Hotărârea nr. 838/2011

privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 716 mp teren proprietatea unor persoane fizice şi juridice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 716 mp teren proprietatea unor persoane fizice și juridice

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61743/12.12.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 716 mp teren proprietatea unor persoane fizice și juridice.

Realizarea lucrărilor de modernizare a Drumului Uzinal urmăresc creșterea traficului, sporirea siguranței în circulația rutieră și eliminarea punctelor periculoase, consolidarea sistemului rutier, asigurarea colectării și evacuării apelor de suprafață, amenajarea trotuarelor etc.

Conform Planului de situație anexă la Studiul de fezabilitate mai sus menționat, realizarea obiectivului de investiții afectează un nr. de 10 parcele proprietatea unor persoane fizice deținătoare de terenuri în zonă și mai multe societăți comerciale care își desfășoară activitatea .

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice

locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b, c, alin.(4) lit. d, alin.(5) lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă coridorul de expropriere format din 10 Loturi pentru lucrarea de utilitate publică de interes local : “Reabilitare Drum Uzinal 2” - Municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 76112, 76115, 76116,76122, 76124 și 76127 din 08.12.2011 - Anexele nr. 1+ 6 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței totale de 716 mp, teren din imobilele identificate cu nr. cadastrale 5811, 3316, 4184, 4657, 5670, 2676, 1808, 169098, 5810 și 4190 înscrise în C.F. nr. 152137, 170701, 168321, 156259, 159106, 168472, 167654, 169098, 152133 și NDF 2514 Oradea, aflate în proprietatea persoanelor menționate în Anexa 7, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat la art.1 din prezenta Hotărâre și respectiv valoarea individuală a despăgubirilor - Anexa nr. 7 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru proprietățile imobiliare reprezentând în natură terenuri în suprafață totală de 716 mp identificate la art.2 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 31.171 Lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor imobilelor supuse exproprierii, cuprinse in Anexa nr. 7 la prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, în noi coli de Carte funciară a imobilelor expropriate, conform Planurilor de situație aprobate la art. 1 din prezenta Hotărâre și Anexele nr. 1+ 6 la prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren cu destinația drum și locuri de parcare.

Art. 7. Se mandatează Dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere si înregistrarea la CF a acestora și a documentației necesare operării acestora, pentru imobilele

din coridorul de expropriere aprobat la art.1, precum și pentru exproprierea proprietarilor menționați în tabelul din anexa nr. 7 la prezenta Hotărâre.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Oradea.

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

- Primarul municipiului Oradea

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea

- Serviciul Financiar Contabil

- Serviciul Terenuri

- Directia Tehnica

  • - Compartiment Investiții si Avizare

  • - OCPI Bihor, Serviciul Carte Funciară

- SC Georgia Grup Mihai SRL, prin grija A.I.O.

- SC Serimobila SRL, prin grija A.I.O.

- SC Construct Mod SRL, prin grija A.I.O.

- SC 5x5 Fotbal SRL, prin grija A.I.O.

- SC Kartika Shoes SRL, prin grija A.I.O.

- SC UAMT SA, prin grija A.I.O.

- SC Casteroca SRL, prin grija A.I.O.

- SC Rematinvest SRL, prin grija A.I.O.

  • - Dl. Matiută Hunyadi Mircea Nelu, prin grija A.I.O.

- Dl. Vidican Petru Emil, prin grija A.I.O.

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 22 decembrie 2011

Nr. 838


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila