Hotărârea nr. 98/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie, “Realizare infrastructura reţele electrice SIP Strada Murelor, Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție,

“Realizare infrastructura rețele electrice SIP Strada Murelor, Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 17254/03. 02. 2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: “Realizare infrastructura rețele electrice SIP Strada Murelor, Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Având în vedere necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție mai sus menționat, conform

studiului de fezabilitate elaborat de SC Luxten Lighting Co SA.,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, lit.d, art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiți, “Realizare infrastructura rețele electrice SIP Strada Murelor, Oradea”,

Ordonatorul principal de credite:.............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.............................................................. Municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea investiției INV/C+M : 5,77 mii lei (exclusiv TVA),respectiv 1,7 mii $ (exclusiv TVA)

Valoare totala investitie :           7,43 mii lei (inclusiv TVA),respectiv 2,18 mii $ (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul - 2011                       5,77 mii lei (exclusiv TVA),respectiv 1,7 mii $ (exclusiv TVA)

Capacități


7,43miilei(inclusivTVA),respectiv2,18mii$(inclusivTVA)

NR. CRT

OPERATIE/MATERIAL

U.M.

Unitati Fizice

1.

Corp de iluminat tip TIMLUX S/11 70 W

buc.

7

2.

Consola de tip TG 1 - 051015

buc.

7

3.

Priza de pamant 1 electrod

buc.

1


Durata de realizare a investiției : 2011-(1 luna)

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Primariei Municipiului Oradea.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • -   SC Luxten Lighting Co SA, prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 10 februarie 2011

Nr. 98

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.