Hotărârea nr. 835/2011

privind aprobarea cotei de dezvoltare şi modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea cotei de dezvoltare și modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 288813 din data de 22.12.2011, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului aprobarea cotei de dezvoltare de și modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Oradea de 5%,

Având în vedere adresa SC Electrocentrale Oradea SA nr. 609/22.12.2011, prin care operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică, propune, în vederea dezvoltării și modernizării rețelelor de transport și distribuție, aplicarea unei cote de dezvoltare de 5% ce va fi inclusă în structura tarifelor de transport și distribuție a energiei termice.

Ținând cont de prevederile:

  • - art. 6 din Ordinul ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

  • - art. 40 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2, lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 14) și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă cota de dezvoltare și modernizare a sistemului de alimentare cu energie termică în procent de 5% aplicat asupra tarifelor de transport și distribuție a energiei termice.

Art.2. Cota de dezvoltare menționată la art. 1 se va aplica după avizarea de către ANRSC a noilor tarife de transport și distribuție a energiei termice.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o Directia Management proiecte cu finanțare internaționala

o SC Electrocentrale Oradea SA

o Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 22 decembrie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 835

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru” și 6 voturi abținere.