Proces verbal din 23.02.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 23 februarie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi 23 februarie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

Încheiat azi 23 februarie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Cupşa Ioan, d-l Corcheş Dorin,  d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Luca Dorel, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Popa Claudiu, d-l Pasztor Sandor, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipseşte:  d-na Cherecheş Florica,  d-l Petruţ Vasile, d-l Caciora Criprian.

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-na. Birău Diana - director adj. Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., dl Porsztner Bella - director executiv adj. AIO,  d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-na Koncsek Zita - director executiv ASCO, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, poftiţi şi ocupaţi-vă locurile dvs. Vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 23 februarie 2011 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea aferentă  lunii februarie. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24 lipsesc motivaţi d-na consilier Cherecheş Florica, fiind plecată în delegaţie, de asemenea  d-l Petruţ Vasile.  Am înţeles că întârzie d-l consilier Caciora, urmând să sosească pe parcursul lucrărilor şedinţei. De asemenea vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. şi votului dvs. procesele verbale ale şedinţelor anterioare, şedinţa ordinară din 27 ianuarie 2011 şi a şedinţei extraordinare din data de 10 februarie 2011, procese verbale care au fost afişate la compartimentul de specialitate al Consiliului Local. Ele au putut fi consultate şi până acum nu am avut nici un fel de probleme şi nici un fel de intervenţii. Vă supun aprobării dvs. aceste două procese verbale în bloc.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă d-lui Huszar. Poftiţi domnule preşedinte.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc d-l secretar, stimaţi colegi, aşadar aţi văzut pe borderou materialele care au fost retrase. Este vorba despre materialul nr. 13, 38, 39, 29.

 

Cine este pentru ordinea de zi? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Aş vrea să vă fac o propunere, la pct. 1 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre propriu - zis să-l consideraţi o informare, deci să nu-l supunem votului în această şedinţă, în aşa fel încât să putem organiza o dezbatere publică cu specialiştii implicaţi în problemele de energetică în municipiul Oradea, o dezbatere publică în perioada următoare, iar la una din şedinţele din luna martie să aprobăm acest material. Este un material foarte important care are un impact asupra zeci de mii de orădeni, şi înainte de a aproba toate detaliile acestui plan de acţiune pe care oricum trebuie să-l aprobăm în virtutea angajamentelor din proiectul de modernizare a CET-ului şi a magistralelor în perioada următoare, să-l facem aşa cum trebuie. Vă mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc d-lui primar, aşadar pct. 1 este un material informativ, trecem la Cap. I

 

•I.                    Administraţia Imobiliară Oradea - TERENURI

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, strada Piaţa  Independenţei, reprezentând suprafaţa de 644 mp teren proprietate a Statului Român grevat de dreptul de folosinţă special deţinut de dl. Drori Moshe Zvi.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind  darea acordului de principiu  pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 159819 Oradea cu nr. cadastral 159819, în suprafaţă de 7 mp situat în Oradea, Str. Transilvaniei, nr. 4, în favoarea SC Nives Impex SRL

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Călugăreni nr. 4A, reprezentând suprafaţă de 6.363 mp teren cu construcţii, în care funcţionează Grădiniţa nr. 53, aflat in proprietatea publica a  Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Griviţei nr.2, reprezentând în suprafaţă de 6824 mp teren cu construcţii în care funcţionează Şcoala Generală  Lucreţia Suciu aflat in proprietatea publica a  Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 6. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat in Oradea, str. Podgoria, F.N. reprezentând suprafaţa de 7.780 mp  teren cu construcţii -  proprietatea publica a  Municipiului Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea câteva clase ale Şcolii generale "Oltea Doamna" .

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 7. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Călugăreni, reprezentând suprafaţa de 9.669 mp teren cu construcţii -  proprietatea publica a  Municipiului Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Generală nr.16 .

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Kokovecz Ileana, reprezentând suprafaţa de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 167838 înscris in C.F. 167838 Oradea situat în Oradea  str. Podgoria cu destinaţia de "drum public".

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament si delimitarea imobilului cu suprafaţa de 7100 mp. teren reprezentând o zonă din P-ţa Bucureşti , aflata in proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului teren, cu suprafaţa de 103 mp., situat in Oradea, str. Rectorului si concesionarea directă a suprafeţei de 103 mp. teren in favoarea d-lui Feth Imre - Ferencz.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului teren cu suprafaţa de 144mp si a concesionarii prin licitaţie publica a terenului situat in Oradea, str. Soarelui nr. 3/E, în suprafaţa de 144mp.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea transmiterii in proprietate, fără plata a suprafeţei de 331mp. teren din imobilul (teren cu construcţii) situat in Oradea, str. Moscovei nr.14, identificat cu nr. topo 755/7, înscris in CF 28246 Oradea, in favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 154 mp teren situat în Oradea b-dul. Stefan cel Mare, înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea publică a municipiului Oradea şi transmiterea ei în folosinţa O.T.L. SA Oradea, cu destinaţia de „staţie" pentru mijloacele de transport în comun. 22.02.2011

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren identificate cu nr. topo 7860/2, 5327/60 şi 7861 înscrise în CF nr. 3174 Oradea şi nr. topo 3898/5 înscris în CF 3745 Episcopia Bihor.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea str. Aluminei nr. 47, reprezentând suprafaţa de 540 mp teren cu construcţii Punct Termic nr. 101 - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Bernard Shaw reprezentând suprafaţa de 55 mp teren cu construcţii - atelierul aferent Punctului Termic - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, str. Sovata, reprezentând suprafaţa de 288 mp teren cu construcţii - Punct Termic nr. 123 - proprietatea municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 9.975 mp înscris în CF 167221 Oradea cu nr. cad. 167221, situat în Oradea str. Nicolae Şova deţinut în momentul de faţă de către Asociaţia „Centrul Şcolar Creştin Oradea" în favoarea Bisericii Penticostale nr. 1 Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea terenurilor situate în Oradea, zona Calea Aradului - Universitatea Oradea, în ansamblul de locuinţe Europa.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II Compartiment Protecţie Civilă , PSI

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•II.                  Direcţia Economică

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea revizuirii scutirii la plată a impozitului pe teren, in suma de 2.214,25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011, de câtre SC CALIPSO SA Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea, aprobată prin H.C.L. 319/2010.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rezultatelor evaluării activelor fixe corporale aflate în proprietatea municipiului Oradea înregistrate în evidenţa tehnico operativă în unităţi naturale.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor masuri financiare pentru accesarea creditului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/2010.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind majorarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA şi a preţului de facturare la populaţie începând cu, aţi primit cu toţii adresa respectivă prin care se solicită schimbarea datei din  01.03.2011 la 01.05.2011.

 

Discuţii dacă sunt?  D-l Mureşan

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Mulţumesc d-le preşedinte. În primul rând grupul de consilieri P.S.D. apreciază completarea la material în sensul că, preţul majorat va fi doar de la 1 mai şi nu de la 1 martie, cu această modificare am reuşit să salvăm un pic situaţia, însă având în vedere raportul de specialitate şi datele statistice care ne arată că gradul de încasare a facturilor de la clienţi pentru energia termică, a scăzut din 2009 în 2010 de la un grad şi aşa destul de mic de la 64% la 61%, eu mă îndoiesc că a transfera către populaţie această majorare de preţ la gigacalorie este un lucru benefic. Nu mai vreau să reiterez poziţiile pe care le-am avut anterior acestei şedinţe sau cele din comisii atât a mea cât şi a colegilor mei, doresc doar să vă informez că nu putem fi de acord ca populaţia să suporte într-o măsură atât de mare mărirea preţului la gigacalorie. Vă mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc d-le consilier, să înţeleg că nu aveţi nici o propunere. Alte discuţii dacă sunt?

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Nu avem. Intr-adevăr nu avem propunere.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc. Dacă nu sunt alte discuţii supun la vot.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 3 voturi

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Eu ştiu că avem atâtea puncte pe ordinea de zi, dar rugămintea mea ar fi să nu vă grăbiţi în momentul când număraţi voturile.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Da domnule coleg, dar dacă nu m-aţi întrerupe atunci într-adevăr poate că ar fi lumea mai atentă la vot, vă rog să cereţi mai întâi permisiunea de a lua cuvântul, deci încă o dată supun la vot materialul,

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 23 voturi

Abţineri?

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea începând cu 01.03.2011.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•III.                Instituţia Arhitectului Şef

 

Pct. 13 se retrage.

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea cap. III al Regulamentului de organizare si funcţionare a CMUAT, aprobat prin H.C.L. nr. 1197/2008.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 38 şi 39 se retrag.

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Organizare interioară Campus III str. Universităţii nr. 4-6, cu nr. topo 8915/4 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•IV.                Poliţia Locală Oradea

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a numărului de personal pentru instituţia publică POLITIA LOCALĂ ORADEA.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•V.                  Direcţia Tehnică

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parc Padişului municipiul Oradea" - varianta I - delimitat de străzile Calea Aradului, Octavian Goga şi Padişului.

 

Discuţii dacă sunt? Da, dl. Pasztor.

 

d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

Mulţumesc d-le preşedinte, stimaţi colegi, permiteţi-mi, am practic o observaţie. Mă bucură faptul că reuşim să realizăm parcuri mari în municipiul Oradea în ultima perioadă. Văd o problemă practice prin faptul că în ultima perioadă dacă îmi amintesc bine, trei parcuri noi Seleuşului, Liniştei şi actualmente acesta, care au fost nou construite, dar observ că aceste parcuri nu au trecut cu acordarea de denumiri prin Comisia Judeţeană de atribuire a denumirilor pentru aceste parcuri, acea procedură care se face în municipiul Oradea şi pentru străzi nou create. Şi atunci, eu aş avea o propunere pentru material. Materialul este foarte bun, să-l votăm fără denumirea parcului, urmând ca în câteva luni să facem procedura legală pentru toate parcurile şi după aceea să avem denumirea definită a parcurilor.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc d-le Pasztor, dl primar doreşte să ia cuvântul.

 

d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Am luat act de propunere şi vom trece la procedura de atribuire de denumire pentru aceste trei parcuri.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

d-l Mercea

 

d-l Pavel Mercea - consilier local

 

Mulţumesc d-le preşedinte. Sigur că şi eu apreciez foarte tare realizarea acestor parcuri, este un lucru minunat pentru cetăţenii municipiului Oradea, dar aş vrea să fac o propunere referitor la valoarea acestei investiţii. Mi se pare exagerat de mare, mai ales că văd că lucrările sunt destul de simple, destul de uşoare. Din cele două variante propuse de elaboratorul studiului de fezabilitate s-a ales varianta I, care este mai mică, dar mi se enorm de mult 367.000 euro pentru asemenea lucrare. Ca atare, aş propune ca această sumă să fie înjumătăţită, dacă nu chiar la 100.000 euro considerând că se poate realiza foarte bine. Sigur că asta şi pe fondul a tot felul de crize pe care le trăim şi care ne pasc încă.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

d-l primar doreşte să ia cuvântul.

 

d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Posibil ca d-l consilier Mercea să aibă dreptate. Acest  lucru aşa cum s-a dovedit şi la alte proceduri, poate fi dovedit prin contractul care va fi încheiat în urma procedurii de licitaţie. Valoarea acelui contract va stabili practic preţul corect. Dar, eu nu pot în mod arbitrar să reduc valoarea propusă de un proiectant, aici acum pe loc. Deci, asta este valabil pentru toate proiectele. Ştiţi stimaţi consilieri, că şi noi executivul, am constatat că  în urma analizei dintre valoarea dată de proiectant şi valoarea de adjudecare, diferenţe de 40 - 50%, în medie în aceşti ani. Şi am notificat proiectanţii să aibă în vedere reducerea valorii proiectelor viitoare cu 25%. Deci, nu ştiu dacă putem astăzi, să aplicăm peste o propunere a unui proiectant şi a unor experţi o tăiere din asta arbitrară. Nu ştiu dacă este fezabil din punct de vedere tehnic şi de evaluare. Dar va fi oricum o procedură de licitaţie subliniez. Putem să amânăm eventual materialul să-l mai dăm încă o dată la analizat, dar oricum urmează o licitaţie, nu este din fonduri europene ca să pierdem banii, este din fondul bugetului local, indicatorul va fi preţul cel mai mic, aşa că lucrurile sunt clare.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc d-lui primar. D-l Mercea.

 

d-l Pavel Mercea - consilier local

 

Apreciez foarte tare varianta propusă de dl primar să amânăm şi să studiem mai bine pentru că sunt bani foarte mulţi. Mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

d-l Pasztor

 

d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

D-l preşedinte, îmi pare rău că intervin a doua oară, sunt perfect de acord, dar licitaţia va regla piaţa, probabil că vor veni 10 - 15 firme, varianta tehnico-economică care ne va convinge cel mai mult va fi câştigătoare, şi 100% cum se întâmplă peste tot în ultimul an va fi o valoare mult mai mică de contractare. Eu zic că nu trebuie intervenit pe partea tehnică, fiindcă nu este cazul. Eu vin cu propunerea ca titlul materialului să fie: „Amenajare parc municipiul Oradea, varianta I, delimitat de  str. Calea Aradului - O. Goga şi Padişului urmând ca să completăm după aceea materialul. Mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

d-l director Ghitea

 

d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

 

Aş dori să fac şi eu o precizare vis-a-vis de cele spuse de d-l consilier Mercea. Cantităţile sunt cele care sunt în mod real necesare a fi executate. Am făcut o evaluare a preţurilor avute în vedere de elaboratorul studiului de fezabilitate pe fiecare tip de lucrare şi pe fiecare tip de dotare care este prevăzută în parc, şi nu sunt ieşite din comun. Sigur că va exista o scădere a preţului lucrărilor, odată cu licitaţia. O reducere cu 50, 60 sau 30% este absolut una arbitrară şi cred că ştiţi foarte bine că nici un proiectant nu poate să stabilească asemenea lucruri pe picior. Avem o serie de proiecte care sunt întocmite inclusiv de către Proiect Bihor care se dovedesc după aceea că se pot sau nu executa la preţurile la care au fost estimate. Încă o dată fac precizarea că tot ce este mobilier acolo am făcut o estimare corelat cu preţul la care s-a adjudecat mobilier similar în Oradea, şi se execută lucrări în Oradea. Şi ca atare eu susţin să nu mai amânăm pentru că aşa se vor începe lucrările în decembrie.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim d-l director. Alte discuţii dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot propunerea d-l Mercea de amânare.

 

Cine este pentru amânare? 3 voturi

Împotrivă? 21 voturi

Abţineri?

 

            Aş dori să supun la vot materialul sub forma prezentată.

 

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 3 voturi

 

            d-l Pasztor s-a luat act de propunerea dvs. D-l secretar a consemnat.

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Fântână arteziană în intersecţia Calea Clujului - P-ţa 1 Decembrie - Cele Trei Crişuri - Calea Mareşal Averescu".

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VII.              AIO

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere aprobat prin HCL 717/31.08.2009 pentru locuinţa de intervenţie, situată în Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51, încheiat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Colegiul Naţional „Iosif Vulcan".

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din Centrul de Cazare Temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii 550/2002

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 33 - Apartamentul nr. 3, înscris în CF nr. 4020 Oradea, nr. topo 859/3.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat în imobilul din Oradea, str. Ady Endre nr. 24, înscris în CF nr. 1559 Oradea, nr. topo 674 - apartamentul nr. 9 - demisol - din spaţiu cu destinaţia de locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VIII.            Direcţia Juridică

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea d-nei Marc Oltea Diana de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul 10103/30/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timiş.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale  Secretarului Municipiului Oradea pe anul 2010.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

d-l secretar doreşte să ia cuvântul.

 

d-l Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, cu o stare evidentă de emoţii acum în plenul şedinţei vreau să vă mulţumesc pentru aprecierea făcută, pentru calificativul acordat, acest lucru şi votul dvs. implicit mă obligă, vă asigur că voi depune toate eforturile, diligenţele şi tot ceea ce ţine de mine pentru a-mi duce la bun sfârşit sarcinile pe care le am, inclusiv cele trasate şi coordonate de Consiliul local. Vă mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim d-lui secretar şi îi urăm multă, multă sănătate în activitatea dvs şi pe viitor.

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 

Discuţii dacă sunt? D-l Pasztor

 

d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

D-le preşedinte vă rog să-mi permiteţi să-l propun pe d-l Balogh Csaba pentru completarea Consiliului de Administraţie de la Apă - Canal. Mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc. Alte propuneri dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei de Spectacole ,, Iosif Vulcan" în Teatrul de Stat ,,Regina Maria"

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei de Spectacole ,, Szigligeti Szinhaz" în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz".

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•IX.                A.S.C.O.

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru completarea H.C.L. nr. 962/2008 pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29 se retrage.

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea exceptării autovehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi din municipiul Oradea prin Programul ACCES-OR, de la prevederile OUG nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între ASCO şi Universitatea din Oradea/Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane în vederea implementării proiectului „Protecţia Copilului - de la teorie la practică".

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de autovehicule, în scopul dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată prin Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 şi a H.C.L. nr. 91 din 10.02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 martie 2011.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•X.                  RESURSE UMANE

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

DIVERSE

 

Pct. 14. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenta a Persoanelor municipiului Oradea, pe anul 2010.

 

Nu se votează.

 

Pct. 17. Adresa Episcopiei Ortodoxe Româna a Oradiei nr. 26730/18.02.2011 prin care solicita sprijin pentru ridicarea in municipiul Oradea a statuii vrednicului de pomenire Episcop al Oradiei, Roman Cirogariu.

 

Nu se votează.

 

Pct. 37. Raport de activitate Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice.

           

            Nu se votează.

 

            Dacă mai sunt şi alte subiecte la cap. "Diverse". D-l Pasztor

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            Aş avea o intervenţie către Direcţia Tehnică. Ştiu că am avut săptămâna trecută câteva probleme cu CET-ul şi  zona Episcopia a fost mult  mai afectată decât restul oraşului şi aş dori să fiţi amabili să organizăm ca pe toate străzile asfaltate din Episcopia nu  numai cele trei, să organizăm într-o zi, cel puţin în perioada următoare să treacă o dată maşinile care curăţă străzile. Deci, să facem o excepţie momentan, nu numai pe cele 3 străzi ci şi pe celelalte, aproximativ mai sunt 4 asfaltate, să le curăţăm.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            d-l primar doreşte să ia cuvântul.

 

            d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

            Deci, pe toate străzile din zona Episcopia - Rogerius, imediat după 1 martie, vom face această operaţiune. Mulţumesc.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Alte discuţii dacă sunt? D-l secretar îmi şopteşte că mandatul meu a expirat. Aşadar vă rog să faceţi propuneri.

 

            d-l Dan Octavian - consilier local

 

            Aş dori să o propun pe d-na Lipoveanu.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            d-na. Lipoveanu sunteţi de acord?

 

            d-na. Aurora Lipoveanu - consilier local

 

            Da

 

            d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

 

Aşadar stimaţi colegi, dacă nu mai aveţi alte subiecte la cap. "Diverse"  vă doresc o zi frumoasă în continuare. Închidem lucrările şedinţei.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,

      Huszar Istvan Eric                                                                 Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ÎNTOCMIT,

Teodora Silaghi