Proces verbal din 28.04.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 28 aprilie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi  28 aprilie  2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  28 aprilie  2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-l Cupşa Ioan, d-na Cherecheş Florica,  d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, d-l Ile Cristian, d-l Luca Dorel, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor, d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipseşte:  d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Corcheş Dorin şi dl Huszar Istvan Eric.

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-na. Birău Diana - director adj. Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., dl Porsztner Bella - director executiv adj. AIO,  d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, pentru astăzi 28 aprilie  2011 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 23 lipsesc motivaţi d-na consilier Biro Rozalia, d-l Corcheş Dorin şi d-l Huszar Istvan.  Vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor anterioare, şi anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2011, care a fost afişat la Compartimentul Consiliului local.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Şi al şedinţei extraordinare din data de 14 aprilie 2011, în aceleaşi condiţii.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Vă mulţumesc. Dau cuvântul doamnei preşedinte de şedinţă Lipoveanu. Poftiţi doamna preşedinte.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Bună ziua, în primul rând aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că executivul retrage materialul nr. 37, dacă sunteţi de acord cu retragerea acestui material.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Mulţumesc, şi aş vrea să vă supun aprobării borderoul aşa cum este el cu materialul retras, aşa cum în aveţi în faţă.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Văd că d-l consilier Pasztor este destul de grăbit şi vrea să ia cuvântul înainte de primul proiect. Îi dau cuvântul.

 

d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

Bună ziua pentru toată lumea doamna preşedinte permiteţi-mi o intervenţie înainte de începerea ordinei de zi şi aş vrea să mă refer foarte pe scurt la o problemă care s-a întâmplat în ultimele săptămâni în municipiu, este vorba de anumite probleme legate de statui din anumite zone, sau plăci comemorative  care sunt amplasate în municipiul Oradea, şi în zona centrală, şi fără a detalia mult problema, aş veni cu o propunere din partea consilierilor noştri, pentru Direcţia Tehnică ar fi propunerea, să încercăm împreună să elaborăm o metodologie până la următoarea şedinţă a Consiliului local, pentru acele locuri unde avem amplasate în municipiul Oradea, monumente plăci comemorative, sau zone cu arhitectură deosebită să instalăm camere. O cameră, noi ne-am interesat, este aproximativ 3, 4, 5oo de lei maxim valoarea unei camere. Iar, valoarea intervenţiei după aceea prin care trebuie să curăţăm aceste locuri este mult mai multă. Deci, practic, dorim ca pe următoarea şedinţă de consiliu local să se elaboreze un studiu de fezabilitate prin care să vedem costurile amplasării unor camere care poată să vadă toată zona nu numai acele monumente, sau acele amplasamente, să fie incluse şi acele zone. Să vedem ce ne constă şi cât ne costă şi cum putem în scurt timp să rezolvăm această problemă. Vă mulţumesc foarte frumos.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Executivul a luat act de propunerea dvs. şi probabil pentru următoarea şedinţă se va efectua un astfel de studiu.

Atunci, pot să trec mai departe, în conţinutul borderoului.

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2010.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•I.                     DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil,  a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2010 la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2010 la SC Compania de Apă Oradea SA.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. 319/2010 privind Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2010 la SC Oradea Transport Local SA

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la SC Compania de Apă SA Oradea

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea transformării aportului în numerar al municipiului Oradea la patrimoniul fostei Regii Autonome Oradea Transport Local, actualmente SC Oradea transport Local SA, în sumă de 3.491.560 lei, în subvenţii pentru investiţii.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere încheiate la data de 31.12.2010 la SC Electrocentrale Oradea SA.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la RAPAS Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor 01.05.2011 - 30.05.2012 şi a Actului Adiţional nr. 6 la Contractul de parteneriat public - privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între municipiul Oradea şi Keviep Kft

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea H.C.L. 178/31.03.2011 de revizuire a facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC POWER TRADE SRL Ploieşti

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•II.                   A.S.C.O

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între ASCO, Asociaţia Caritas Catolica, Asociaţia Caritas Eparhial, Fundaţia Ciore Roma, Crucea Roşie Română - Filiala Bihor, Fundaţia Church of God în vederea dezvoltării serviciilor sociale adresate familiilor în dificultate din municipiul Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? D-l Mercea, vă rog.

 

d-l Pavel Mercea - consilier local

 

Îmi cer scuze, am vrut să votez "pentru". Mulţumesc.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ASCO, valabile începând cu data de 1 mai 2011.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al A.S.C.O. în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•III.                 A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea demolării apartamentului nr. 4, din imobilul situat în Oradea, str. M. Eminescu nr. 42.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•IV.                 DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Autogară Nufărul  în municipiul Oradea"

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea".

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•V.                   RESURSE UMANE

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VI.                 A.I.O. - TERENURI

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Crişan Gelu Şerban şi soţia Crişan Loredana Mariana, reprezentând suprafaţa de 49 mp teren identificat cu nr. cad. 168551 înscris în CF 168551 Oradea situat în Oradea în zona str. Calea Aradului cu destinaţia de „drum public".

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 33 mp situat în Oradea, str. George Călinescu nr. 3 şi concesionarea directă a suprafeţei de 33 mp teren, în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea SC Artpel Grup SRL.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 41107 mp teren şi identificate cu numerele topografice 9685/4, 9687/1, 4799/13, 1063/1, 1064/4, înscrise în CF 7837, 7838, 11056, 8923 Oradea şi 4389 Episcopia Bihor.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 32689 mp teren şi identificate cu nr. topografice 4869, 4870, 5110/1, 5134/22, 5123/35, 5123/36 înscrise în CF 1861]4, 6017 şi 6018 Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2037 mp teren public, reprezentând str. Carol Davila - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Prinyi Zoltan, reprezentând suprafaţa de 114 mp teren identificat cu nr. cad. 20659 înscris în CF 168716 Oradea situat în zona str. Episcop Ioan Alexi cu destinaţia de „drum public".

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2991 mp teren public, reprezentând str. Gutuilor - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de1439 mp teren public, reprezentând str. Valea Nucului - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 33 reprezentând suprafaţa de 13 mp teren cu construcţii - spaţiu cu altă destinaţie - proprietate publică a municipiului Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 42.334 mp teren identificat cu nr. topo 9219, 9177, 9072, 9201, 9202, 9189, 9190, 91991, 9196, 9197, 9175 înscrise în CF 7497, 17724 Oradea şi adeverinţa nr. 19941 eliberată de OCPI Bihor

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 4966 mp, teren identificat cu nr. cad. 8812 înscris în CF 6759 NDF Oradea, reprezentând teren proprietatea municipiului Oradea, situat în Oradea str. Guttemberg nr. 8 şi transmiterea suprafeţei de 1692 mp în folosinţa Asociaţiei Smile pentru înfiinţarea unui serviciu de suport şi cazare în regim de urgenţă pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 (un) an, a 3 (trei) containere de locuit şi 2 grupuri sanitare de la Centrul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost - Azilul de Noapte, situat în Oradea, str. Gutemberg, nr. 8, în favoarea ASCO.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42.  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1932 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala Generală nr. 10, situată în Oradea, P-ţa Cazărmii nr. 7 Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 15 mp, constituit din nr. topo 1623/1]2, înscris în CF nr. 3596 Sântandrei, situat în Oradea, str. Erofte Grigore nr. 1, şi concesionarea directă a suprafeţei de 15 mp în favoarea SC Anvelope Sibiu SRL în vederea extinderii blocului S 60, prin construirea casei liftului.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 5.883 mp teren şi construcţii identificate cu nr. topo 4921/1, 4922/4, 4922/11, 4922/12, 4922/14, 4922/15, 4922/16, 4919/7, înscrise în CF 2946 şi 2268 Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VII.               D.M.P.F.I.

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea realizării proiectului cu denumirea „Centru de monitorizare a Pierderilor din Reţeaua de transport şi Distribuţie a Energiei Termice şi de cercetare a acţiunii corozive a agentului termic asupra reţelelor de energie termică".

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru iniţierea proiectului de investiţii cu denumirea: Înfiinţarea unui centru de management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind realizarea documentaţiei tehnico-economice necesare realizării proiectului cu finanţare nerambursabilă pentru „Descongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60".

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37 se retrage.

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru realizarea unei reţele de utilităţi publice în Parcul Industrial Oradea - Tancodrom.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? D-l Delorean, poftiţi.

 

d-l Delorean Ion Iulius - consilier local

 

Aş dori să denumim de acum încolo nu "Tancodrom", Parcul industrial Oradea "Tancodrom" pentru că totuşi nu este un teren de antrenament pentru tancuri, în engleză nici nu aş vrea să traduc aşa ceva, aşa că l-aş denumi Eurobusiness II. V-aş ruga la art. 1 să se insereze pe baza H.C.L. pe care am votat-o luna trecută acele nr. topo de unde reiese acea suprafaţă de teren utilizată pentru acest parc industrial, aş dori să văd în hotărârea aceasta inclusiv  numărul de CF pe baza căreia se va lucra. Aş dori la art. 2. să se insereze pe lângă toate utilităţile înşirate acolo, inclusiv cea de gaz , pentru că avem deja, colegii care suntem din Consiliul local în AGA, am văzut că unii dintre investitorii care au venit în Eurobusiness I au optat pentru gaz, deci trebuie să le oferim această posibilitate. La art. 3 aş dori pe lângă elaborarea documentaţiei tehnico-economice, realizarea reţelei de utilităţi publice s.a.m.d. inclusiv întocmirea PUZ-ului, planul urbanistic zonal. Fără asta  noi nu mai putem păşi în continuare , respectiv o să avem nevoie inclusiv la obţinerea avizului parcului industrial. În afară de aceasta aş dori la art. 6., cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia Economică, de management, s.a.m.d. , în cadrul Primăriei municipiului Oradea şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL. Ar fi bine poate inserat, având în vedere  că acuma există deja societatea, funcţionează şi cred că ar putea să facă cu oamenii de acolo parte din această echipă pentru a putea fi cât mai operativi. La art. 7 , prezenta hotărâre se comunică cu: primarul, Prefectura, Management, Eurobusiness, se publică pe pagina de web, înainte de asta ar trebui să fie transmisă şi Direcţiei Juridice a Primăriei, Instituţiei Arhitectului Şef şi AIO . Toţi au concurs în fondarea acestei  noi părţi a unui nou parc industrial. Juridic este nevoie de dânşii. Atâta am avut  să spun. Mulţumesc.

 

d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

Eu doream doar să repete d-l Boloş ceea ce a spus d-l Delorean.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Executivul a luat act de propunerea dvs. este de acord, şi supun la vot  toate aceste modificări în bloc Consiliului Local.

 

Deci, cine este pentru modificările propuse de d-l Delorean ? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Acum vom vota tot proiectul de hotărâre.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Trecem la cap. "Diverse" unde avem 3 material care nu necesită a fi votate.

 

DIVERSE

 

Pct. 6. Raport de activitate al SC Compania de apă Oradea SA pentru anul 2010.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Pct. 29. Informare asupra situaţiei gestionării patrimoniului public şi privat al municipiului Oradea pe anul 2010.

 

Dacă doriţi să faceţi vre-un comentariu? Nu.

 

Pct. 33. Informare privind însuşirea de către Consiliul Local a constatărilor Curţii de Conturi legate de Municipiul Oradea şi entităţile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la Finanţele publice locale ale judeţului Bihor pe anul 2009.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Dacă aveţi discuţii la cap. „Diverse"? Dacă nu atunci, dau cuvântul doamnei Cherecheş.

 

d-na. Florica Cherecheş - consilier local

 

Eu aş vrea doar să-i mulţumesc domnului primar, doamnei viceprimar şi domnului viceprimar şi domnilor consilieri pentru că aţi fost alături de mine săptămâna trecută când mama mea a decedat şi prezenţa dvs. la înmormântare, condoleanţele pe care le-am primit prin diverse forme au însemnat foarte mult pentru mine şi vreau să mulţumesc tuturor. Mulţumesc.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului primar, are ceva de adăugat.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimaţi colegi, dacă timpul vă permite, mâine la ora 11,00 se inaugurează finalizarea lucrărilor la corpul principal de la Spitalul municipal fiind în totalitate reabilitat, dacă doriţi să participaţi la această festivitate la care va participa şi d-l ministru Cseke , iar de la ora 13,00 se vizitează spitalul judeţean unde au fost finalizate lucrările la etajul unde funcţionează cele 4 secţii care au fost comasate, ORL, oftalmologie, neurologie şi maxilo-faciale. Vă mulţumesc.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

 

     Adriana Aurora Lipoveanu                                                      Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Întocmit,

 

  Teodora Silaghi