Hotărârea nr. 95/2011

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 3984 din data de 13.01.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții pe 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere adresa nr. 668/2011 înregistrată sub nr. 9053/2011 prin care SC Electrocentrale Oradea SA a înaintat spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de trezorerie și lista de investiții,

În conformitate cu prevederile:

 • •   art. 111, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

 • •  art.40 din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe 2011,

 • •  art.5 lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri, economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

 • •  art. 37 și art. 49 din actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14 și art. 45, alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba Bugetul de trezorerie pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economica, Directia Tehnica si SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Directia Economica

 • •  Direcția Tehnică

 • •  SC Electrocentrale Oradea SA

 • •  Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 10 februarie 2011

Nr. 95


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.


BUGETUL DE TREZORERIE PE ANUL 2011


Anexa nr. 2


- mii ron -

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator

Elemente de fundamentare

Aprobat 2010

Propus 2011

1

încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii

1

283.354

295.450

2

încasările provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri

2

4.046

4.156

3

Plăți către furnizori de bunuri și servicii

3

304.077

323.800

4

Plăți efectuate către și în numele angajaților

4

39.450

37.150

5

Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

5

707

712

Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)

6

-56.834

-62.056

6

încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale

7

0

0

0

0

7

Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți

8

0

0

8

încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți

9

0

0

9

Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung

10

947

917

10

încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente

11

0

0

11

Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întrepr.

Excedent / Deficit din investiții (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)

12

13

0 -947

0 -917

12

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu

14

0

0

13

Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii

15

0

0

0

0

14

Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite ipoteci și alte împrumuturi

16

0

0

15

Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate

17

22.800

22.700

16

Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing fin.

18

0

0

Excedent / Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)

19

-22.800

-22.700

17

Fluxuri de numerar - total, din care:

a) încasări

20

287.400

299.606

b) plăți

21

367.981

385.279

Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)

22

-80.581

-85.673

18

Numerar la începutul perioadei

23

0

0

19

Numerar la sfârșitul perioadei (rd.23+rd.22)

24

-80.581

-85.673

20

Modalități de utilizare a excedentului:

25

21

Modalități de acoperire a deficitului-£^^4/^

26

 • - compensare combustibil de la^getujcl^sr^țVieîncasat 2007+2008+2009

 • - vânzare de certificate CO2 ilt-            > V

-credite                              J

11.369

10 000

59.212

31.558

9.000

45.115


DIRECTOR GENERAI?; ing. DRAGOȘ GLIGOR
DIRECTOR ECONOM ec. RUS MARCELA/z


S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2011 PROPUNERE

- RON -

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator planificat

Aprobat 2010

Realizat 2010

Propunere 2011

1

Cifra de afaceri netă - total, din care:

1

207.409.594

196.921.263

214.257.549

- producția vândută

2

179.529.296

169.109.444

187.422.912

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

2.500.000

2.044.109

2.276.532

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

25.380.298

25.767.710

24.558.105

2

Variația stocurilor                          Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare

8

19.953.000

60.928.540

16.516.051

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)

9

227.362.594

257.849.803

230.773.600

5

a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

10

160.896.694

154.309.839

160.716.450

b) alte cheltuieli materiale

11

2.300.000

2.365.042

2.325.000

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

6.452.900

11.012.614

9.716.750

d) cheltuieli privind mărfurile

13

1.600.000

1.084.852

1.086.000

6

Cheltuieli cu personalul

14

39.450.000

37.774.528

37.150.000

a) salarii

15

30.700.000

29.351.664

29.000.000

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

8.750.000

8.422.864

8.150.000

7

a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)

17

947.000

925.069

917.200

a) Cheltuieli privind amortizarea

18

947.000

925.069

917.200

b) Venituri din provizioane

19

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

0

0

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum li cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

0

0

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26 )

23

13.406.000

68.312.740

16.262.200

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

12.149.000

12.303.198

12.000.000

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25

707.000

705.187

712.200

c) cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

26

550.000

55.304.355

3.550.000

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)

27

0

-7.456

0

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

7.456

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd.10 la rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)

30

225.052.594

275.777.228

228.173.600

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- profit (rd. 09 - rd. 30)

31

2.310.000

2.600.000

- pierdere (rd. 30 - rd. 09)

32

17.927.425

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

- din care, în cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

- din care, în cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi

37

240.000

128.108

500.000

- din care, în cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare

39

460.700

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

240.000

588.808

500.000

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

0

0

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

2.500.000

4.377.724

3.100.000

- din care, în cadrul grupului

45

17

Alte cheltuieli financiare

46

0

1.261.616

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)

47

2.500.000

5.639.340

3.100.000

REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)

- profit (rd. 40 - rd. 47)

48

- pierdere (rd. 47 - rd. 40)

49

2.260.000

5.050.532

2.600.000

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator planificat

Aprobat 2009

Realizat 2009

Propunere 2010

REZULTATUL CURENT

- profit (rd. 31 + rd. 48 -rd. 32 - rd. 49)

50

50.000

- pierdere (rd. 32 + rd. 49 - rd. 31 -rd. 48)

51

22.977.957

0

18

Venituri extraordinare

52

19

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 - rd. 53)

54

0

0

- pierdere (rd. 53 - rd. 52)

55

0

0

20

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

227.602.594

258.438.611

231.273.600

21

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

227.552.594

281.416.568

231.273.600

22

REZULTATUL BRUT

- profit (rd. 56 - rd. 57)

58

50.000

- pierdere (rd. 57 - rd. 56)

59

22.977.957

0

23

IMPOZITUL PE PROFIT

60

8000

32.250

24

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

25

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))

62

42.000

- pierdere (rd. 59 + (rd. 60 + rd. 61))

63

0

23.010.207

0

DIREC ing. p|

II

VDIRECTOR ECONOMIC ec. RUS MAI


ELA


SC Electrocentrale Oradea SA

Birou investiții

Anexa 3


'32S/c

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 LA SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

10.02.2011

I AA J BCAb#


wwr winvHD aiVHlNannHinqiq ns


L99E9t?6930 St? OU LL02 20/0I


Nr cri.

Specificație -Tip cheltuiala

HCL aprobare Indic, tehnico ec.

Estimat 2011 mii lei

Estimat din buget local mii lei

Estimat surse proprii mii lei

Observații

TOTAL

12 465

7 000

5 465

Cap. 81.02 Combustibili si ene gle

A

Investit!! in continuat»

475

0

475

1

Reabilitare sistem secundei de distribuție energie ternii a in mun. Oradea -PT 308,612 610,............

HCL

716/2005

50

0

50

Pentru reabilitare rețele af. PT 308.612,610 (51 puncte termice, din care s-au reabilitat 14 buc.)          Str.

Janus Pannonius PT 308

2

Modernizare sistem securi ar de distribuție energie ternii a in mun. Oradea -PT 105

HCL 116/

2010

10

0 .

10

Pentru continuarea lucrărilor ia rețelele aferente PT 105

3

Extindere PT 316 si realiza e ratele de termoflcare pt. ansamblul de locuințe ANI si casele situate in zona str. Brunului din mun. Oradea

415

-

415

B

Investiții no!

9 470

5 500

3 970

1

Suprainaltarea depozitului :le zgura si cenușa Santaul h/i o, etapa a lll-a cota 114-1 7 m, compartiment 1

2 500

-

2 500

Ih curs de proiectare. Pentru asigurare capacitate de depozitare 2011 -2013.

2

Modernizare rețea termica secundara pe str. Horea ir zona PT 825 - execuție

810/

«JU/I I^U IV

1 700

1 400

300

In curs de proiectare. Reabilitare drumuri

3

Reabilitarea rețelelor prim; re de termoflcare din Piața U Viril -execuție

847/

14.12.2010

1 510

1 500

10

In curs de proiectare. Reabilitare Infrastructura

4

Reabilitarea rețelelor prim; ire de termoflcare din Plata Regele Ferdinand - exe ?.utie

846/

14.12.2010

960

950

10

In curs de proiectare. Reabilitare infrastructura

5

Reabilitarea rețelelor secundare de termoflcare c n Piața Unirii - execuție

845/

14.12.2010

760

750

10

Ih cure de proiectare. Reabilitare Infrastructura

6

Reabilitarea rețelelor secundare de termoflcare c n Plata Regele Ferdinand execuție

808/

30.11.2010

210

200

10

In curs de proiectare. Reabilitare Infrastructura

7

Extindere rețea primara de termoflcare pe str. Ecaterlrv i Teodoruiu pana-n intersecti îi cu str. Fele acul ui (PT+executie)

710

700

10

Exista SF-Plan Investit!! drumuri PMO-DT

8

Extindere rețea secundara > le termoflcare str. Clujului 2-4. de la PT 818

10

0

10

Exista SF

9

Extindere rețea secundara > le termoflcare pe str. Calimat ;»stl

10

0

10

Exista SF

10

Reabilitare rețea secundar* de termoflcare str. Ep. Mihai P ivel ■ execuție

HCL

411/2010

1 050

-

1 050

Solicitare termoflcare-scoaterea rețelelor pe domeniu public

11

închiderea depozitelor de zgura sl cenușa Episcopia Bihor si balastiera CFR

50

0

50

C

Alte cheltuieli de Investiții

2 520

3 000

1 020

STUDII PROIECTE

1720

1 500

220

1

Reabilitare reteîe secundar de termoflcare pe str. Gh. Pop de Basestl PT 509

(DALI+PT+executie)

-

410

400

10

Modernizare drumuri

2

Reabilitare rețele primare <! ? termoflcare pe str. Oltuz (DALI+PT+executie)

10

0

10

Modernizare drumuri

3

Realizare rețea primara de alimentare cu energie terrr 3a a parcului Industrial Eurobussines ($F+PT+executie)

810

800

10

Solicitare PMO - 720 m / Dn 400

4

Extinderea rețelei primare le termoflcare pe str. Mioriței SF)

-

30

30

Cons. De Administr. Solicitare locatari

5

Extinderea rețelei primare le termoflcare primare pe str. Panalt Cerea (SF)

30

30

Cons. De administrație, Solicitare locatari

6

Reabilitare rețele secunde e de termoflcare de la PT 713  (

DALI+PT)

30

30

7

Reabilitare rețele secunde 9 de termoflcare pe str. Suceve sl M. Kogalnioeanu - PT 902 (DALI+PT)

30

30

Cons. De Administr.

Solicitare termoflcare

8

Reabilitare rețele secundari i de termoflcare pe str. A. Sagu a si Parcul Treian - PT 411 (Dali+PT)

30

30

Cons. De Administr. Solicitare termoflcare

9

Reabilitare ratele secundar • de termoflcare pe str. Pitagore si Parcul Troian - PT 409 (D4 J +PT)

30

30

Cons. De Administr. Solicitare termoflcare

10

Extinderea rețelei secundai a de termoflcare str. Sudai Ni gy Antal (SF+PT+executie)

310

300

10

Solicitare locatari, Modernizare drumuri

Dotări Independente

-

800

-

800

13

Contoare de energie termic»-200 buc.

-

300

-

300

14

Autoturism cu 5 locuri -1 t: jc.

-

50

-

60

15

Stații de iucru-calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare

-

150

150

16

Softuri licențiate

-

150

-

150

17

Sistem avansat de cantarlr i, recepție, gestiune combus bll solid si lichid

150

-

150

ZOO d B90V#


VVS V30V80 3~IVU 1N330H13313 OS


L99B9V69Z0 EV OL LLOZ EO/OL


//


G00 d 690##


VVS V30VUO 3TVaiN300H13313 OS


L99E9#69Z0 8t? 0L L L03 80/01