Hotărârea nr. 96/2011

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a listei obiectivelor de investiţii la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a listei obiectivelor de investiții la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011

Analizând raportul de specialitate nr.3987/13.01.2011, întocmit de către Serviciul Evidenta

Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011,

Având în vedere adresa nr.555/07.01.2011, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 2059/07.01.2011, prin care S.C. Compania de Apă S.A. Oradea a înaintat spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, a bugetul de trezorerie si lista de investiții,

În conformitate cu prevederile art.5 lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36, alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.14 și alin.45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă

S.A. Oradea , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba Bugetul de trezorerie pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea,

conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba Lista de investiții pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și S.C. Compania de Apă S.A. Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Directia Economica

 • -   Direcția Tehnică

 • -  S.C. Compania de Apă S.A. Oradea

 • -   Se publică în M. Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 10 februarie 2011

  Nr. 96


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A


Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991


Cont : RO41BRDE050SV03433450500 E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Capital social :       12.000.000 RON              Website: http://www.apaoradea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3


Bugetul de Trezorerie - pe anul 2011

Anexa 2

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Plan 2010

Plan 2011

1

Incasarile din vanzari de bunuri si prestări de servicii

01

49,300,000

64,000,000

2

încasările provenite din redevente, onorarii, comisioane tva si alte venituri

02

933,855

0

3

Plati catre furnizori de bunuri si servicii

03

19,609,772

22,220,000

4

Plati efectuate catre si in numele angajatilor

04

16,126,741

19,942,000

5

Plati privind impozitul pe profit, TVA, alte impozite si taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

05

19,857,560

14,780,000

Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)

06

-5,360,218

7,058,000

6

Incasari in fond MRD

07

19,438,960

13,032,000

7

Incasari in contul datoriei externe

08

0

0

8

Incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti

09

0

0

9

Plati pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung

10

147,173,594

175,688,700

10

Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe, instalatii si echipamente

11

0

0

11

Plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi

12

0

0

Excedent / Deficit din investitie (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)

13

-127,734,634

-162,656,700

12

Incasari din alocatii bugetare

14

8,403,833

38,053,000

13

Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile operatorului de servicii

15

0

0

14

Incasari din emisiunea de obligatiuni, credite ipoteci si alte imprumuturi-ISPA

16

128,375,647

119,484,000

15

Rambursari ale unor sume imprumutate

17

7,650,000

9,735,300

16

Plati in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar

18

0

0

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Plan 2010

Plan 2011

Excedent / Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)

19

129,129,480

147,801,700

17

Fluxuri de numerar - total, din care:

a) incasari

20

206,452,295

234,569,000

b) plati

21

210,417,667

242,366,000

Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)

22

-3,965,372

-7,797,000

18

Numerar la inceputul perioadei

23

14,374,159

24,196,000

19

Numerar la sfarsitul perioadei (rd.23-rd22)

24

10,408,787

16,399,000

20

Modalitati de utilizare a excedentului: - constituire fond garantare BERD si ISPA

25

4,200,000

5,000,000

21

Modalitati de acoperire a deficitului:

26

Director general ing. Ovidiu GAVRA

Director economic ec. Aniko KUNTZ


COMPANIA DE APA ORADEA SA


CUI: R 54760


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

2011

ANEXA 1


Nr.crt.

Denumirea indicatorului

TOTAL CAO

din care ORADEA

Plan 2010

Realizat 2010 provizoriu

Plan 2011

SC CAO SA

% plan

2011/.2010 prelim.

Plan 2010

Realizat2010 provizoriu

Plan 2011

% plan

2011/.2010 prelim.

1

Cifra de afaceri netă - total, din care:

1

45.667.000

46.139.159

52.030.900

12,77%

42.200.000

41.650.316

44.052.700

5,77%

- producția vândută

2

45.667.000

46.134.419

52.030.900

12,78%

42.200.000

41.645.576

44.052.700

5,78%

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

4.740

-100,00%

4.740

-100,00%

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

2

Variația stocurilor                       Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare -penalitati

8

2.000.000

3.029.146

1.000.000

-66,99%

2.000.000

2.983.674

1.000.000

-66,48%

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

47.667.000

49.168.305

53.030.900

7,86%

44.200.000

44.633.990

45.052.700

0,94%

5

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

10

5.561.320

5.234.585

4.830.000

-7,73%

4.500.000

4.779.820

3.750.000

-21,55%

b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou

11

1.071.000

1.628.314

4.522.830

177,76%

1.000.000

1.441.689

3.888.620

169,73%

c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

12

4.703.000

4.463.484

5.063.000

13,43%

4.400.000

4.070.191

4.300.000

5,65%

d) cheltuieli privind mărfurile

13

0

2.389

0

-100,00%

2.359

-100,00%

6

Cheltuieli cu personalul

14

16.126.741

16.471.595

19.942.133

21,07%

15.251.427

14.875.125

17.188.523

15,55%

a) salarii

15

12.416.646

12.800.977

15.354.443

19,95%

11.742.706

11.562.007

13.234.283

14,46%

b) cheltuieli cu asigurările si protecția socială

16.1

3.710.095

3.670.618

4.587.690

24,98%

3.508.721

3.313.118

3.954.240

19,35%

c)cota participare profit

16.2

0

0

0

0

7

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

17

3.321.350

3.637.515

3.585.700

-1,42%

3.300.000

3.520.358

3.565.000

1,27%

Cheltuieli privind amortizarea

18

3.321.350

3.637.515

3.585.700

-1,42%

3.300.000

3.520.358

3.565.000

1,27%

b) venituri din provizioane

19

0

0

0

0

0

0

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

1.500.000

-368.610

1.500.000

-506,93%

1.500.000

-428.672

1.500.000

-449,92%

a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

2.500.000

4.495.409

2.500.000

-44,39%

2.500.000

4.426.111

2.500.000

-43,52%

b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

1.000.000

4.864.019

1.000.000

-79,44%

1.000.000

4.854.783

1.000.000

-79,40%

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

11.232.426

9.726.162

10.503.800

8,00%

10.180.132

8.975.801

8.730.000

-2,74%

a1) cheltuieli privind redeventa

24.1

5.077.645

5.255.833

5.703.600

8,52%

4.775.132

4.775.136

4.775.000

0,00%

a2) cheltuieli privind prestațiile externe

24.2

5.681.181

4.021.614

4.378.500

8,87%

4.950.000

3.772.486

3.550.000

-5,90%

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25.1

418.600

424.715

416.700

-1,89%

400.000

404.179

400.000

-1,03%

c) cheltuieli cu sponsorizarea

25.2

55.000

24.000

5.000

-79,17%

55.000

24.000

5.000

-79,17%

c) cheltuieli cu demontare rezervoare

26

0

0

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

500.000

0

100.000

500.000

0

100.000

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

28

500.000

0

100.000

500.000

0

100.000

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

29

0

0

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.

10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)

30

44.015.837

40.795.434

50.047.463

22,68%

40.631.559

37.236.671

43.022.143

15,54%

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- profit (rd. 09 - rd. 30)

31

3.651.163

8.372.871

2.983.437

-64,37%

3.568.441

7.397.319

2.030.557

-72,55%

- pierdere (rd. 30 - rd. 09)

32

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

- din care, în cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

- din care, în cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi

37

300.600

851.611

300.400

-64,73%

300.000

851.461

300.000

-64,77%

- din care, în cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare

39

4.549.252

-100,00%

4.549.252

-100,00%

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

40

300.600

5.400.863

300.400

-94,44%

300.000

5.400.713

300.000

-94,45%

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele

43

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

2.300.000

1.275.088

2.320.000

81,95%

2.300.000

1.275.088

2.320.000

81,95%

- din care, în cadrul grupului

45

17

Alte cheltuieli financiare

46

6.769.096

-100,00%

6.769.096

-100,00%

CHELTUIELIFINANCIARE-TOTAL(rd.41+44+46)

47

2.300.000

8.044.184

2.320.000

-71,16%

2.300.000

8.044.184

2.320.000

-71,16%

REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46)

0

0

0

0

0

0

- profit (rd. 40 - rd. 47)

48

0

0

0

0

- pierdere (rd. 47 - rd. 40)

49

1.999.400

2.643.321

2.019.600

-23,60%

2.000.000

2.643.471

2.020.000

-23,59%

REZULTATUL CURENT

0

0

0

0

- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49)

50

1.651.763

5.729.550

963.837

-83,18%

1.568.441

4.753.848

10.557

-99,78%

- pierdere

51

18

Venituri extraordinare

52

19

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

0

0

0

0

- profit (rd. 52 - rd. 53)

54

0

0

0

0

- pierdere (rd. 53 - rd. 52)

55

20

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

47.967.600

54.569.168

53.331.300

-2,27%

44.500.000

50.034.703

45.352.700

-9,36%

21

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

46.315.837

48.839.618

52.367.463

7,22%

42.931.559

45.280.855

45.342.143

0,14%

22

REZULTATUL BRUT

0

0

0

0

- profit (rd. 56 - rd. 57)

58

1.651.763

5.729.550

963.837

-83,18%

1.568.441

4.753.848

10.557

-99,78%

- pierdere (rd. 57 - rd. 56)

59

0

0

0

0

23

IMPOZITUL PE PROFIT 16%

60

264.282

777.070

154.214

-80,15%

250.951

777.070

1.689

-99,78%

24

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

25

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))

62

1.387.481

4.952.480

809.623

-83,65%

1.317.490

3.976.778

8.868

-99,78%

- pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61))

63

COMPANIA DE APA ORADEA SA

CUI: R 54760

ANEXA 1/2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011 - sector Oradea

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Plan 2010

Realizat2010 provizoriu

Plan 2011

SC CAO SA

% plan

2011/realiz.2

010

1

Cifra de afaceri netă - total, din care:

1

42.200.000

41.650.316

44.052.700

5,77%

- producția vândută

2

42.200.000

41.645.576

44.052.700

5,78%

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

4.740

-100,00%

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

2

Variația stocurilor                       Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare -penalitati

8

2.000.000

2.983.674

1.000.000

-66,48%

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

44.200.000

44.633.990

45.052.700

0,94%

5

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

10

4.500.000

4.779.820

3.750.000

-21,55%

b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou

11

1.000.000

1.441.689

3.888.620

169,73%

c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

12

4.400.000

4.070.191

4.300.000

5,65%

d) cheltuieli privind mărfurile

13

2.359

-100,00%

6

Cheltuieli cu personalul

14

15.251.427

14.875.125

17.188.523

15,55%

a) salarii

15

11.742.706

11.562.007

13.234.283

14,46%

b) cheltuieli cu asigurările si protecția socială

16.1

3.508.721

3.313.118

3.954.240

19,35%

c)cota participare profit

16.2

0

0

7

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

17

3.300.000

3.520.358

3.565.000

1,27%

Cheltuieli privind amortizarea

18

3.300.000

3.520.358

3.565.000

1,27%

b) venituri din provizioane

19

0

0

0

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

1.500.000

-428.672

1.500.000

-449,92%

a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

2.500.000

4.426.111

2.500.000

-43,52%

b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

1.000.000

4.854.783

1.000.000

-79,40%

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

10.180.132

8.975.801

8.730.000

-2,74%

a1) cheltuieli privind redeventa

24.1

4.775.132

4.775.136

4.775.000

0,00%

a2) cheltuieli privind prestațiile externe

24.2

4.950.000

3.772.486

3.550.000

-5,90%

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25.1

400.000

404.179

400.000

-1,03%

c) cheltuieli cu sponsorizarea

25.2

55.000

24.000

5.000

-79,17%

c) cheltuieli cu demontare rezervoare

26

0

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

500.000

0

100.000

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

28

500.000

0

100.000

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

29

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.

10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)

30

40.631.559

37.236.671

43.022.143

15,54%

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- profit (rd. 09 - rd. 30)

31

3.568.441

7.397.319

2.030.557

-72,55%

- pierdere (rd. 30 - rd. 09)

32

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

- din care, în cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

- din care, în cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi

37

300.000

851.461

300.000

-64,77%

- din care, în cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare

39

4.549.252

-100,00%

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

40

300.000

5.400.713

300.000

-94,45%

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele

43

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

2.300.000

1.275.088

2.320.000

81,95%

- din care, în cadrul grupului

45

17

Alte cheltuieli financiare

46

6.769.096

-100,00%

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)

47

2.300.000

8.044.184

2.320.000

-71,16%

REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46)

0

0

0

- profit (rd. 40 - rd. 47)

48

0

0

- pierdere (rd. 47 - rd. 40)

49

2.000.000

2.643.471

2.020.000

-23,59%

REZULTATUL CURENT

0

0

- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49)

50

1.568.441

4.753.848

10.557

-99,78%

- pierdere

51

18

Venituri extraordinare

52

19

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

0

0

- profit (rd. 52 - rd. 53)

54

0

0

- pierdere (rd. 53 - rd. 52)

55

20

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

44.500.000

50.034.703

45.352.700

-9,36%

21

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

42.931.559

45.280.855

45.342.143

0,14%

22

REZULTATUL BRUT

0

0

- profit (rd. 56 - rd. 57)

58

1.568.441

4.753.848

10.557

-99,78%

- pierdere (rd. 57 - rd. 56)

59

0

0

23

IMPOZITUL PE PROFIT 16%

60

250.951

777.070

1.689

-99,78%

24

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

25

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))

62

1.317.490

3.976.778

8.868

-99,78%

Director general ing. Gavra Ovidiu

Director economic ec.Aniko Kuntz

PROPUNERE PLAN INVESTIȚII 2011

MII LEI

Nr. crt.

Denumire lucrare

Total

Sursa de finanțare

Surse Proprii

Buget Local

Buget de Stat

Credit Extern

I).

Lucrări de investiții

»

139.266

14.782

5.000

83.935

35.549

1

Datorie externă pentru MUDP II, ISPA, BERD, BERD III -taxe, comisioane, dobânzi

9.735

9.735

2

Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul Oradea

61.640

61.640

3

ISPA+DAAB

17.506

11

16.700

795

4

Program de Coeziune

40.257

188

5.315

t 34.754

5

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Decebal

134

134

6

Reabilitarea rețelei de apă, canalizare pluvială str. Horea

200

200

7

Reabilitarea canalizare menajeră pe str. Horea

300

300

8

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Gheorghe Pop de Băsești

52

52

9

Reabilitare canal unitar str. Drum Uzinal

1.300

1.300

10

Reabilitare rețea apă str. Janus Panonius

100

100

11

Extindere canalizare pluvială pe str. Rectorului

14

14

12

Reabilitarea rețelei de apă și canalizare pluvială pe str. Ion Rațiu

95

95

13

Stație de Pompare - pentru extindere rețea ploi - zona Guttemberg

1.000

1.000

14

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Delfinului

120

120

15

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Măcieșului

230

230

16

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Zărandului

22

22

17

Extindere rețelei de canalizare pluvială pe str. Ec.Teodoroiu

901

901

18

Stație de Pompare apă potabilă pe str. Piatra Craiului

445

445

,

1J

Nr. crt.

Denumire lucrare

Total

Sursa de finanțare

Surse Proprii

Buget Local

Buget de Stat

Credit Extern

19

Reabilitare rețea apă și canal menajer pe str Petre Țuțea

115

76

20

Amenajare parc de agrement pe spațiul cuprins între b-dul Dacia și str. Eroul Necunocust

940

440

21

Reabilitare rețea apă pe str.Măslinului

62

62

22

Reabilitare rețea apă pe str Sabinelor

189

189

23

Extindere rețelei de canalizare menajeră pe str. Prepeliței

25

25

24

Extindere rețelei de canalizare menajeră pe str. Spicului

13

13

25

Reabilitare rețea apă pe str.Viorelelor

26

26

26

Sistem de dezinfecție a apei epurate biologic

200

200

27

Reabilitare rețea canal menaj pe str.P. Curcanul Bl. X24

50

50

28

Reabilitare rețea canal pluvial pe str. Sovata BI.M1 - M5

50

50

29

Subtraversare Peța a colectorului de pe str. R. Enescu

100

100

30

Proiect - Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzii în municipiul Oradea

280

280

31

Stație automată pentru recepția apei vidanjate în St de Epurare

100

100

32

Extindere canal pluvial Orașul Copiilor

23

23

33

Dotări

3.581

3.581


Director Economic

ec.Aniko KUNTZDirector Tehnic ing. Gheorghe POPA

/—

Ou

RC/RC