Hotărârea nr. 97/2011

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiţii pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 21.079/10.02.2011, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA,

În conformitate cu prevederile:

  • •   art.5 lit.a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiari la nivelul unor operatori economici,

  • •   art. 111, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14 și art. 45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011 conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul de trezorerie la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011 conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Oradea Transport Local SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Directia Economica

- SC Oradea Transport Local SA.

- se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 10 februarie 2011

Nr. 97


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

BUGETUL DE TREZORERIE

Pe anul 2011

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Nivelul planificat al indicatorilor

2010

2011

1

încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii

01

15.000.000

16.000 000

2

încasări provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri

02

28.015.500

28.072.000

3

Plăți către furnizori de bunuri și servicii

03

12.517.000

12.301.000

4

Plăți efectuate către și în numele angajaților

04

19.077.000

19.077.000

5

Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

06

226 500

206.240

Excedent/Deficit din exploatare (rd.Ol+rd 02- rd 03-rd 04-rd 05)

11.195.000

12.487.760

6

încasările în numerar dm vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale

07

7

Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți

08

8

încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate dătre alte părți

09

9-

Plăți în numerar pt achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung

10

4.937.500

Dif amortizare 4.862.500

Dif financiare 1.070.000

5.247 000

Dif amortizare 5.853.000

Dif financiare 1 300.000

10

încasări în numerar din vnzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente

11

11

Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor intreprinderi

12

Excedent/Deficit din investițiile (rd 07-rd 08+rd 09- rd 10+rd 11

13

-10.870.000

-12.400.000

12

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu

14

13

Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii

15

14

Încasări din alocații bugetare

16

15

Rambursări în numerar ale unor sume Împrumutate

17

16

Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor lagate de o operațiune de leasing financiar

18

1.165.000

1 500 000

Excedent/Deficit din activitatea de finanțare (rd 14- rd 15 +rd 16 - rd 17 - rd 18)

-1 165.000

-1 500 000

17

Fluxuri de numerar - total, din care

a) încasări

20

43 015.500

44.072.000

b) plăți

21

43.855.500

45 484 240

Excedent/Deficit de trezorerie (rd 20 - rd 21)

22

-840.000

1 412.240

18

Numerar la începutul perioadei

23

12 139.268

8 249 696

19

Numerar la sfârșitul perioadei

24

12.464.268

8 337.456

20

Modalități de utilizare a excedentului:-

25

21

Modalități de acoperire a deficitului - Alocații de la buget

26

1.165.000

1.500.000

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC


OTL


Oradea Transport Local S.A., Str. Atelierelor, nr. 12

Tel: 025942.32.12, 025942.32.45, 0359-80.85.01

Fax : 025942.60.10 E-mail: otl@rdsor.ro

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

Nr, crt.

Denumirea indicatorului

Aprobat 2010

Realizat 2010

Propus 2011

1

Cifra de afaceri netă - total, din care

1

32.085.500

31.519.597

31.852.000

- producția vândută

2

15.000.000

15.456.691

16.000.000

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

32.500

305.340

300.000

- venituri din subvenții, din care:

subvenții pt.functionalitatea activitatii de transport subvenții pt. abonamente

4

17.053.000

13.600.000

3.453.000

17.039.244*

13.600.000*

3.439.244*

15.552.000

12.852.000

2.700.000

2

Variația stocurilor          Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare

8

10.930.000

12.014.493

12.220.000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

43.015.500

43.534.090

44.072.000

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate

10

6.405.000

6.707.448

6.750.000

5

b) alte cheltuieli materiale

11

175.000

161.650

165.000

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

3.200.000

3.335.924

3.400.000

d) cheltuieli privind mărfurile

13

20.000

89.494

50.000

Cheltuieli cu personalul

14

19.077.000

18.835.601

19.077.000

6

a) salarii

15

13.750.000

13.526.913

13.750.000

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

4.074.400

4.063.981

4.068.000

c) participarea salariaților la profit

7.500

9.000

d) tichete de masă

1.230.000

1.244.707

1.250.000

e) tichete de vacanta

15.000

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)

17

10.050.000

10.068.883

11.100.000

7

a) cheltuieli privind amortizarea

18

10.050.000

10.068.883

11.100.000

b) venituri din provizioane

19

Ajustarea valorii activelor circulante

20

8

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

2.917.000

2.984.149

2.116.000

9

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

2.697.000

2.801.188

1.911.000

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate

25

200.000

170.990

180.000

c) cheltuieli cu despfgubiri, dona'ii ;l activele cedate

26

20.000

11.971

25.000

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

10

a) cheltuieli de exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27)

30

41.844.000

42.183.149

42.658.000

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

- profit (rd 09 - rd 30)

31

1.171.500

1.350.941

1.414.000

- pierdere (rd 30 - 09)

32

Venituri din interese de participare - total, din care

33

11

- din care, în cadrul grupului

34

Venituri din alte invest financ și creanțe din activele imobilizate

35

12

- din care în cadrul grupului

36

Venituri din dobânzi

37

490.000

428.726

450.000

13

- din care, în cadrul grupului

38

Alte venituri financiare

39

410.000

173.810

400.000

14

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

900.000

602.536

850.000

Ajust valorii imobiliz financ și a inves financ ca active circulante

41

15

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

Cheltuieli privind dobânzile

44

1.700.000

1.703.745

1.950.000

16

- din care, în cadrul grupului

45

Alte cheltuieli financiare

46

270.000

159.733

200.000

17

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)

47

1.970.000

1.863.477

2.150.000

REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)

- profit (rd 40-rd 47)

48

- pierdere (rd 47-rd 40)

49

1.070.000

1.260.942

1.300.000

REZULTATUL CURENT

- profit (rd 31 + rd 48)

50

101.500

114.000

- pierdere (rd 32+rd49)

51

Venituri extraordinare

52

18

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 -rd 53)

54

- pierdere (rd 53 - rd 52)

55

VENITURI TOTALE (rd 09+40+52)

56

43.915.500

44.136.626

44.922.000

20

CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53)

57

43.814.000

44.046.627

44.808.000

21

REZULTATUL BRUT

22

- profit (rd 56-rd57)

58

101.500

89.999

114.000

- pierdere (rd 57-rd56)

59

IMPOZITUL PE PROFIT

60

26.500

26.240

23

Alte chelT cu impozite care nu apar în elem de sus

61

24

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

25

- profit (rd 58- (rd 60 +rd.61))

62

75.000

87.760

- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))

63

26 REPARTIZAREA PROFITULUI

-REZERVE

5.075

5.700

-10% PART IC. PROFIT

6.993

8.206

-90% DIVIDENDE

62.932

73.854

-ALTE REZERVE )/?


****NOTA;DIRECTO ing. Cs


DIRECTOR ECONOMIC

^7


La poziția 4 -SUBVENȚII PENTRU ABO^AMIjJl

La poziția 4- SUBVENȚII PENTRU ABONĂM EF

veniturilor astfel:                     subvenții pt abonamente

subvenții pt.functionalitatea activitatii de transport

La poziția 4- SUBVENȚII PENTRU ABONAMENTE ( coloana propus 2011 ) nu sunt cuprinse sumele restante aferente anului 2010 astfel:

subvenții pt. abonamente                          - 123.760 lei -suma fara tva

subvenții pt.functionalitatea activitatii de transport        - 600.000 lei


TE -fUMA NU CUPRINDE TVA

ITE ( coloana realizat 2010 ) sunt cuprinse sumele restante pe anul 2009 ,sume necuprinse in totalul 127.025 lei -suma fara tva

1.154.653 lei
Anexa nr.3-Model privind lista cu obiectivele de investiții


Oradea Transport Local S.A.

str. Atelierelor 12,3700 Orudea.jud Bihor

Tel: 02 59-42 32.12.0259-4232.45         For; 0259-42.60. IO e-nuiil otkurdsor.ro

Cod fiscal RO63483                     Nr. Reg. Com JO5/1/199I

Cont: R005 RNCB 0032046498350001 Banca Comercială Română - Oradea

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PE ANUL 2011

Euro= 4.3lei

Mii lei

1 curo = 4,3 lei

Nr.crt

Denumirea obiectivului,data începerii execuției.nr. și data actului de aprobare

Valoarea inițială

Valoarea total actualizată

Realizări cumulate la 31.12.2010

Rămas de executat

Prevederi pe 2011

Finanțate din

Total alocații bugetare

Din care

Capacități/ Termene P1F

Obs.

Surse proprii

Credite externe

Credite banc int

Alte surse

Cons.potriv. legii

De la buget local

Pe seama transf.de la bugetul de stat

Total genera! din care:

45.960,16

45.960,16

10.743,16

13.384

24.580

5.247

9.407

8.426

1.500

1.500

A

A. Lucrări în continuare-total din care:

24.191,16

24.191,16

10.743,16

13.384

10.811

893

-

5.442

3.526

950

950

1.

Achiziție autobuze Mercedes leasing 20 buc.

11.633.16

11.633,16

10.733,16

900

900

450

-

-

-

450

450

2

Achiziție autobuze Solaris 10 buc.

8.968

8.968

8.968

8.968

-

-

5.442

3.526

T.

-

3.

Sistem e-licket ing

3.526

3.526

10

3.516

879

379

-

-

500

500

Modernizare pompe alimentare + sistem de management

64

64

-

-

64

64

-

-

B.

B.Lucrări noi

7.719

7.719

-

-

7.719

3.204

-

3.965

-

550

550

1

Achiziții tramvaie 10 garnituri

2.580

2.580

2.580

860

1.720

-

-

-

2

Achiziția a 10 buc. midibuze (65.000 curo/buc)

2.795

2.795

-

-

2.795

-

-

2.245

550

550

.3

Reabilitare tronson Parc 1 Decembrie

300 ml

150

150

150

150

4

Reparat linie tramvai pod CI R (înlocuit șina. înlocuit inimi, încrucișare, reparat macazuri ele.)

390

390

-

-

390

390

5

Schimbat încrucișare - 5 buc.

130

130

-

-

130

130

6

Consolidare linie tramvai pe str. Aviatorilor - Lipovei. zona losia (înlocuit piatra din prisma de balast -2600 m.c.s.)

100

100

-

-

100

100

7

înlocuit fir contact (bucla stalia zona de Vest, b-dul Dacia, depou)-640 m.l.

41

41

-

-

41

41

8

înlocuit cablu alimentare din stalia D.Zamfirescu - str.Primariei 160 m.l.

40

40

-

-

40

40

9

Proiect tehnic curba Decebal - Calea Aradului si Independentei

43

43

-

-

43

43

12

Autoutilitara intervenție tramvaie si autobaza - 2 buc.

86

86

-

-

86

86

13

Termoizolatie clădiri Depou 1065 mp -înlocuit glafuri. jgheaburi si burlane

134

134

-

-

134

134

14

înlocuit usi si geamuri tamplarie PVC

436 mp

129

129

-

-

129

129

15

Reparat hidroizolatii Depou 2362 mp

58

58

-

-

58

58

16

Reparat acoperiș clădire Nufărul-105 mp

16

16

-

-

16

16

17

Reparat in vederea autorizării ISCIR (automacara, pod rulant, vinciuri) SI

24

24

-

-

24

24

18

Reparat canale de lucru (tencuit. zugrăvit si instalație luminat canale)

33

33

-

-

33

33

19

Reparat luminatoare SI: hala boghie. RT. atelier strungarie 260 ntp

20

20

-

-

20

20

20

Purificator apa potabila - 5 buc.

13

13

-

-

13

13

21

Distilator apa (81/ora)

5

5

-

-

5

5

22

Temio izolat ii hala mare S2

563 mp

75

75

-

-

75

75

23

Reparat interioare tencuieli, zugrăveli, instalație ventilație

7 .790 mp

74

74

-

-

74

74

24

înlocuit geamuri hala mare + hala 1TP. spălătorie 365 mp

132

132

-

-

132

132

25

Reparat dccantor ulei 105 mp

3

3

-

-

3

3

27

înlocuit rețea apa rece si apa calda de la PT - intrare hala 148 mi

4

4

-

-

4

4

28

Modernizare static spalarc

5

5

-

-

5

5

29

Reparat tubulatura evacuare gaze eșapament si reparat instalație aer comprimat

7

7

-

-

7

7

30

Reparat canale lucru (faiantari si instalația de luminat )

30

30

-

-

30

30

31

Reparație capitala strung SN500

8

8

-

-

8

8

32

1 lidroizolație canal spălătorie + pompa submersibila.

10

10

-

-

10

10

34

Reparat instalații luminat si forța

4

4

-

-

4

4

36

Program diagnoza autobuze Mercedes. Volvo. Liaz

63

63

-

-

63

63

37

Sistem acces incinta cu bariera automata - S2 (2.000 euro)

8

8

-

-

8

8

40

Dotare cu panouri electronice autobuze Mercedes si U412 (25 buc) si tramvaie T4D (43 buc.) KT4D (20 buc.)

120

120

-

-

120

120

41

Mobilier si dulapuri vestiare

7

7

-

-

7

7

42

Scule si dispozitive

150

150

-

-

150

150

43

Achiziții adăposturi in stațiile de tramvai si autobuze -15 buc.si chiscuri- 5 buc.

120

120

-

-

120

120

44

Echipament IT cu licențe soft

78

78

-

-

78

78

45

Amplasare locomotiva epoca Cele

Trei Crisuri

12

12

-

-

12

12

48

Grup sudura S3 (5000 euro)

22

22

-

-

22

22

C. Alte cheltuieli de investiții

14.050

14.050

-

-

6.050

1.150

4.900

-

-

1

Cota parte la mecatronica

14.000

14.000

6.000

1.100

4.900

2

Contribuție proprie pentru accesarea fonduri europene

50

50

50

50

Director General ing. Csuzi Istvan


Director Economic ec. Purgc loajr»/