Proces verbal din 14.04.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 14 aprilie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi 14 aprilie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  14 aprilie  2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-l Cupşa Ioan,  d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, d-l Luca Dorel, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipseşte:  d-na Cherecheş Florica,  d-l Corcheş Dorin, d-l Ile Cristian, d-l Pasztor Sandor  şi dl Huszar Istvan Eric.

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-na. Birău Diana - director adj. Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., dl Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-l Leucea Crăciun - director Poliţia Comunitară, d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-na Koncsek Zita - director executiv ASCO, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, pentru astăzi 14 aprilie 2011 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 22. Lipsesc motivaţi d-na consilier Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l  Pasztor Sandor, d-l Ile Cristian şi d-l Huszar Istvan.  În consecinţă  şedinţa noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

Dau cuvântul doamnei preşedinte de şedinţă Lipoveanu. Poftiţi doamna preşedinte.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Bună ziua, aţi primit acum borderoul recent, vă supun aprobării acest borderou, cu cele 28 de proiecte de hotărâri.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Trecem la ordinea de zi.

 

            Pct.1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea studiului de oportunitate, a delegării prin concesiune a serviciului public de întreţinere parcuri din municipiul Oradea.

 

            Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

I. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

            Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie, „Realizare infrastructură reţele electrice SIP Parcul Padişului, Oradea".

 

            Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în municipiul Oradea"

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reamenajare spaţii în zona de locuit Parc 22 Decembrie - str. Vaporului - str. Grigore Ureche - str. Feldioarei - Pârâul Peţa, inclusiv accese, trotuare şi spaţii verzi, utilităţi aferente.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peţa".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II. A.I.O. - TERENURI

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 24.253 mp, teren cu construcţii, reprezentând Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, situat în Oradea str. GH. Doja.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru amenajarea unei zone de servicii prin lotizarea suprafeţei de 42.926 mp teren proprietate a Municipiului Oradea identificată cu nr. cadastrale 169001 şi 169008 înscrise în CF 169001 şi 169008 precum şi vânzarea sau concesionarea prin licitaţie a loturilor destinate construirii.

 

            Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 8.516 mp teren identificat cu nr. cadastral 163.293 înscris în CF 163,293 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea şi darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 3.000 mp teren în favoarea SC Tamira Pan SRL.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 156656, teren cu suprafaţa de 118 mp, situat în Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 27 şi concesionarea directă a suprafeţei de 118 mp teren în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea lui Indrieş Petru şi soţia Indrieş Florentina Georgeta.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeţei de 7530 mp teren, identificat cu nr. cadastral 13112 şi a suprafeţei de 1923 mp teren identificat cu nr. cadastral 13113 şi vânzarea prin negociere directă a loturilor nr. 1 - 17, constituite din nr. cadastral 13112 şi a loturilor nr. 1 - 4, constituite din nr. cadastral 13113, precum şi concesionarea prin licitaţie publică a loturilor nr. 18 - 31 constituite din nr. cadastral 13112 şi a loturilor nr. 5, 7 şi 8 constituite din nr. cadastral 13113, în vederea realizării de locuinţe.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea d-nei Delia Ungur pentru întocmirea şi depunerea documentaţiei în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial pentru suprafaţa identificată cu nr. topo 4632, 4634, 4641, 4642, 4645, 4646, 4649, 4650, 8601, 8595, 8593, 8601, 8586 şi 8602, situată în Oradea, str. Umbrei nr. 4, la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III. D.M.P.F.I.

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare achiziţiei serviciului de proiectare pentru proiectul Modernizarea Secţiei Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Oradea, care urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Realizarea unui laborator de optimizare a producţiei serviciilor publice de alimentare cu energie termică" şi înfiinţarea unui spin-off în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării „Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru punctele termice 510 şi 511 - Ioşia Nord".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării proiectului „Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru cartierul Nufărul II".

 

            Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării proiectului „Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru punctele termice din cartierul Dragoş Vodă, precum şi pentru punctul termic 864".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării proiectului „Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru punctele termice din Calea Aradului".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

IV. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Compania de Apă Oradea SA

 

O să vă rog frumos să faceţi propuneri pentru membru în Consiliul de Administraţie, domnul Sarkozi, vă rog.

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Mulţumesc, eu îl propun pe dl  inginer Tokes Arcadie

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Alte propuneri dacă mai aveţi?  Dacă  nu supun la vot această propunere.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Acum voi supune la vot hotărârea în totalitatea ei.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea d-nei Diana Birău - director adjunct al Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanţă, în dosarul nr. 826/111/2010.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

V. A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 33.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Romaniafilm" în domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea a imobilului situat în Oradea, str. Independenţei nr. 1 - Complex Cinematografic LIBERTATEA - înscris în CF 78052 Oradea, nr. topo 1997/3.

 

VI. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiţii „Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Companiei de Apă SA Oradea pentru aprobarea scutirii unităţilor sanitare din subordinea Consiliului Local de la plata serviciilor de furnizare apă şi canalizare.

 

Dacă sunt discuţii la acest material?  D-l Lăpădatu, vă rog.

 

d-l Nicuşor Lăpădatu - consilier local

 

Aş avea o propunere, de acord cu conţinutul acestei hotărâri, însă ar trebui să încercăm să reuşim să contorizăm consumul de apă în unităţile sanitare pentru că se consumă mai mult şi nu ştim cât, măcar să ştim ce plătim. Adică, ce scutim. Atât, restul e bine.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului primar pentru lămuriri.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

E adevărat că o bună supraveghere şi o bună contorizare reduce consumul şi pierderile. Din datele pe care noi le avem  sumele achitate la nivelul unui an de zile de către spitalele din subordinea Consiliului  către Compania de Apă se ridică la aproximativ 250.000 euro. Deci, cam acesta este cuantumul total al cheltuielilor pe această componentă. Dar sunt de acord cu dvs. că trebuie să vedem ce e de făcut să acoperim toate pierderile, nu numai la reţele de apă, dar acest sprijin ar putea fi dat prin intermediul Companiei de apă, care este cea mai robustă din punct de vedere financiar. Dacă punem Electrocentrale să asigure servicii gratuite lucrurile vor ieşi şi mai prost. Mulţumesc.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

            Dacă mai aveţi şi alte discuţii? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VII. POLIŢIA COMUNITARĂ

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

A.S.C.O.

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii imobilului situat în Oradea, str. Digului nr. 6, nr. topo 7483/5, înscris în CF nr. 11138 Oradea, în administrarea administraţiei Imobiliare Oradea

 

Domnul primar vrea să intervină.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

V-aş ruga să fiţi de acord să amânăm acest material pentru şedinţa ulterioară pentru a face o analiză a elementelor legate de acest material.

 

d-na Adriana Aurora Lipoveanu  - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot aprobarea retragerii de pe borderou a acestui material.

 

Cine este pentru retragerea acestui material? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Deci, amânăm discuţia pentru altă dată.

 

DIVERSE

 

Pct. 26.  Raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Oradea - anul 2010.

 

Este un raport care nu se votează, dacă aveţi discuţii la acest raport? Dacă nu aveţi o să trec la celălalt raport.

 

Pct. 19. Raport privind participarea viceprimarului dr. Carp Gheorghe la Congresul „Soluţii în Sistem de Sănătate" desfăşurat în localitatea NURENBERG - Germania.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material, care tot aşa nu se votează. Dacă nu aveţi discuţii, atunci vă dau cuvântul dacă aveţi ceva de adăugat la cap. "Diverse". Dacă nu, vă mulţumesc pentru participare, închid şedinţa nu înainte de a vă ura "Sărbători fericite"  cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, multă sănătate şi familiilor dvs. D-l Vila mă acompaniază şi de "Florii" că sunt înainte. Vă mulţumesc.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

 

             Adriana Aurora Lipoveanu                                                 Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

        ÎNTOCMIT,

       Teodora Silaghi