Hotărârea nr. 836/2011

privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu 303.800 lei – echivalent a 70.000 euro, prin aportul în natură al terenului în suprafaţă de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea, deţinut de Municipiului Oradea în perimetrul PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu 303.800 lei - echivalent a 70.000 euro, prin aportul în natură al terenului în suprafață de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea, deținut de Municipiului Oradea în perimetrul PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr. 62548 din 22.12.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune majorarea capitalului social al SC Euro Business Parc Oradea SRL cu terenul în suprafață de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea, deținut de Municipiului Oradea în perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea, conform acordului de principiu dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2009

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC Euro Business Parc Oradea SRL nr. 27 din 07.11.2011 și acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Oradea dat prin hotărârea nr. 588 din 30.08.2011 de majorare a capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu terenul în suprafața de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea în vederea edificării unui Centru de servicii „Euro-business”

În baza Raportului de evaluare întocmit la data de 07.11.2011 de evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., Tirhas Petru, valoarea de investiție în vederea aducerii ca aport la capitalul social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL a terenului în suprafață de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea, deținut de Municipiului Oradea în perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea a fost stabilit la 70.000 EUR respectiv 303.800 Lei, reprezentând o valoare de investiție unitară de 8 EUR/mp.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se însușește raportul de evaluare din data de 07.11.2011 întocmit de evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., Tirhas Petru, pentru stabilirea valorii de investiție în vederea aducerii ca aport la capitalul social al SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL a terenului în suprafață de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea.

Art.2 (1) Se aprobă majorarea capitalului social al SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, cu majorarea corespunzătoare a valorii parților sociale existente, prin aportul în natura al terenului în suprafață de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea deținut de Municipiului Oradea.

(2) În urma înregistrării în contabilitate a aportului în natură a suprafeței de 8.760 mp teren valoarea nominală a unei părți sociale deținute de asociatul unic Municipiul Oradea la SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL va fi de 30.480 Lei, iar capitalul social va fi de 304.800 Lei .

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și Adunarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2010.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Direcția Economică

 • - Directia Juridică

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Terenuri

 • - SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

 • - Dl. Dan Octavian - consilier local

 • - Dl. ManeaMihai -consilierlocal

 • - Dl. Delorean IonIulius - consilier local

 • - Dl. Ile Cristian          - consilier local

 • - Dl. Hossu Bogdan - consilier local,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 22 decembrie 2011

Nr. 836

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”