Proces verbal din 27.01.2011

PROCES VERBAL Încheiat azi 27 ianuarie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 27 ianuarie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 27 ianuarie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-l Cupşa Ioan, d-na Cherecheş Florica,  d-l Corcheş Dorin,  d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Popa Claudiu, d-l Pasztor Sandor, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel.

 

 

 Lipsesc: d-l Felea Ioan, d-l Luca Dorel şi d-l Vulcu Daniel-Sorin

 

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-na. Birău Diana - director adj. Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-l Leucea Crăciun - director Poliţia Comunitară, d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică,  reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, şedinţa ordinară aferentă lunii ianuarie 2011 a fost convocată pentru astăzi 27 ianuarie 2011. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24 lipsesc motivaţi d-l consilier  Felea Ioan şi Vulcu Daniel iar dl consilier Luca Dorel întârzie urmând să sosească la şedinţa noastră pe parcursul desfăşurării lucrărilor. În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. procesele verbale anterioare ale Consiliului Local. Si anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 14 decembrie 2010, proces verbal care a fost supus publicităţii la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 decembrie 2010.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Şi, procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 14.01.2011.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă d-lui Huszar. Poftiţi domnule preşedinte.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc d-lui secretar, stimaţi colegi în primul rând aş dori să vă anunţ că executivul a hotărât retragerea a trei materiale şi anume: materialul cu nr. 12, 26 şi 34, şi în introducerea materialului cu nr. 52, am rugămintea să fiţi de acord  pentru că este o urgenţă.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Aşadar cu ordinea de zi modificată supun aprobării borderoul nou.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului „Centrul euroregional de intervenţie cardio-vasculară invazivă „Viva Anima".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•I.                    A.I.O. - TERENURI

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a licitaţiei publice deschise pentru închirierea unor suprafeţe de teren din incinta imobilelor proprietate a municipiului Oradea ă vederea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentaţie publică cu, sau fără terasă.

 

Discuţii dacă sunt?  d-l Dan Octavian

 

dl. Dan Octavian - consilier local

 

La art. 4.3. practic se va introduce un nou articol în Caietul de sarcini, mă refer la Caietul de sarcini pe care-l aprobăm, 4.4. care se va adopta în următoarea formă: dacă contractul de închiriere se încheie pentru regim de funcţionare discontinuu, se va stabili durata minimă de funcţionare pentru fiecare amplasament în parte.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Dacă  mai sunt şi alte propuneri?

Dacă nu supun la vot propunerea făcută de d-l Dan Octavian.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Supun la vot întreg materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

           

            Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea înscrieri în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 2.475 mp teren identificat cu nr. topo 4832 Oradea, a suprafeţei de 912 mp, teren identificat cu nr. topo 3099/3 Oradea şi a suprafeţei de 17.734 mp teren identificat cu nr. topo 3101/3 Oradea, teren aferent b-dul Dacia şi b-dul.  Decebal, şi transmiterea în folosinţa O.T.L. S.A. a suprafeţei de 1.590 mp teren cu destinaţie „staţie mijloace de transport în comun".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 164273 Oradea cu nr. cad. 164273, în suprafaţă de 36 mp situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 29, bl. P 60, ap. 21 în favoarea d-lui Igna Ioan.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Tomulescu Laurenţiu Sebastian, reprezentând suprafaţa de 873 mp teren identificat cu r. Cad. 168081 înscris în CF 168081 Oradea situat în Oradea între str. Nicolae Şova şi Grigore Moisil, cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Supun la vot ca denumirile următoarelor rapoarte să fie prescurtate cu drum public.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Selegean Călin, Selegean Mariana, Doroghi Sandu Iosif, Doroghi Valentina, Miron Cristian Andrei, Sînza Florin şi Sînza Florica Casiana reprezentând suprafaţa de 1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris în CF NDF 281 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Barna Matyas şi soţia Barna Margareta Terezia, reprezentând suprafaţa de 211 mp teren identificat cu  nr. cad. 166063 înscris în CF 166063 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Filimon Traian şi soţia Filimon Angela, reprezentând suprafaţa de 83 mp teren identificat cu nr. cad. 166495 mp înscris în CF 166495 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor şi suprafaţa de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 166497 înscris în CF 166497 Oradea situat în Oradea str. Viilor  cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Toth Ludovic şi soţia Toth Etelca, reprezentând suprafaţa de 177 mp teren identificat cu nr. cad. 166685 înscris în CF 166685 Oradea situat în Oradea str. Rimler Karoly cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Seres Ioan şi soţia Seres Ileana, reprezentând suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cad. 167528 înscris în CF 167528 Oradea situat în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare de imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 16.607 mp, teren identificat cu nr. cadastral 167850 Oradea, proprietatea municipiului Oradea, situat în Oradea în incinta ştrandului Ioşia, în vederea concesionării suprafeţei de 50 mp, în  favoarea SC Transgex SA, teren ocupat de sonda de apă geotermală nr. 4767.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Olar Ovidiu Nicolae, reprezentând suprafaţa de 3 mp teren identificat cu nr. cad. 166907 înscris în CF 166907 Oradea situat în Oradea str. Vasile Cârlova cu destinaţia de drum public

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Putyer Geza şi soţia Putyer Viorica, reprezentând suprafaţa de 79 mp teren identificat cu nr. cad. 167237 înscri8s în CF 167237 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Bolocan Mircea Virgil, reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 167230 înscris în CF 167230 Oradea situat în Oradea str. Dimitrie Anghel cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sabău Gheorghe şi soţia Sabău Rodica reprezentând suprafaţa de 40 mp, teren identificat cu nr. cad. 165895 înscris în C.F. 165895 Oradea situat în Oradea str. Drumul Hotarului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Moisi Dan Radu şi soţia Moisi Daniela reprezentând  suprafaţa de 50 mp teren identificat cu nr. cad. 161830 înscris în CF 161830 Oradea situat în Oradea str. Ep. Ion Alexei, cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Popa Cornel Ioan, reprezentând suprafaţa de 21 mp teren identificat cu nr. cad. 166993 Oradea situat în Oradea str. Făgetului cu destinaţia de „drum public".

 

•II.                  DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiilor  din partea SC  CIAC SA constând într-un container tip BK 110 m şi SC Plastor SA constând într-un număr de 400 de coşuri pentru deşeuri stradale.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•III.                A.S.C.O.

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea  la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordului de parteneriat între ASCO, A.I.O. şi Asociaţia SMILES pentru înfiinţarea unui serviciu de suport şi cazare în regim de urgenţă pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•IV.                A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actualizării chiriilor, redevenţelor şi a altor categorii de creanţe ce urmează a se stabili/percepe de către A.I.O. în cursul anului 2011.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru punerea în siguranţă a clădirii situate în Oradea, P-ţa Unirii nr. 5.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton aferente Staţiei de hidrofor nr. 112 din zona str. B. Shaw şi respectiv Staţiei de hidrofor nr. 845 din zona str. Constantin Noica.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59 din 28.02.2001, privind acordarea unor facilităţi pentru unele categorii de persoane chiriaşe în locuinţele proprietatea municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor pe o perioadă de 2 ani a imobilelor (construcţie+teren)  în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 18, respectiv Grădiniţa de Copii nr. 48, în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii capitale, prin programul „Reforma educaţiei timpurii în România".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•V.                  RESURSE UMANE

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate prin care se ia act de modificarea raportului de serviciu al domnului Seica Gheorghe prin transfer în interesul serviciului înainte de încetarea termenului de preaviz.

 

Este doar o informare se ia act de ea, trecem mai departe la cap. VI.

 

•VI.                DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcări şi alei zona Nufărului - Bumbacului - Constantin Noica - Ialomiţei - P-ţa. Nucetului, varianta I".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VII.              ARHITECT ŞEF

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Construire ansamblu de locuinţe colective S+P+2E+M cu spaţii de servicii şi dotări, loc de joacă şi locuri de parcare aferente, str. Plaiului f.n., nr. cad. 10732 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. s-a retras, iar dacă-mi permiteţi să supun la vot să utilizăm PUD, PUZ.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Extindere intravilan pentru parcelare teren şi amplasare locuinţe, str. Cartier Podgoria, nr. cad. 165634, 165644, 165645, 165646, 5732, 5733, 6221, 6222, 6223 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Extindere intravilan şi parcelare teren pentru locuinţe familiale, servicii şi comerţ, str. Calea Sântandrei, nr. cad. 128, 3824, 40, 38, 3617, 3618, 34/4, 34/3, 34/2, 1580, 50903-50909, 50386, 50849-50857, 50381, 1168, 50391, 1168, 50391, 50370 - Sântandrei şi nr. cad. 162750, 166147, 165055 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Parcelare teren şi schimbare zonală funcţională din C8 în R2, str. Traian Goga, nr. cad. 166861, 166862, 165289, 165290, 165292, 165296, 165298, 165302, 165303, 165304, 166808, 166810, 167030, 167031, 167032, 167033, 167034, 167035, 167369, 167370, 167371, 167372, 167373, 167374, 1347/6, 163258, 165301, 165304, 1347/13, 163221, 165297 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD modificator - Construire casă, str. Gheorghe Doja, nr. 73, nr. cad. 163042 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Extindere intravilan şi parcelare teren pentru locuinţe, str. Calea Sântandrei, nr. cad. 161819 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ  modificator - Magazine şi servicii comerciale str. Calea Clujului nr. 199 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD - Construire casă S+P+M şi împrejmuire teren, str. Branului nr. 3 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34 a fost retras

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ  - Extindere intravilan pentru parcelare teren, amplasare locuinţe individuale S(D)+P+E(M) şi reglementare acces, prelungire str. Branului - nr. topo 6341, 6291 şi 6273, nr. cad. 14664, 166853, 166854, 166856, 166857, 166858, 166859, 167175, 167176, 167215, 167216, 167254, 167255, 167809, 167810, 167811 şi 167812 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ   - Parcelare teren pentru amplasare patru locuinţe familiale S(D)+P+E+M şi reglementare accese, str. Caişilor nr. 65, 65/A, 65/B şi 65/C - nr. cad. 9874, 16906, 16907, 16908, 16909, 167793 şi 167794 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ   - Extindere intravilan, construire ansamblu de locuinţe colective P+2E+M şi P+3E cu dotări aferente (servicii şi comerţ, loc de joacă, spaţii de parcare şi zone verzi), str. Adevărului f.n. nr. cad. 167995, 167996, 168003 şi 168004 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ  - Amenajare restaurant în clădire existentă Parter, cupola de sticlă (terasă acoperită), birouri şi spaţii anexe, aferente funcţiunii, amenajare locuri de parcare, intrare în legalitate pentru lucrări de modificări interioare, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 3, nr. topo 437/4a, 437/3/I, 437/3/II, 437/3/III şi nr. cad. 154014 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ   - Parcelare teren pentru locuinţe, str. Americii, nr. cad. 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/5, 1395/6, 1395/7, 1395/8, 1395/9, 1395/10, 1395/11, 1395/12, 1395/13, 1395/14, 1395/15, 1395/16, 160653, 1395/18, 1395/19, 1395/20, 1395/21, 1395/22, 1395/23, 1395/24, 1395/25, 1395/26, 1395/27, 1395/18, 1395/29 şi 6803 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VIII.            COMP. MANAGEMENT SPITALE

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea prin reorganizarea acestuia în secţii ale Spitalului Clinic Judeţean de urgenţă Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

•IX.                DIRECŢIA JURIDICĂ

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Actului Constitutiv, Statutului şi Regulamentului de organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Metropolitan Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt? D-l Corcheş

           

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            Mulţumesc d-le preşedinte, vis-avis de acest material mi-aş permite să fac o serie de aprecieri rezultate în urma unei analiza mai aplicate pe speţă, în esenţă acest ocol privat. Eu nu sunt convins că un astfel de demers ar fi benefic din mai multe considerente. În primul rand ştim cu toţii cu Romsilva care este administratorul pădurilor statului este un colos în domeniu, practicând tarife care spun eu că nu pot fi bătute din punct de vedere al rentabilităţii. Discutăm de un preţ 40 - 80 lei per hectar. Asta însemnând administrare, pază, valorificare. Sigur că toate acestea cu respectarea regimului silvic. Mai avem mai departe, eu ştiu că în 2010 Romsilva a împădurit o suprafaţă considerabilă a ţării, nu ştiu în ce măsură un ocol privat ar putea să facă acelaşi lucru. Mai sunt câteva chestiuni care din punctul meu de vedere ridică o serie de semne de întrebare vis-à-vis de suprafaţa pe care o discutăm şi de care este nevoie pentru a constitui acest ocol silvic. Am citit din material, de exemplu suprafaţa fondului forestier al com. Toboliu fiind de 348 ha, este zic eu un pic cam mult. Toate aceste chestiuni stau la baza punctului de vedere al grupului de consilieri locali PD-L de a vota împotriva acest material. Mulţumesc.

 

            d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

            Stimaţi consilieri, structura acestui ocol a fost decisă în urma unor întâlniri ale asociaţiei ZMO în urmă cu câteva luni de zile. Am discutat despre oportunitatea acestei decizii. D-l primar de la Cetariu care are anumite utilităţi pe teritoriu, s-a angajat să ne pună la dispoziţie baza pentru a face acest proiect. Noi credem că sunt şanse evidente pentru a gestiona mult mai bine acest fond, şi aceasta a fost decizia luată de către consiliile care sunt parte în acest Ocol, pe care le vedeţi în raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre. Sunt practic localităţile din ZMO care au fond forestier. Aceasta a fost deci raţiunea principală să aducem venituri suplimentare şi să gestionăm lucrurile mai bine.

 

            d-l  Huszar Istvan-Eric - preşedinde de şedinţă

 

            Mulţumesc d-lui primar, poftiţi dl Mercea

 

d-l Pavel Mercea - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Eu personal două întrebări aş avea de pus, ce se întâmplă cu personalul care acum deserveşte această pădure care va fi preluată de către noua regie autonomă, şi ce beneficiu va avea populaţia municipiului Oradea odată cu constituirea acestei regii. Mulţumesc. Sau mai exact cine va beneficia de pe urma constituirii acestei regii?

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

În ceea ce priveşte personalul, este problema Romsilva ce personal are, mai mult sau mai puţin. Noua structură poate prelua sau nu personalul. Aceasta este o altă problemă. Problema personalului Romsilva, ţine de Romsilva. În ceea ce priveşte beneficiile având în vedere că până acuma municipiul Oradea nu a câştigat nimic din gestionarea acestui fond forestier, bănuiesc că nu poate pierde ceva. Bănuiesc că eventual să câştige ceva. Până acuma, credeţi-mă nu am câştigat ceva. Nu doresc să fac aprecieri care pentru mine sunt nişte evidenţe. Legat de eficienţa acţiunilor Romsilva, de altfel dovedite în ultimii 20 de ani, despre grija faţă de păduri ş.a.s.m.d. Fiecare dintre dvs. cunoaşteţi ce înseamnă realitatea. Mai mult de atât nu are rost să discutăm. La fel cum toate primăriile din judeţul Bihor, indiferent de culorile lor  politice, au decis să-şi realizeze structuri silvice, dacă au avut posibilitatea, sau să se asocieze, şi vă rog să faceţi o analiză a acestui lucru pe tot teritoriul judeţului Bihor, am considerat că trebuie să facem această asociere pentru a găsi o formulă mai bună pentru a gestiona acest fond forestier. Mai prost nu se poate gestiona.

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte, o scurtă intervenţie am să mai fac. Sigur că pentru mine unele evidenţe pot fi transformate în mari semne de întrebare pe viitor. Vă mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan - Eric - preşedinte de şedinţă

 

Alte discuţii dacă mai sunt? D-l Dan Octavian, doriţi să faceţi propunerea?

 

d-l  Dan Octavian - consilier local

 

Două chestiuni doresc să scot în evidenţă. În primul rând îl voi propune în calitate de membru al Consiliului de administraţie din partea municipiului Oradea pe d-l Manea Mihai - consilier local PNL şi doream să punctez două chestiuni. Prima este aceea cu suprafeţele care vor fi puse la dispoziţia Ocolului Silvic privat, au fost stabilite în primăvara anului 2010 prin HCL şi sunt dovedite cu titluri de proprietate, prin urmare nu poate fi pusă în discuţie suprafaţa. Pe de altă parte, doresc să aduc un alt argument în sprijinul celor spuse de d-l primar, vis-à-vis de cele spuse de d-l Mercea, Primăria Oradea dă un ajutor de încălzire la case pentru cei care au anumit nivel de venituri. Şi astăzi sunt bani pe care-i plătim, un ajutor de lemne se numeşte acesta. Nu ar fi rău să putem să ajutăm altfel şi în acest mod pensionarii cu venituri foarte mici care stau la case în cartierele mai puţin favorizate ale oraşului, şi mă refer aici la Ioşia, Episcopia, Tokai, Velenţa, zona Gutenberg, pot avea un ajutor direct pe această formulă.

 

d-l Huszar Istvan - Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc. Dacă nu mai sunt şi alte discuţii şi alte propuneri supun la vot persoana d-lui Manea ca reprezentant.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abţinere? 9 voturi

 

Supun la vot întregul material.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 8 voturi

Abţineri? 1 vot

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Voturile pentru sunt 15, chiar dacă 14 erau suficiente.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Stimaţi colegi dacă-mi permiteţi un banc scurt, legat de optimism: doi români discută, unul spune, "prietene mai rău nu se poate". Cel optimist spune: "Ba se poate".

Haideţi să vedem.

 

•X.                  D.M.P.F.I.

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea proiectului „identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar" şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în vedere depunerii acestuia pentru finanţare prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I - Oradea".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Aplicaţiei de Finanţare privind proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice" şi a documentelor suport după cum urmează: Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost-Beneficiu, Analiză Instituţională, Strategia şi Planul de Achiziţii.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului cu denumirea Centrul Euroregional de Intervenţie Cardio-vasculară Invazivă „Viva Anima".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 1119 prin 2009 privind contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 10.360.000 euro.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

La "Diverse" dacă sunt discuţii. Dacă nu, d-l Buzguţa s-a înscris pentru a lua cuvântul, aşadar stimate domn Buzguţa aveţi cuvântul.

 

 

 

 

 

d-l Florian Buzguţa

 

Adresez această intervenţie Consiliului local al municipiului Oradea pentru a nu ştiu câta oară, în sensul că am făcut mai multe memorii către Consiliul local cu probleme specifice asociaţiei de proprietari şi pentru faptul că nu mi s-a răspuns la sesizările făcute în spiritul şi litera legii, am cerut această intervenţie în faţa dvs. a Consiliului Local. Sunt aici cu rugămintea de a putea ajuta pentru a putea ajunge la standardul de mentalitate a asociaţiei de proprietari privind gestionarea corectă şi transparentă a banilor asociaţiilor. Sunt cetăţeanul  Buzguţa Florian cu domiciliul în Oradea, conform prevederilor Legii 230 cap. 7 art. 52 al. 1 Consiliul local organizează în cadrul aparatului propriu un compartiment specializat în sprijinirea şi îndrumarea  asociaţiilor de proprietari. În baza acestui articol am făcut tot ce am făcut până acuma, intervenţiile respective. Art. 53 Consiliul local cu sprijinul aparatului propriu al Consiliul Judeţean exercită controlul asupra activităţii financiar contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari. Nu o să citesc tot pentru că am înţeles că materialul va rămâne aici şi mi se va da răspuns, decât ideile principale. La asociaţie, cel puţin la noi, în cea mai mare parte am avut parte de o gestionare în mod fraudulos. Ori de exemplu,  în 2008 miliardul l-am avut pagubă. A nu ştiu câta fraudă. Şi din acest motiv m-am implicat. După frauda de aproximativ 900 milioane din 2008 am descărcat de pe site-ul Primăriei aspecte legate de atribuţiile compartimentului îndrumare control în baza Legii 230. Ca urmare a continuării  gestionării şi după 2008 în mod total netransparent şi incorect, m-am adresat Instituţiei Primarului, Consiliului Local de mai multe ori. Am făcut o adresă în mod special către Consiliul local al municipiului Oradea prin care ceream să mi se răspundă în conformitate cu prevederile Legii 230, în litera şi spiritul legii, la probleme privind aspectele şi respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, aceste probleme intră în atribuţiile Consiliului Local Oradea, pentru că nu mi se răspundea la problemele ridicate. De aceea am cerut  să mă adresez în mod direct şi am formulat următoarele întrebări: de a mi se răspunde la întrebările şi problemele ridicate în memoriile trimise în mod direct, explicit şi în litera legii şi în spiritul legii, şi  de a aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare după caz, adică în funcţie de abaterile săvârşite. Întrebarea doi: de a se specifica explicit pe site-ul Primăriei rolul şi atribuţiile compartimentului îndrumare şi control asociaţii de proprietari adică cu ce probleme putem să ne adresăm în baza legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii asociaţiei de proprietari la compartimentul respectiv. Trei: în cazul în care nu se răspunde explicit, incomplet şi incorect în litera şi spiritul legii la cine ne putem adresa? Administratorii atestaţi au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei actuale specifice activităţii? Cinci: de a se afişa lista cu administratorii atestaţi şi cu abateri. Vă dau doar un singur exemplu: făcând mai multe memorii am trimis un memoriu la Instituţia Prezidenţială şi au venit aici la Primărie la compartimentul respectiv şi răspunsul către Instituţia Prezidenţială a fost total incorect. Adică, cum mi se va răspunde mie, cetăţeanului muritor de rând, corect de către  acest compartiment, dacă la instituţia fundamentală a statului nu se răspunde în mod corect. Asta a fost mica mea intervenţie de a se pune ordine în acest compartiment. La propunerile pe care le-am ridicat mi s-a răspuns că..., nu mi s-a răspuns, s-a răspuns foarte puţin. O părere, m-am implicat foarte mult la asociaţiile de proprietari, dacă se doreşte să se facă ordine la asociaţii pentru că sunt foarte multe gestiuni frauduloase cred că stă în mâna Consiliului dacă s-ar putea obliga ca fiecare administrator să facă lunar ce este prin lege, atribuţii de serviciu, balanţa, şi ar fi fantastic dacă balanţa ar fi afişată. Vă mulţumesc.

 

 

 

 

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc d-le Buzguţa am rugămintea să lăsaţi documentele la Compartimentul secretariatului Consiliului local şi am rugămintea ca Biroul Juridic să studieze situaţia şi să dăm un răspuns d-lui Buzguţa.

Neexistând alte intervenţii la "Diverse" încheiem lucrările şedinţei de astăzi, vă doresc să aveţi o zi frumoasă în continuare.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           SECRETAR,

       Huszar Istvan-Eric                                                                      Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Întocmit,

                    Silaghi Teodora