Hotărârea nr. 84/2011

privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea prin reorganizarea acestuia în secţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordul de principiu pentru desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea prin reorganizarea acestuia în secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 11284 din data de 26.01.2011 prin care Compartiment Management Spitale propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea acordului de principiu privind desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, prin reorganizarea acestuia în secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea,

Având in vedere:

-Ordonanța de urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

-Ordonanța de urgență nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010;

-Hotărârea Guvernului nr. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.401 din 14 iunie 2010 privind trecerea în subordinea Municipiului Oradea a următoarelor unități sanitare: Spitalul Clinic Municipal „dr.Gavril Curteanu”, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie, Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie și Spitalul de Pneumoftiziologie;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010 pentru aprobarea transferului managementului asistenței medicale a Spitalului Clinic județean de Urgență Oradea de la Consiliul Județean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea,

  • - Art.174 alin(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma in sănătate potrivit căruia spitalele din rețeaua autorităților publice locale se înființează si ,respectiv ,se desființează prin hotărâre a Guvernului, inițiata de instituția prefectului sau consiliul județean, in condițiile legii, cu avizul Ministerului Sănătății,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.a) și lit.d), alin.3 lit.b), alin.6 lit.a), pct.3) și ale art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se dă acordul de principiu pentru desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea prin reorganizarea acestuia în secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

Art.2 Se aprobă demararea procedurii în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern pentru desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea ca unitate cu personalitate juridică.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •     Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •    Primarul Municipiului Oradea;

  • •    Compartimentul Management Spitale;

  • •     Direcția Juridică;

  • •    Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale,

  • •    Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale,

  • •    Se publică în M.Of. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 84 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată 23 de voturi “pentru”și 1 vot abținere.