Hotărârea nr. 837/2011

privind modificarea art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 434 din 28.06.2011şi actualizarea tabelului cuprinzând proprietarii cuprinşi în anexa nr. 3 din aceeaşi hotărâre, ca urmare a identificării proprietarilor actuali

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 434 din 28.06.2011și actualizarea tabelului cuprinzând proprietarii cuprinși în anexa nr. 3 din aceeași hotărâre, ca urmare a identificării proprietarilor actuali

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62550 din 22.12.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 434/28.06.2011 în conformitate cu datele furnizate ulterior adoptării hotărârii de expropriați și OCPI Bihor cu privire la identificarea proprietarilor imobilelor aflate în coridoarele de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local : “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 31654 din 25.05.2011 și nr. 39164 din 27.06.2011.

Având în vedere că imobilul identificat cu nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea s-a înstrăinat d-lui Mudura Alexandru care ulterior îl transmite în proprietatea SC Lotus Center SA cu titlu de aport de capital respectiv faptul că imobilul identificat cu nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea este deținut în coproprietate de Dl. Cozma Crăciun și soția Cozma Ana.

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b, c, alin.(4) lit.d, alin.(5) lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publica locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.434/28.06.2011, care vor avea următorul conținut:

“Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local : “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 31654 din 25.05.2011 și nr. 39164 din 27.06.2011 - prezentate în Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflat în proprietatea D-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea D-lui Cozma Crăciun și soția Cosma Ana și cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea SC Lotus Center SA, în vederea realizării obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011. „

Art.II. Se aprobă lista actualizată cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat la art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 434/28.06.2011 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând de asemenea cotele de proprietate afectate de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Dl. Cozma Crăciun și soția Cosma Ana, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - D-na Sthal Elena, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - SC Lotus Center SA, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 22 decembrie 2011

Nr. 837

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 837/2011

Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supus exproprierii în

condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de investiții “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța”

Nr. crt.

Proprietar

Nr. topo / cadastral

Nr. C.F.

Suprafata din CF - mp -

Suprafata afectată - mp -

Suprafața

rămasă neexpropriată

- mp -

Valoarea despăgubirii

- Lei -

1.

Sthal Elena

650/15

167470 Seleuș

1000

144

856

34.416

2.

Cozma Crăciun și soția Cozma Ana

4284

NDF 2866

Oradea

488

449

39

110.454

3.

SC Lotus Center SA

1480/2

163081 Oradea

9568

99

9469

24.354

TOTAL

692

169.224