Hotărârea nr. 833/2011

privind aprobarea modificării listei de investiţii pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 287.869 din data de 21.12.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei de investiții la SC Oradea Transport Local pe anul 2011,

Având în vedere adresa nr.16.471/15.12.2011, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 283.978/15.12.2011, prin care SC Oradea Transport Local SA a înaintat spre aprobare modificarea listei de investiții pe anul 2011,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1, art. 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Luând în considerare H.C.L. nr. 97/10.02.2011 privind aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli, Bugetul de trezorerie si Lista cu obiectivele de investiții la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.b), lit. d), alin.(4) lit.a), alin.(6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă completarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA cu obiectivul „Reabilitare linie de tramvai curba Cele Trei Crișuri”, cu finanțare din credit bancar intern contractat de SCOTL SA, astfel:

Denumirea obiectivului

Valoarea inițială

Valoarea actualizată

Prevederi 2011

Finanț

ate din

Credite bancare interne

Alocații de la bugetul local

Reabilitare linie de tramvai curba Cele Trei Crișuri

12.699

11.721,17

4.689,17

4.689,17

-

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA. Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  SC Oradea Transport Local SA

  • -  Direcția Economică PMO

  • -  Direcția Tehnică PMO

  • -   Se publica in M. O. Al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 22 decembrie 2011

Nr. 833


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila