Proces verbal din 20.09.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 20 septembrie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi 20 septembrie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

Încheiat azi  20 septembrie  2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica,  d-l Cupşa Ioan,  d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, d-l Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu,  d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Petruţ Vasile, d-l Popa Claudiu, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipsesc: d-na Lipoveanu Adriana-Aurora,  d-l Pasztor Sandor, d-l Corcheş Dorin,  d-l Luca Dorel şi d-l Felea Ioan.

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO,  d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, pentru astăzi 20 septembrie  2011 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 22 lipsesc motivaţi următorii consilieri: d-na. Lipoveanu Adrian, d-l Pasztor Sandor, d-l Corcheş Dorin, d-l Luca Dorel şi d-l Felea Ioan. Încă o dată fac precizarea că doamna consilier şi domnii consilieri sunt motivaţi.

            În aceste condiţii şedinţa este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată  şi cu 14 voturi. Dau cuvântul doamnei preşedintă de şedinţă Cherecheş Florica, aleasă de dvs. pentru următoarele 3 luni. Poftiţi doamna preşedintă.

 

            d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

            Bună ziua, aş vrea să vă mulţumesc în primul rând pentru votul unanim pe mi l-aţi dat, pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o că pot să îndeplinesc această sarcină onorantă. Nici nu m-am dumirit bine, nici nu mi-am dat seama dacă vrea sau nu acest lucru, nimeni nici nu m-a întrebat, dar am fost aleasă în unanimitate şi asta spune ceva. Ori că aţi vrut să scăpaţi şi să numiţi pe cineva rapid ori că într-adevăr aveţi încredere. Eu rămân la varianta a doua. Sper să avem o colaborare cât mai bună şi avem şedinţe paşnice, în bună înţelegere în următoarele 3 luni. Vă mulţumesc.

            Având în vedere introducerea aceasta aş vrea să vă supun atenţiei şi să vă rog să votăm borderoul. Aveţi în faţă ordinea de zi de astăzi cu 9 proiecte de hotărâri, dacă aveţi ceva obiecţii la această ordine de zi? Dacă nu supun borderoul la vot.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind preluarea de către municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn în grădiniţele cu program normal şi în şcoli, şi fructe în şcoli, începând cu anul şcolar 2011 - 2012.

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revocarea H.C.L. 522/04.08.2011 şi aprobarea achiziţionării directe a suprafeţei totale de 2.014 mp teren identificat prin cota de 683/762 mp din nr. cad. 165006 înscris în CF 165006 Oradea, cota de 623/1272 mp din nr. cad. 167494 înscris în CF 167494 Oradea şi cota de 708/1.047 mp din nr. cadastral 3311 înscris în CF NDF 1968 Oradea, proprietatea d-lui Bodea Ioan Vasile şi Bodea Lavinia Ana în vederea amenajării unui pasaj peste calea ferată uzinală în zona fostei tăbăcării şi compensarea valorii tranzacţiei cu impozite neachitate.

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

            II. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

            La pct. 3 avem un raport care nu trebuie votat.

 

            Vă încurajez să-l citiţi dacă  nu aţi făcut-o, este interesant şi informativ.

 

            Pct. 3. Raport privind vizita viceprimarului dr. Carp Gheorghe la Centrul Medical CookChildren's din statul american Texas şi la compania Van der Graaf din Canada.

 

            DIRECŢIA  ECONOMICĂ

 

            Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării încasate de la S.C. Vandana SRL în sumă totală de 32.000 lei şi direcţionarea acesteia pentru dotarea cu mobilier a Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu şi dotarea cu aparatură de birotică a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 11 Oradea.

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            IV D.M.P.F.I.

 

            Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modernizarea reţelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO şi str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deserveşte. 

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului Reconversie funcţională Sinagoga Zion - sala de concerte, sală de conferinţe şi punct de informare turistică, care urmează a fi depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România (2007 - 2013)

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea executării lucrărilor de cadastru şi topografie aferente magistralei de termoficare M2.

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind angajamentul de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului (dezvoltarea PAED, elaborarea schiţelor de proiect şi a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea prevederilor Acordului Cadru şi a documentelor subsecvente) - pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - „Îmbunătăţirea mediului înconjurător", Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind angajamentul Consiliul Local de a aloca resurse financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele de finanţare ce urmează a fi depuse în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

 

            Discuţii la material? Nu sunt.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

            Mulţumesc. Am epuizat ordinea de zi. "Diverse". Poftiţi domnule consilier Huszar.

 

            d-l Huzar Istvan Eric - consilier local

 

            Mulţumesc doamna preşedintă, referitor la problema pasarelei de lângă gară. Având în vedere că avem o adresă din partea Fundaţiei pentru protejarea monumentelor istorice din judeţul Bihor, care la rândul ei a făcut o solicitare, sau mă rog o tentativă de a deschide un dialog cu cei de la calea ferată, s-a primit un răspuns oarecum evaziv referitor la viitorul acestei pasarele, aş dori pe cât este posibil executivul să apeleze la executarea unei expertize tehnice ca să vedem starea de fapt a pasarelei respective şi să putem stabili de comun acord viitorul acesteia. Mulţumesc.

 

            d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

            Executivul va prelua problema. Altcineva? Dacă nu atunci declar închisă şedinţa extraordinară de astăzi, vă mulţumesc pentru participare şi sper să mergem la fel de repede şi în continuare. La revedere.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,

 

                  Florica Cherecheş                                                                  Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Întocmit,

                Teodora Silaghi