Hotărârea nr. 93/2011

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2011 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2011 și a cotizației anuale a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.18.944 din 07.02.2011 prin care Direcția Economică solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 20ll precum și aprobarea acordării sumei de 1.000.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație pentru anul 2011.

Clubul Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea” este organizat și funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, (actualizată), a Legii 69/2000 educației fizice și sportului (actualizată), fiind structură sportivă de drept privat, având ca obiect de activitate susținerea sportului de performanță în domeniul fotbalului atât în municipiul Oradea cât și în județul Bihor. Conform art.71 alin.2 din Legea nr.69/2000,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, care reglementează criteriile și condițiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat.

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 4/14.01.2011 prin care s-a aprobat finanțarea clubului cu suma de 300.000 lei, sumă care, conform hotărârii mai sus amintite, reprezintă cotizație parțială pentru anul 2011.

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), d), alin. (4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.6 și art. 45, alin (2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2011, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 și 2.3 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea cotizației Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2011 (300.000 lei), conform prevederilor bugetului municipal pentru anul 2011, până la suma de 1.000.000 lei.

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților de la CS FC Bihor-Oradea de a stabili obiectivele de performanță corespunzătoare pentru anul 2011.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și CS FC Bihor-Oradea.

Art.5. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Economică

  • -  CS FC Bihor-Oradea

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www..oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 10 februarie 2011                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 93 SECRETAR

Ionel Vila

1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE

PENTRU ANUL 2011

A. Venituri proprii:

LEI

NR.

CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

VALOAREA PROPUSA

(RON)

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR

1

VENITURI DIN VÂNZAREA

BILETELOR

10.000

- retur campionat 2010/2011 și

tur campionat 2011/2012

2

VENITURI DIN RECLAMASI PUBLICITATE - estimari 2011

1.500

- diverse societăți comerciale

3

VENITURI DIN SPONSORIZARI

- estimări 2011

7.000

- diverse societăți comerciale

4

VENITURI DIN TRANSFERUL JUCATORILOR

-cluburi cesionare

5

Taxa CCJ

60 lei X150 juniori

6

Pentru returul anului competitional 2010/2011 buget venituri 30% din valoarea bugetului de venituri pentru 2011 (februarie- iunie)

7

Pentru tur an competitional 2011/2012 buget venituri 70% din valoarea bugetului de venituri pentru 2011 ( iulie-decembrie)

TOTAL

18.500

B. Cotizații ale membrilor fondatori:

LEI

Cotizatii C.J.B si PMO 2011

3.314.535

TOTAL COTIZAȚII

TOTAL VENITURI (A+B):   | 3.333.035

2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2011

CHELTUIELI:

3.333.035 LEI


3.333.035 LEI


1.CHELTUIELI PENTRU CCJ

165.800 LEI

(anexa 1)

2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a

997.220 LEI

(anexa 2)

3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

784.380 LEI

(anexa 3)

4. DATORII dupa inceperea insolventei fara penalitati

1.385.635 LEI

VENITURI (anexa 1):

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE

PENTRU C.C.J. PE ANUL 2011

Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

1. Cheltuieli privind masa (total)                                                               9.600,00

1.1. Masă semestrul I servită la jocurile oficiale disputate în deplasare (12 meciuri

9.600,00

JUNIORII A ȘI B)

40 pachetex10 lei/pachet x 24 meciuri

2. Cheltuieli privind transportul (total)

65.000,00

2.1. Transport echipele de juniori A și B la meciurile din deplasare

35.000,00

2.1. Transport echipele de juniori 1994 și 1995 la meciurile din deplasare: (600 km x 3.5

4.000,00

lei/km x 2 (tur - retur)

2.2. Transport echipele de juniori 1996 și 1997 la meciurile din deplasare: (1000km x 3.5

7.000,00

lei/km x 2 (tur- retur)

2.3. Transport echipele de juniori 1998 și 1999 la meciurile din deplasare: (500km + 500km

7.000,00

amicale) x 3.5 lei/km x 2 (tur- retur)

2.4. Transport echipele de juniori, curse locale: 70 curse x 160 lei/cursa

12.000,00

3. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

19.200,00

3.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, juniori 800lei/meci x 24 meciuri

19.200,00

4. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

10.000,00

4.1. Taxe către FRF și AJF echipele de juniori: vize, penalitați, taxe transfer.taxe

10.000,00

înscriere

5. Alte cheltuieli

32.000,00

5. 1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, grupele de ju siori: Asi B, 1000 lei/meci x 24

24.000,00

barem arbitraj grupele C,D,E

8.000,00

5.2. Alte cheltuieli

30.000,00

- Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale, respectiv finale ale echipelorde la CCJ

20.000,00

- Cheltuieli cu achizitionarea de ecipamente sportive

10.000,00

| TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2011

165.800

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a Il-a PE ANUL 2011

Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

1. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

216.000,00

1.1 Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a

108.000,00

1.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a:

108.000,00

2. Cheltuieli privind masa, meciurile oficiale, cazare (total)

249.000,00

2.1. Masă semestrul I si semestrul IIservita la meciurile oficiale +cazare disputate in

105.000,00

deplasare 5.000 lei/deplasare x21 deplasări semicantonamente permanente,

2.2. Masă seRVITA SPORTIVI

144.000,00

12.000 lei x 12 LUNI

3. Cheltuieli privind cazarea (total)

157.220,00

3.1. Chirii apartamente, cazare sportivi în probe de joc: 2.950eurx12lunix4,20lei

154.720,00

3.2.Cazare sportivi în probe de joc

2.500,00

4. Cheltuieli privind transportul (total)

41.100,00

4.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul: 21 meciuri, 1.500 lei/meci

31.500,00

4.2. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale,

9.600,00

cantonament, actiuni in judet, stadion antrenamente

5. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

41.000,00

5.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, seniori, Liga a II-a: 800lei/meci x 25 meciuri

20.000,00

5.2. Serv. de paza (firmă specializată) la meciurile echipei de seniori pe teren propriu: 1.000 lei x21

21.000,00

meciuri

6. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente și susținătoare de efort

42.000,00

6.1. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente

22.000,00

6.2. Cheltuieli pentru achizitii de susținătoare de efort

20.000,00

|7. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciur         5.000,00|

8. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

43.000,00

8.1. Taxe către Federația Romană de Fotbal, taxe legitimare, vize anuale, penalitati spor

43.000,00

9. Alte cheltuieli

202.900,00

9.2. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 4.200 lei/mecix21 meciuri

50.400,00

9.3. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile amicale, Liga a II-a: 2.500 lei/meci x 21 meciuri

52.500,00

9.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv

100.000,00

TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2011

997.220

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2011,

A. Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

1. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

60.168,00

1.1. Prestări de servicii

60.168,00

- servicii de consultanță juridică: 1.856 lei/lună x 12 luni

22.272,00

- servicii de consultanță economică:3.158 lei/lună x 12 luni

37.896,00

2. Alte cheltuieli

67.212,00

2.1. Combustibil pentru autoturismul proprietatea clubului: 100l/lună x 5 lei/litru x 12 luni

6.000,00

2.2. Telefonie mobilă :1.000 lei/lună

12.000,00

2.3. Telefonie fixă, internet: 1.000 lei/lună

12.000,00

2.4. Birotică: 300 lei/lună

3.600,00

2.5. Chirie sediu +stadion 2.801 lei/luna x 12 luni

33.612,00

2.6. Alte cheltuieli

105.000,00

- deplasari, delegatii

15.000,00

- alte cheltuieli bunuri,servicii

90.000,00

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE:

232.380,00

B. Cheltuieli de personal:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

Cheltuieli de personal pentru 2011:

552.000,00

Cheltuieli de personal pentru o lună:

46.000,00

TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2011

784.380