Proces verbal din 13.12.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 13 decembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi 13 decembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 13 decembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, d-l Lăpădatu Nicuşor, d-l Lezeu Petru, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor, d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

Lipsesc: d-l Cupşa Ioan, d-l Felea Ioan şi d-l Luca Dorel.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marcel Boloş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mass-media, etc.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, înainte de a intra în ordinea de zi, daţi-mi voie să fac o precizare, şi anume: această şedinţă convocată astăzi este şedinţa ordinară aferentă lunii decembrie 2011. Dintr-o eroare materială a apărut în ziar şedinţa extraordinară, pentru că eram obişnuiţi ca în prima decadă a lunii să avem şedinţă extraordinară. Deci, astăzi avem şedinţă ordinară. Apoi, o altă eroare materială a fost că, potrivit căreia a apărut aprobarea statului municipiului Oradea, nu aprobăm statul, nici înfiinţarea, nici desfiinţarea, noi aprobăm aici şi supunem atenţiei dvs. „Statutul municipiului Oradea". Daţi-mi voie să vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi acum 24, lipsesc motivat următorii consilieri: d-l Cupşa Ioan, d-l Felea Ioan şi d-l Luca Dorel. În consecinţă şedinţa noastră de astăzi este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Apoi, vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, şedinţa ordinară din luna noiembrie, din 29 noiembrie, proces verbal care a fost supus publicităţii prin afişare la compartimentul de specialitate al Consiliului local. Vă rog,

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dau cuvântul preşedintelului de şedinţă, d-l Delorean, poftiţi d-l Delorean.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Înainte de a trece la ordinea de zi, materialul nr. 1 se retrage de pe ordinea de zi, va intra în lucru puţin mai târziu, mai trebuie lucrat la el, aşa că o să vă supun ordinea de zi fără materialul nr. 1.

 

Cine este de acord? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

D-l secretar vă va face câteva precizări.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Câteva precizări în legătură cu materialul de la pct. 1, adică materialul de analiză cum îi spunem noi. Această lucrare numită "Statutul municipiului Oradea" trebuia să fie adoptată în anul 2002, asta ca urmare a Ordonanţei Guvernului nr. 53 din anul amintit 2002. Nu s-a adoptat până acum acest statut, legea nu prevede sancţiuni, aşa că acum în mandatul dvs. ne-am propus să adoptăm acest statut. Sigur, este o lucrare pretenţioasă, care presupune multe date, multe cifre, am angajat la această lucrare un colectiv de lucru, dvs. a-ţi putut să observaţi colaboratorii la acest material, timpul scurt însă, de când am înmânat acest material şi până acum nu ne-a permis să inserăm anumite propuneri, sau unele propuneri pe care dvs. le-aţi făcut sau le-am primit pe site-ul Primăriei, ca atare aceste propuneri, v-aş propune să fiţi de acord, de altfel colegul dvs. domnul preşedinte a propus votarea fără acest material, v-aş propune să constituim astăzi, să numim o comisie care să analizeze aceste propuneri urmând ca în luna ianuarie 2012 acest statut să fie completat, ajustat şi să fie pe masa dvs. de lucru ca o lucrare nu bună cum este acum ci foarte bună. În acest sens vă rog să-mi daţi voie, din partea executivului să fac propunerile pentru comisie, şi anume:

  • dl. profesor consilier Tifor Dorel, d-l profesor doctor Zaina Ion, d-l profesor doctor Moisa Gabriel, d-l profesor doctor Fleisz Ioan, d-l Sarkozi Zoltan - consilier local şi subsemnatul care m-am ocupat până acum de aceste probleme având în vedere că trebuiesc şi acţiuni şi activităţi colaterale muncii de creaţie sau muncii ştiinţifice, ca acest material să ajungă pe masa dvs. de lucru. V-aş propune să fiţi de acord să votăm în bloc.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

În consecinţă ne propunem ca în luna ianuarie, în şedinţa ordinară statutul să fie pe masa dvs. de lucru. Vă mulţumesc.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc stimaţi colegi, trecem la ordinea de zi.

 

Cap. I. Direcţia Juridică

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind desemnarea d-lui Negrean Daniel Dumitru ca reprezentant al autorităţii publice locale în consiliul de administraţie al Grădiniţei ,,Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea regulamentului privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului".

 

Discuţii la material? D-l Sarkozi vă ascult.

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Vă mulţumesc domnule preşedinte, în numele grupului UDMR aş vrea să propun în completare la cap.IV "Criterii de acordare şi selecţionare a sportivilor", repartizarea premiilor să se refere şi în cazul echipelor, adică echipele să aibă un premiu de 10 ori cât sportivii individuali, aşa fiind un echilibru valoric. Mulţumesc.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot propunerea.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Supun la vot materialul cu modificarea respectivă.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea unor societăţi comerciale.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociaţia Habitat Pentru Umanitate Beiuş.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor în A.G.A. la societăţi comerciale la care municipiul Oradea este acţionar majoritar.

 

Materialul se va supune la vot împreună cu anexa pe care a-ţi primit-o pe masă, cu membrii aleşi.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorie din Judeţul Bihor, pentru anul 2011 şi majorarea contribuţiei financiare alocate fundaţiei din fondurile bugetului local cu suma de 5.000 lei

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind propunerea anulării unor creanţe fiscale aflate în sold la data de 31.12.2011.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetelor Municipiului Oradea la data de 30.09.2011.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III. ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 199 mp teren situat in Oradea, str. Prof. Gh. Marinescu nr. 8, in favoarea numitului Pop Petre Bogdan.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 16 mp teren situat în Oradea, str. Transilvaniei fn în favoarea SC Libris Antica SRL.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 453 mp teren având nr. cad. 14383 înscris în CF 84961 Oradea, situat în Oradea, în vederea deschiderii unui drum de acces între str. A. Andriţoiu şi str. Seleuşului.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 32 mp teren având nr. cad. 169116 înscris în CF 169116, situat în Oradea, str. Republicii nr. 27/A în favoarea SC Integral SRL.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 27 mp teren situat în Oradea, str. Academiei nr. 1, în favoarea numitului Brîndaş Ioan şi soţiei Brîndaş Mirela Magdalena.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 265 mp teren având nr. cad. 171185 înscris în CF nr. 171185, situat în Oradea, str. Meziadului nr. 3 în favoarea SC GVM Exim SRL.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 36 mp teren având nr. cad. 151747 înscris în CF 151747, situat în Oradea, str. Nojoridului nr. 2A, în favoarea numitului Pereţ Mircea şi soţiei Pereţ Mărioara.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

IV. POLITIA LOCALA ORADEA

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul instituţiei publice POLIŢIA LOCALĂ ORADEA, începând cu data de 01.01.2012.

 

Discuţii la material? D-l Mureşan vă ascult.

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Bună ziua, aş dori să-l întreb pe d-l director Kover ce este inclus la funcţiile publice generale de execuţie şi câte persoane sunt? Dincolo la poliţişti locali am înţeles că sunt 57, dar la funcţiunea publică generală de execuţie în cadrul Poliţiei Locale, m-ar interesa numărul de persoane.

 

d-l Paul Kover - director executiv Poliţia Locală

 

Numărul de persoane este 6, care asigură funcţionarea administrativă, financiară, resurse umane, salarizare.

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Mulţumesc. În acest sens domnule preşedinte de şedinţă vin cu propunerea, având în vedere că cei 6 angajaţi pe aceste funcţii publice generale de execuţie fiind solidari şi sunt convins că îşi dau toată silinţa pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei, mai mult persoanele respective din datele pe care le am prestează o muncă de multe ori peste program, să beneficieze de aceeaşi normă de hrană ca şi poliţiştii locali. În opinia noastră nu trebuie să crem o discrepanţă sau o demotivare în organizarea internă a instituţiei dându-le la 57 norma de hrană întreagă şi la cei 6 norma de hrană la jumătate. Vreau să vă spun că efortul financiar pentru Primărie ar fi de 1.800 lei, 6 persoane ori 300 de lei, diferenţa de la jumate norma de hrană la norma de hrană întreagă.

 

d-l Ilie Bolojan - primar la municipiului Oradea

 

Stimaţi consilieri, această discuţie a avut loc atunci când am făcut propunerea şi din punctul nostru de vedere este o mare diferenţă între un poliţist care stă la ora asta pe stradă, astăzi la o temperatură normală, dar poate mâine la minus 15 grade şi un funcţionar care, chiar dacă este în structurile poliţiei face muncă de birou. Partea de secretariat, partea de contabilitate, partea de gestionare a inventarelor, şi dacă vom crea diferenţieri între această categorie de personal, deci partea de birouri de la Poliţia Locală, care face exact aceeaşi muncă ca şi partea de funcţionari din primărie în general, este o chestiune de incorectitudine. Este o chestiune de principiu, deci ei nu fac aceeaşi muncă ca şi poliţiştii care sunt în teren. Legislaţia specifică acestei categorii de funcţionari publici cu statut special se referă la cei care fac muncă specială, deci munca de poliţist. Din punctul nostru de vedere doar ei merită să primească această normă de hrană, şi este şi logic. Altfel, vom avea o migraţie de la Primărie, toată lumea se va înghesui să fugă la Poliţia locală la birouri, făcând acelaşi lucru.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

d-l Mureşan vă susţineţi propunerea?

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Din punctul meu de vedere nu cred că la birouri ar putea să fugă toată Primăria pentru că şi acolo există o normă de reprezentare, un personal administrative la nu şiu câţi poliţişti, dar din punct de vedere legal dacă avem posibilitatea eu aş susţine propunerea, pentru că din punctul meu de vedere ori le dăm toată suma, ori nu le dăm deloc.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Atenţie, funcţionarii de la birouri nu primesc norma de hrană, subliniez. Nu primesc norma de hrană.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

d-l Mureşan vă susţineţi propunerea?

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Probabil că nu am înţeles eu bine materialul, scrie aici pentru funcţii generale de execuţie în cuantum de 315 lei pe lună la norma de hrană, iar pentru poliţişti este de 630 lei pe lună.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Deci, funcţionarii respective nu trebuie să primească norma de hrană, dacă este aşa este o eroare pe care rugămintea mea este să luaţi act de ea şi vă mulţumesc pentru sesizare. Funcţionarul de la birou nu are de ce să primească norma de hrană. Este o chestiune de principiu.

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Nu este nici o problemă, oricum trebuie să intrăm în legalitate, dar din punctul meu de vedere ori le dăm tot, ori deloc.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

D-l Mureşan, domnul primar v-a spus clar, este o eroare materială, care se va corecta. Dacă se corectează vă susţineţi propunerea?

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Da.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Conform Legii 215 voi supune la vot propunerea dvs.

 

Cine este de acord cu propunerea domnului Mureşan? 5 voturi

Împotrivă? 19 voturi

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Vă rog să repetaţi votul domnule preşedinte.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Propunerea a fost următoarea: a fost de a da această alocaţie de hrană funcţionarilor care lucrează în cadrul birourilor Poliţiei Locale Oradea. Domnul primar spune că nu se dă şi că a fost o eroare materială. Este clar pentru toată lumea? Supun la vot propunerea domnului Mureşan, vă rog frumos să ridicaţi mâinile.

 

Cine este de acord cu ea? 5 voturi

Împotrivă? 14 voturi

Abţineri? 5 voturi

 

Propunerea domnului Mureşan a căzut. Supun la vot materialul în forma executivului.

 

Cine este de acord cu corectarea de rigoare?

Împotrivă? 3 voturi

Abţineri? 3 voturi

 

V. ARHITECT ŞEF

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare zona de servicii generale, zona de comerţ şi dotări complementare funcţiunii de locuinţe, str. Ogorului, nr. cad. 169001 şi 169008 - Oradea.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale D+P+E şi reglementare acces, str. Făcliei nr. cad. 171886, 171887, 171888, 171889, 171890, 171891, 171892, 171893 şi 171894 - Oradea.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VI. A.I.O. - TERENURI

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării art. 4 din H.C.L. nr. 491/20.07.2011 prin care s-a aprobat Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 265 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 265 mp teren situat în Oradea str. Meziadului

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru achiziţionarea cotei de 470/1.708 mp teren identificat cu nr. topo 5808/5 înscris în CF 165941 (nr. vechi CF nr. 7106) Oradea, proprietatea d-lui Kleszkeny Iosif şi soţia Kleszkeny Angela, situat pe str. Vişinilor afectat de reţele de utilităţi şi drum.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Plisco Dorel şi soţia Plisco Carmen Valerica, d-na. Găbudean Nicoleta Măriaora şi Găbudean Laura Mădălina reprezentând suprafaţa de 93 mp teren identificat cu nr. cad. 171559 înscris în CF 171559 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinaţia de „drum public.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Borza George Ioan şi soţia Borza Rodica reprezentând suprafaţa de 78 mp teren identificat cu nr. cad. 167290 înscris în CF 167290 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului şi suprafaţa de 191 mp teren identificat cu nr. cad. 158365 înscris în CF 158365 Oradea situat în Oradea în zona Cantonului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 235/31.03.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea str. Averescu nr. 7 reprezentând suprafaţa de 229 mp teren cu construcţii Centru Multifuncţional şi înscrierea imobilului în proprietatea privată a municipiului Oradea.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 1 şi 2 din H.C.L. nr. 648/29.09.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 13194 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea zona Calea Aradului - Tiago Mall.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea şi avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2980 mp teren şi transmiterea în folosinţă fără plată pe o perioadă de 25 de ani a suprafeţei de 2980 mp teren nr. topo 486/4 înscris în CF 7759 Seleuş, situat la capătul liniei de tramvai din cartierul Nufărul în favoarea SC Oradea - Transport Local SA, în vederea amenajării unui Parc Tematic OTL.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.180 mp reprezentând teren cu construcţii situate în Oradea Calea Borşului în care funcţionează baza de deszăpezire a SC CNADNR SA Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj Secţia District Oradea.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 132 mp teren situat în Oradea str. Filatov f.n., trecerea în domeniul privat al municipiului Oradea a suprafeţei de 132 mp şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 132 mp teren în favoarea d-lui Papai Szabolcs.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea valorii terenului situat în Oradea Parcul Industrial Eurobusiness II.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea vânzării directe în favoarea SC Energomontaj SA a suprafeţei totale de 26.864 mp compusă din suprafaţa de 8829 mp teren identificat cu nr. cad. 171916 Oradea înscris în CF nr. 171916 Oradea şi conta de 18035/19120 mp identificat cu nr. cad. 171918 înscris în CF 171918 Oradea, teren aferent construcţiilor proprietatea SC Energomontaj SA, situat în Oradea str. Ogorului nr. 36/C şi efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Oradea şi SC Energomontaj SA.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren situat în municipiul Oradea, identificate prin Planul de situaţie avizat tehnic de OCPI Bihor cu nr. 36228/10.06.2011 pentru obiectivul de investiţie „Construirea unei piste de biciclete între Oradea şi Berettyoujfalu".

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 300 mp teren cu construcţii situat in Oradea str. Graurilor nr. 72 si darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 300 mp. teren în favoarea d-lui Răzăşanu Dan Radu.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 24.000 mp teren identificat cu nr. cad. 167376 înscris în CF 167376 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea în favoarea SC Faist Mekatronic SRL.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VII. D.M.P.F.I.

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic de Execuţie pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare centru pentru persoane aflate în dificultate", care va fi depus în cadrul programului Operaţional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea privind actualizarea documentației tehnico - economice pentru "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice" .

 

Discuţii la material? D-l Corcheş vă ascult.

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Mulţumesc domnul preşedinte, eu l-aş rug ape domnul director dacă are amabilitatea să facă câteva precizări vis-à-vis de scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice, exact ce se doreşte cu acest proiect.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Domnule director, vă ascultăm.

 

d-l Marcel Boloş - director executiv D.M.P.F.I.

 

Propunerea pe care am făcut-o şi care este pe ordinea de zi astăzi, are în vedere pe lângă partea de conformare la legislaţia de mediu încă un element în plus care ţine de partea de sustenabilitate financiară. Deci, ceea ce a fost în proiectul iniţial care presupune să ne adaptăm la legislaţia de mediu, să reducem emisiile de pulbere în atmosferă, trebuia completată cu partea de sustenabilitate financiară. De aceea o să observaţi acolo că sunt trei elemente distincte la care ne referim. Unu, creşterea puterii instalate a turbinei, doi redimensionarea staţiei de tratare a apei şi trei, redimensionarea reţelei de magistrale. Acestea sunt trei lucruri pe care le urmărim acum, prin noua aplicaţie. Eu zic că este un lucru bun pentru oraş, întrucât la întâlnirea pe care am avut-o ultima dată cu reprezentanţii Comisiei Europene ne-au sugerat ca pe lângă partea de mediu să ne gândim şi la partea de sustenabilitate financiară. Acestea ar fi în esenţă modificările pe care acum încercăm să le aducem aplicaţiei pe care am depus-o POS-ul de mediu. Mulţumesc.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Aş vrea să fac două-trei precizări. Prima creşterea puterii centralei are în vedere capacitatea de a produce mai multă energie electrică în aşa fel încât să putem oferi o gigacalorie la populaţie cât mai ieftină, pentru că ponderea cifrei de afaceri va fi realizată din vânzarea de energie electrică. Scăderea capacităţii staţiei de tratate a apei are în vedere funcţionarea acestei noi unităţi după ce vor fi înlocuite magistralele. Pentru că astăzi avem pierderi de aproximativ 40%, şi dacă am proiecta o staţie de tratare la fel de mare, după ce pierderile vor fi reduse, ar însemna că ea funcţionează doar la o capacitate parţială. Ceea ce înseamnă că banii investiţi acolo parte din ei nu se justifică. Banii economisiţi printr-o staţie de tratare a apei mai mică vor fi mutaţi la centrala pe gaz. În ceea ce priveşte redimensionarea conductelor acest aspect are în vedere reducerea diametrului magistralelor, deoarece consumul în municipiu a scăzut foarte mult faţă de ceea ce a fost proiectat iniţial şi prin reducerea diametrului actualelor magistrale estimăm că, lungimea celor care vor putea fi reabilitate va fi mai mare decât cea estimată iniţial. Deci, aceste revizuiri au în vedere creşterea eficienţei acestui proiect şi sustenabilitatea lui pe termen lung. Nu schimbă soluţiile şi celelalte date. Nu mai putem să le schimbă.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

d-l Corcheş poftiţi.

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte într-o oarecare măsură pot să fiu de acord cu poziţia executivului, în schimb dacă e să discutăm de dorinţa noastră de a oferi o gigacalorie la un preţ rezonabil către populaţie ştiţi foarte bine poziţia pe care Partidul Democrat prin reprezentanţii săi în Consiliul local o are, drept pentru care am să mă abţin de la acest material. Mulţumesc.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 6 voturi

 

VIII. A.S.C.O.

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea cuprinderii în bugetul ASCO pe anul 2012, a bugetului destinat Programului anual de screening al stării de sănătate a elevilor din clasele I şi a V-a din municipiul Oradea din anul şcolar 2011 - 2012, în sumă de maxim 100.000 ron.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

La "Diverse" stimaţi consilieri dacă doreşte cineva să ia cuvântul? D-l primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimaţi consilieri, în principiu aceasta este ultima şedinţă, dar există posibilitatea ca până la sfârşitul acestui an, sau săptămâna viitoare, sau între Crăciun şi Anul Nou să fim puşi în situaţia să mai convocăm o şedinţă extraordinară, având în vedere, pe de o parte posibilitatea de a încasa sumele aferente terenului pentru care compania din parcul industrial şi-a exprimat deja intenţia de cumpărare. Am înţeles că doresc să achite în cursul acestui an. Şi de asemenea posibilitatea de a aduce unele modificări proiectelor cu finanţare europeană sau celor la care lucrează Zona Metropolitană şi la care avem termen de depunere data de 1 februarie şi atunci cu cât rezolvăm anumite elemente de procedură, cu atât putem să finalizăm aceste proiecte şi să le votăm la finalul lunii ianuarie. Cu aceste observaţii dacă va mai fi cazul o să vă anunţăm. Mulţumesc.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Alte discuţii la "Diverse"? Dacă nu, atunci am să vă rog să staţi la masă pentru a asculta corul "Traian Moşoiu".

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

Delorean Ion Iulius Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Teodora Silaghi