d-na Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media, etc.

 

d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, pentru astăzi 28 iunie 2011 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 25 lipsesc motivaţi d-l consilier Petruţ Vasile, în concediu de odihnă, iar d-l consilier Lăpădatu întârzie, urmând să sosească pe parcursul lucrării şedinţei de astăzi. Vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor anterioare, şi anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26 mai 2011, şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 iunie 2011, ambele au fost afişate la Compartimentul Consiliului local.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

În consecinţă şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Dau cuvântul domnului preşedinte de şedinţă. Poftiţi!

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

Stimaţi colegi, la iniţiativa executivului, în afară de materialul 40 se va retrage şi materialul 47. Vă rog frumos să vă notaţi în buletinul de vot acest lucru. În afară de asta aş dori să vă citesc două – trei rânduri. Legea 215 din 2001, republicată, pentru toate Direcţiile din Primăria municipiului Oradea. “Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţele ordinare sau 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. În invitaţia la şedinţă se va preciza data, ora şi locul de desfăşurare a acesteia şi ordinea de zi. Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art. 44. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborate în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin 2 şi 4. Asta înseamnă cazuri urgente.

În regulamentul de ordine interioară a consiliului local la art. 105 pct. 9, materialele aferente şedinţelor de comisii şi plen ale consiliului local se comunică în format electronic sau pe bază de e-mail consilierilor locali, sau se înmânează consilierilor personal de către Secretariatul tehnic la sediul consiliului, şi cu cel puţin o zi înainte de ţinerea şedinţelor pe comisii. Iar completările şi modificările, cu excepţia materialelor ce intră sub incidenţa comisiei de mediere se înmânează în acelaşi mod cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţe de consiliu. La şedinţele de comisii ale consiliului local pentru şedinţa ordinară de astăzi au fost prezentate în total 46 de materiale. Dintre care scrise erau 30 şi ceva. Astăzi avem pe masa de lucru 72 de materiale. Având în vedere prerogativele mele de preşedinte de şedinţă în următoarele 3 luni de zile am discutat cu domnul secretar şi cu domnul primar al municipiului Oradea, nici un material pe care nu o să-l treceţi prin comisiile de specialitate ale consiliului local nu am să le dezbat pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

D-l Corcheş vă ascult.

 

d-l Dorin Corcheş – consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte, doream să spun doar că sunt surprins într-un mod plăcut aş putea spune, că iată am avut nevoie de o bună perioadă de timp în care să ne dăm seama că avem un regulament care ar trebui aplicat. Încă o dată vă felicit pentru iniţiativă, cam târziu cei drept, dar mai bine mai târziu decât niciodată. În schimb vă aduc aminte domnule preşedinte că în urmă cu ceva timp, chiar eraţi şi atunci preşedinte de şedinţă, au trecut foarte multe materiale care spre nenorocul nostru al celor prezenţi aici, care votăm şi dezbatem materialele, nu au fost dezbătute în comisii. Dar, încă o dată mai bine mai târziu decât niciodată. Mulţumesc.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc domnule Corcheş. Conform regulamentului trebuie să vă supun spre aprobare toate materialele pentru ordinea de zi de la materialul 44 în sus pentru a fi acceptate să intre pe ordinea de zi.

 

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri? 5 voturi

 

Trecem la ordinea de zi. Dl Huszar vă ascult.

 

d-l Huszar Istvan – consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte că mi-aţi dat cuvântul înainte de începerea şedinţei. Avem un material pe masă o propunere de hotărâre de consiliu local legat de câinii vagabonzi, nu este semnat de nimeni, nu ştiu de la care direcţie este.

 

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Este un material informativ care va fi dezbătut public şi care în şedinţa ordinară din luna iulie ar putea fi ordinea de zi a consiliului local. Cei care sunteţi interesaţi pentru studio, ca propunere.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

Alte discuţii înainte de ordinea de zi? D-l Szabo.

 

d-l Szabo Joszef – consilier local

 

Dacă am putea şti care este data exactă de dezbatere a acestui subiect, pentru că este foarte important, probabil că foarte mulţi vor dori să participe.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Vom da un comunicat de presă mâine, cu două săptămâni înainte.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

Alte întrebări? Dacă nu atunci trecem la ordinea de zi.

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Sociale Comunitare Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

  1. A.I.O. – TERENURI

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 1470 mp teren, identificat cu nr. cadastral 166245, înscris în CF 166245 Oradea, situat în Oradea, str. O. Goga, FN, în favoarea SC DIVERTIS A&K SRL.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 62 mp teren, identificat cu nr. cadastral 160484, înscris în CF 160484 Oradea, situat în Oradea, str. Moldovei, nr. 56, bl. Q48, ap. 3, în favoarea SC ARMEXPERT SRL.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 7 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159819, înscris în CF 159819 Oradea, situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr. 4, în favoarea SC NIVES IMPEX SRL.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1.633 mp teren public din zona str. Meşteşugarilor – proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 671 mp teren public din zona str. Meşteşugarilor – proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 26.711 mp teren identificat cu nr. cad. 169203 înscris în CF 169203 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Popoviciu Ştefan şi soţia Popoviciu Ghizela, reprezentând suprafaţa de 49 mp teren identificat cu nr. cad. 169496 înscris în CF 169496 Oradea situat în Oradea în zona str. Soarelui cu destinaţia de „drum public”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de răscumpărare, rezultat din negocierea directă, a imobilului/spaţiu de alimentaţie publică, proprietate a SC VANDANA COM SRL, în suprafaţa de 127,40 mp construcţie şi 281,89 mp terasă, identificat cu nr. topografic 7053, 7054, înscris în CF 160024, 160025 Oradea, situat în Oradea, incinta Ştrandului Municipal, în favoarea Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Taussig Laszlo, Taussig Robert şi Taussig Eduard reprezentând suprafaţa de 94 mp teren identificat cu nr. cadastral 169395 înscris în CF 169395 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului cu destinaţia de „drum public”.

 

Îl consemnăm pe d-l Lăpădatu cu drept de vot.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilelor situate în Oradea, reprezentând suprafaţa de 2117 mp teren – strada Thomas Morus – sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 447 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând scuar cu suprafaţa de 447 mp situat în Oradea str. Clujului intersecţie cu str. Seleuşului.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 23 mp teren şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 23/1194 mp teren situat în Oradea str. Gh. Doja, nr. 188 în favoarea numitului Bako Alexandru.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Robert şi soţia Pop Ramona, reprezentând suprafaţa de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 169657 înscris în CF 169657 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului cu destinaţia „drum public”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Rogojan Aurel şi soţia Rogojan Marioara, reprezentând suprafaţa de 33 mp teren identificat cu nr. cadastral 169365 înscris în CF 169365 Oradea situat în Oradea în zona str. Dimitrie Anghel cu destinaţia de „drum public”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 929 mp şi a suprafeţei de 2884 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi, situată în Oradea str. Menumorut.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 2857 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala cu clasele I – VIII „Dimitrie Cantemir”, situată în Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 32..

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Mihai Cristea şi soţia Mihai Aurora Eva, reprezentând suprafaţa de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 169669 înscris în CF 169669 Oradea situat în Oradea în zona str. Strugurilor cu destinaţia de „drum public”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Szabo Sandor Istvan şi doamna Forray Elisabeta Gyongyi, reprezentând suprafaţa de 60 mp teren identificat cu nr. topografic 1317/2 înscris in C.F. 169794 Oradea situat în Oradea în zona str. Sfântul Apostol Andrei cu destinaţia de “drum public”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 150919 Oradea sub nr. topo 3133/1, cu suprafaţa măsurată de 12 mp situat în Oradea, Str. Mihai Viteazul nr. 6, în favoarea d-lui Platona Gheorghe.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Doinei colţ cu Menumorut reprezentând suprafaţa de 1351 mp teren reprezentând spaţiu verde - proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 172.925 mp teren situat în Oradea în zona de evazări a drumului de centură a municipiului – zona Calea Aradului, identificat cu nr. top 4680/1 din teritoriul cadastral Oradea, nr. top 1562/84, 1563/1, 1564/35 şi 1486/40 din teritoriul cadastral Sântandrei.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind declanşarea procedurii pentru exproprierea unor construcţii reprezentând spaţii de alimentaţie publică cu terase situate în municipiul Oradea - incinta Ştrandului Municipal, edificate pe nr cadastrale 7050, 7051, 7052, 7055, 7056 şi 7057 înscrise în CF 160023, 160022, 155195, 153347, 160027 şi 160026 Oradea aflate în proprietatea unor societăţi comerciale, în vederea realizării unui drum de acces aferent obiectivului de investiţii “Crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea” cuprins în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 400 din 26.05.2011 .

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 2600 mp. teren ocupat de construcţii , situat în Oradea str. Petei, nr.2, în favoarea S.C. DOREX A & J . SRL.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 21 mp situat în Oradea, B-dul Decebal, nr.10 şi concesionarea directă a suprafeţei de 21 mp teren, în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea lui Ladar Tănase Călin şi soţia Ladar Eugenia Mariana.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1137 mp teren – strada Samuil Micu Klein - sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea .

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind declanşarea procedurii pentru exproprierea suprafeţei de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuş aflat în proprietatea D-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea D-lui Cozma Crăciun şi cota de 99/9568 mp din nr cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius şi soţia Kiss Andrea, în vederea realizării obiectivul de investiţie “Realizare drum de acces din str. Meiului – str. Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peţa” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 70. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situate în Oradea, reprezentând suprafaţa 4.284 mp teren – strada Episcop Mihai Pavel – identificată prin nr. cadastral cu suprafaţa de 4.284 mp proprietate publică a Municipiului Oradea .

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 71. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea actualizării preţului de pornire a licitaţiei pentru vânzarea suprafeţei de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146, înscris în CF convertit nr.152933 Oradea, situat în zona de vest a municipiului - str. Fabricilor.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile, în echivalent, între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi dl. Petruţ Vasile.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2010 privind Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare pe teritoriul municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Am o rugăminte la Compania de Apă, doresc o informare asupra tuturor datornicilor pentru şedinţa ordinară din luna iulie către Regia de apă Oradea.

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea noii liste cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA în sensul înfiinţării de noi puncte de lucru şi completarea obiectului de activitate

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiţii la Administraţia Domeniului Public SA Oradea pe anul 2011.

 

dl. Huszar vă ascultăm.

 

d-l Huszar Istvan Eric – consilier local

 

Având în vedere că în zona pieţei dorim să facem, sper eu, în viitorul apropiat o hală într-un stil occidental, să zic aşa, rugămintea ar fi ca această copertină pe structură uşoară care se va realiza să fie demontabilă, iar în cazul în care se va materializa noua investiţie să se poată muta în piaţa obor. Pe de altă parte, în zona exterioară, acolo unde se vând legumele şi fructele la mesele exterioare stratul de asfalt este foarte deteriorat, astfel încât unii vânzători stau pe paleţi, vara mai merge, dar iarna este efectiv chiar sinistru. Rugămintea ar fi ca şi acolo să se facă reparaţiile de rigoare.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

d-l director

 

d-l Liviu Andrica - director executiv Administraţia Domeniului Public SA

 

Construcţia va fi făcută pe structură uşoară, iar aceasta va fi demontată şi mutată în Piaţa Obor. Iar vis-a-vis de asfaltare, aceasta va fi realizată odată cu realizarea investiţiei.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

Alte discuţii? d-l Corcheş

 

d-l Dorin Corcheş – consilier local

 

Profit de această ocazie, şi am să revin la o discuţie mai veche pe care am avut-o cu colegii de la RAPAS vis-a-vis de acele chioşcuri care s-au amplasat într-o anumită formă, pentru că tot discutăm de modernizarea pieţelor într-un anume viitor. Ştim cu toţii că în urma discuţiilor s-a constatat că acele chioşcuri erau amplasate ilegal. Am înţeles că, colegii de la urbanism au mers şi au aplicat amenzi contravenţionale. Presupun că există şi o dispoziţie prin procesul verbal de contravenţie prin care se cerea punerea în legalitate a lor. Aş dori să ştiu care este situaţia actuală a acestor chioşcuri. Dacă procesul verbal s-a respectat şi sunt puse în legalitate pentru că la ora actuală ele funcţionează bine-mersi în pieţele agroalimentare di oraş. Mulţumesc.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

d-l primar.

 

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Eu vă răspund, dar îi rog pe colegi eventual să mă completeze. Acele sancţiuni au fost aplicate. O parte dintre societăţi le-au plătit, o parte le-au contestat în instanţă şi suntem în litigiu în momentul de faţă şi în afară de intrarea în legalitate cred că trebuie să plătească toţi, şi ştiu că am avut o discuţie telefonică cu doamna în care i-am spus că s-ar putea ca RAPAS-ul să considere că nu este oportun să prelungească contractul la cei care ne-au dat în judecată pentru a intra în legalitate. Pentru că aşa este corect. Deci, în momentul de faţă sunt în legalitate dar avem câteva litigii. Deci, plătesc chirie pe acele locaţii. Nu ştiu exact cum s-au plătit, d-na Iacob dacă daţi dvs. câteva detalii de genul acesta.

 

d-na Lucia Iacob – Instituţia Arhitectului Şef

 

Da, aşa cum a spus şi d-l primar cu o parte dintre societăţile comerciale care au chioşcurile suntem în proces, o altă parte au achitat amenzile şi au intrat în legalitate, obţinând autorizaţia de amplasare şi funcţionare pentru aceste chioşcuri, pentru tot ceea ce este pe domeniul public emitem astfel de autorizaţii care sunt valabile doar pe perioada existenţei contractului cu RAPAS. Toţi cei care şi-au prelungit contract cu RAPAS, sau o mare parte dintre ei au obţinut această autorizaţie.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

Alte completări doriţi d-l Corcheş, Nu. Atunci să votăm materialul nr. 29. Da, mai doreşte d-l Mureşan, poftiţi.

 

d-l Ovidiu Mureşan – consilier local

 

Revin cu rugămintea ca în momentul în care sunt posibilităţi să reuşim rezolvarea problemelor cu care se confruntă comercianţii din Piaţa Rogerius. În fiecare vară, este o problemă datorită faptului că nu este aerisită zona de sub copertina Pieţei Rogerius. Nu ştiu în ce măsură dl director Andrica a lua în calcul această problemă pe care noi am sesizat-o şi vara trecută şi o tot amânăm pe urmă intervin alte probleme acolo, inclusiv cu calitatea actului comercial desfăşurat. Poate că există o soluţie domnule Andrica.

 

d-l Liviu Andrica – director executiv Administraţia Domeniului Public SA

 

Vis-a-vis de temperatura care este în Piaţa Rogerius am luat în calcul şi este inclusă pe lista de investiţii urmează ca până la sfârşitul verii, cred eu să adoptăm o soluţie.

 

d-l Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă

 

Alte întrebări? Dacă nu sunt, atunci supun la vot materialul 29.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru realizarea de către investitorul SC Faist Mekatronic SRL a unor lucrări de infrastructură în Parcul Industrial necesare asigurării condiţiilor pentru demararea activităţii societăţii.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea bugetului alocat de către Consiliul Judeţean în beneficiul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, pentru anul 2011.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

  1. ARHITECT ŞEF

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind atribuirea denumirii străzii nou create în Municipiul Oradea, ce porneşte din Calea Aradului şi se termină ca drum înfundat.

 

Aici vă rog frumos să inseraţi şi denumirea nouă, pentru că este fără subiect, da ştiu că scrie la art. 1, iar atunci când se va redacta hotărârea să treceţi denumirea străzii.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasa locuinţe familiale S(D)+P+E+M, împrejmuire teren şi reglementare acces, zona str. Izvorului – Caişilor nr. cad. 167886 – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – Extindere spaţiu comercial la parterul blocului ASN 49 şi concesionare teren, str. Alexandru J. Cazaban nr. 17, bl. AN 49, nr. topo 1714/10/sp.com. Oradea şi nr. topo 1714/32 – Sântandrei.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Construire centru de agrement, terenuri de sport mini-fotbal, vestiare şi cafe-bar, str. Calea Sântandrei, nr. cad. 166147 – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Construire hală depozitare componente electronice cu birouri aferente, centrală termică, cabină poartă şi mutare post trafo, str. Calea Sântandrei, nr. 64B – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – Construire cămin pentru persoane în vârstă şi împrejmuire, str. Apelor nr. 18 – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Construire locuinţă individuală şi împrejmuire teren, str. Nufărului, nr. 169 B – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – construire casă D+P+M, str. Primăverii nr. 5 – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – construire casă S+P+E, str. Strugurilor nr. cad. 3559/3 – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – Construire casă şi garaj, împrejmuire teren şi reglementare acces, str. Popasului, nr. cad. 2116 – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – Construire motel P + 2E cu restaurant la parter, str. Ogorului nr. 23 J, nr. cad. 76/8, 76/9 şi 76/10 – Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr. 106588/22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2010 – 2011, a parcărilor noi amenajate şi a unor străzi pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual conform Anexei 1, stropitul mecanic al carosabilului conform anexei 2, măturat manual parcări conform Anexei 3.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „modernizare str. Tileagdului”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „modernizare str. Sankt Petersburg”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „modernizare str. Aleşdului”.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. A.I.O. – CLĂDIRI

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea actualizării tarifelor practicate pentru închirierea locuinţelor aflate în administrarea şi/sau proprietatea Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Biserica Romano-catolică „SF. Iosif” din Oradea, pe o perioadă de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr. 21A, înscris în CF nr. 157275, nr. cadastral 157275.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

40 se retrage

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind abrogarea H.C.L. al municipiului Oradea nr. 753/2006, privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani, a imobilului situat în Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1A, în favoarea Asociaţiei Clubul Sportiv „Agility Oradea” şi respectiv abrogarea H.C.L. nr. 960/21.12.2006, privind modificarea H.C.L. 753/2006.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea investitiei REABILITARE IMOBIL STR.LOUIS PASTEUR NR.26 PAVILION VIII ( SECTIA DE BOLI INFECTIOASE ).

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. BIROUL RESURSE UMANE

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal contractual pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. A.S.C.O.

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 154 din 23 februarie 2011, privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată prin OUG nr. 84/2010 şi a HCL nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 47. s-a retras.

 

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 IULIE 2011.

 

  1. DIRECTIA JURIDICĂ

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. DIRECTIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei D.A.L.I şi a fondurilor necesare implementării proiectului „Centru Non-Profit de susţinere a afacerilor (NPBS Centre) în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor: Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF .

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice în vederea realizării proiectului de investiţii cu denumirea: Înfiinţarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului Realizarea unei reţele de utilităţi publice în cadrul Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, care urmează a fi depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România (2007-2013).

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea proiectului „IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN VEDEREA GESTIONĂRII ACTIVITĂŢII MEDICALE ŞI ADMINISTRATIVE”, a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii acestuia spre finanţare prin POS CCE.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind unele măsuri pentru derularea proiectului cu denumirea Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale in euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea unei Centru de Monitorizare a Pierderilor înregistrate în reţeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

DIVERSE

 

Pct. 45. Raport privind activitatea Poliţiei Locale Oradea pentru perioada 01.01.2011 - 30.04.2011

 

Nu se votează, dacă aveţi discuţii, dacă nu atunci la “Diverse” dacă doriţi să luaţi cuvântul? Dacă nu atunci vă urez o zi plăcută şi închei şedinţa ordinară de astăzi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

Delorean Ion Iulius Ionel Vila

 

 

 

 

 

Întocmit,

Teodora Silaghi