Hotărârea nr. 832/2011

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 286553/20.12.2011, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din funcțiune,

In conformitate cu

  • •   art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 263.571/2010

  • •  art.10dinLegea213/1998privindproprietateapublicasiregimuljuridicalacesteia,

  • •  art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a), b) si art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate in administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, a căror valoare totala este de 365.627,34 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune / casarea activelor fixe menționate in anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune / casarea activelor fixe cuprinse in anexă, atât municipiul Oradea cat si SC Compania de Apa Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidentele contabile /extracontabile aferente.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apa Oradea SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Directia Economica

o SC Compania de Apa Oradea SA.

o Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 22 decembrie 2011

Nr. 832


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Către,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A

PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE

A FONDURILOR FIXE

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (luni)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv

Val. neamorti

zata

Cauza pentru care se propune

1.

APOMETRU APA RECE DN50

43672/0

48

1997

Buc.

1

321,77

0

Defectet, uzura avansata

2.

CONTOR APA RECE

43721/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

3.

CONTOR APA RECE

43722/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

4.

CONTOR APA RECE

43723/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

5.

CONTOR APA RECE

43724/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

6.

CONTOR APA RECE

43725/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

7.

CONTOR APA RECE

43726/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

8.

CONTOR APA RECE

43727/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

9.

CONTOR APA RECE

43728/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

10.

CONTOR APA RECE

43729/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

11.

CONTOR APA RECE

43730/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

12.

CONTOR APA RECE

43731/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

13.

CONTOR APA RECE

43732/0

48

1997

Buc.

1

8815,01

0

Defectet, uzura avansata

14.

CONTOR APA CALDA WPD

33322/0

48

2000

Buc.

1

1913,63

0

Defectet, uzura avansata

15.

CONTOR APA CALDA WPD

33323/0

48

2000

Buc.

1

1913,63

0

Defectet, uzura avansata

16.

CONTOR APA CALDA WPD

33324/0

48

2000

Buc.

1

1913,63

0

Defectet, uzura avansata

17.

CONTOR APA RECE 150 DN

43794/0

48

1998

Buc.

1

3509,48

0

Defectet, uzura avansata

18.

CONTOR APA RECE 150 DN

43795/0

48

1998

Buc.

1

3527,68

0

Defectet, uzura avansata

19.

CONTOR APA RECE 150 DN

43796/0

48

1998

Buc.

1

3527,68

0

Defectet, uzura avansata

20.

CONTOR APA RECE 200 DN

43797/0

48

1998

Buc.

1

3724,76

0

Defectet, uzura avansata

21.

CONTOR APA RECE 200 DN

43798/0

48

1998

Buc.

1

3724,76

0

Defectet, uzura avansata

22.

CONTOR APA RECE DN.200

32871/0

48

1999

Buc.

1

921,06

0

Defectet, uzura avansata

23.

CONTOR APA RECE DN 100

32883/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

24.

CONTOR APA RECE DN 100

32884/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

25.

CONTOR APA RECE DN 100

32885/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

26.

CONTOR APA RECE DN 100

32886/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

27.

CONTOR APA RECE DN 100

32887/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

28.

CONTOR APA RECE DN 100

32888/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

29.

CONTOR APA RECE DN 100

32889/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

30.

CONTOR APA RECE DN 100

32890/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

31.

CONTOR APA RECE DN 100

32891/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

32.

CONTOR APA RECE DN 100

32892/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

33.

CONTOR APA RECE DN 100

32893/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

34.

CONTOR APA RECE DN 100

32894/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

35.

CONTOR APA RECE DN 100

32895/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

36.

CONTOR APA RECE DN 100

32896/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

37.

CONTOR APA RECE DN 100

32897/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

38.

CONTOR APA RECE DN 100

32898/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

39.

CONTOR APA RECE DN 100

32899/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

40.

CONTOR APA RECE DN 100

32900/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

41.

CONTOR APA RECE DN 100

32901/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

42.

CONTOR APA RECE DN 100

32902/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

43.

CONTOR APA RECE DN 100

32903/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

44.

CONTOR APA RECE DN 100

32904/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

45.

CONTOR APA RECE DN 100

32905/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

46.

CONTOR APA RECE DN 100

32906/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

47.

CONTOR APA RECE DN 100

32907/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

48.

CONTOR APA RECE DN 100

32908/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

49.

CONTOR APA RECE DN 100

32909/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

50.

CONTOR APA RECE DN 100

32910/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

51.

CONTOR APA RECE DN 100

32911/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

52.

CONTOR APA RECE DN 100

32912/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

53.

CONTOR APA RECE DN 100

32913/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

54.

CONTOR APA RECE DN 100

32914/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

55.

CONTOR APA RECE DN 100

32915/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

56.

CONTOR APA RECE DN 100

32916/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

57.

CONTOR APA RECE DN 100

32917/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

58.

CONTOR APA RECE DN 100

32918/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

59.

CONTOR APA RECE DN 100

32919/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

60.

CONTOR APA RECE DN 100

32920/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

61.

CONTOR APA RECE DN 100

32921/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

62.

CONTOR APA RECE DN 100

32922/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

63.

CONTOR APA RECE DN 100

32923/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

64.

CONTOR APA RECE DN 100

32924/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

65.

CONTOR APA RECE DN 100

32925/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

66.

CONTOR APA RECE DN 100

32926/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

67.

CONTOR APA RECE DN 100

32927/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

68.

CONTOR APA RECE DN 100

32928/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

69.

CONTOR APA RECE DN 100

32929/

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

70.

CONTOR APA RECE DN 100

32930/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

71.

CONTOR APA RECE DN 100

32931/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

72.

CONTOR APA RECE DN 100

32932/0

48

1999

Buc.

1

1455,43

0

Defectet, uzura avansata

73.

CONTOR APA RECE DN 80

33043/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

74.

CONTOR APA RECE DN 80

33044/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

75.

CONTOR APA RECE DN 80

33045/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

76.

CONTOR APA RECE DN 80

33046/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

77.

CONTOR APA RECE DN 80

33047/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

78.

CONTOR APA RECE DN 80

33048/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

79.

CONTOR APA RECE DN 80

33049/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

80.

CONTOR APA RECE DN 80

33050/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

81.

CONTOR APA RECE DN 80

33051/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

82.

CONTOR APA RECE DN 80

33052/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

83.

CONTOR APA RECE DN 80

33053/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

84.

CONTOR APA RECE DN 80

33054/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

85.

CONTOR APA RECE DN 80

33055/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

86.

CONTOR APA RECE DN 80

33056/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

87.

CONTOR APA RECE DN 80

33057/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

88.

CONTOR APA RECE DN 80

33058/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

89.

CONTOR APA RECE DN 80

33059/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

90.

CONTOR APA RECE DN 80

33060/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

91.

CONTOR APA RECE DN 80

33061/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

92.

CONTOR APA RECE DN 80

33062/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

93.

CONTOR APA RECE DN 80

33063/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

94.

CONTOR APA RECE DN 80

33064/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

95.

CONTOR APA RECE DN 80

33065/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

96.

CONTOR APA RECE DN 80

33066/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

97.

CONTOR APA RECE DN 80

33067/0

48

1999

Buc.

1

1293,71

0

Defectet, uzura avansata

98.

CONTOR APA RECE 100 DN

43793/0

48

1998

Buc.

1

1731,60

0

Defectet, uzura avansata

99.

CONTOR WOLTEX DN 150

43829/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

100.

CONTOR WOLTEX DN 150

43830/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

101.

CONTOR WOLTEX DN 150

43831/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

102.

CONTOR WOLTEX DN 150

43832/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

103.

CONTOR WOLTEX DN 150

43833/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

104.

CONTOR WOLTEX DN 100

43844/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

105.

CONTOR WOLTEX DN 100

43845/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

106.

CONTOR WOLTEX DN 100

43846/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

107.

CONTOR WOLTEX DN 100

43847/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

108.

CONTOR WOLTEX DN 100

43848/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

109.

CONTOR WOLTEX DN 100

43849/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

110.

CONTOR WOLTEX DN 100

43850/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

111.

CONTOR WOLTEX DN 100

43851/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

112.

CONTOR WOLTEX DN 100

43852/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

113.

CONTOR WOLTEX DN 100

43853/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

114.

CONTOR WOLTEX DN 100

43854/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

115.

CONTOR WOLTEX DN 100

43855/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

116.

CONTOR WOLTEX DN 100

43856/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

117.

CONTOR WOLTEX DN 100

43857/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

118.

CONTOR WOLTEX DN 100

43858/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

119.

CONTOR WOLTEX DN 100

43859/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

120.

CONTOR WOLTEX DN 100

43860/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

121.

CONTOR WOLTEX DN 100

43861/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

122.

CONTOR WOLTEX DN 100

43862/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

123.

CONTOR WOLTEX DN 100

43863/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

124.

CONTOR WOLTEX DN 100

43864/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

125.

CONTOR WOLTEX DN 100

43865/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

126.

CONTOR WOLTEX DN 100

43866/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

127.

CONTOR WOLTEX DN 100

43867/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

128.

CONTOR WOLTEX DN 100

43868/0

48

1998

Buc.

1

1198,18

0

Defectet, uzura avansata

129.

CONTOR W.P.D. DN 80

43869/0

48

1998

Buc.

1

1337,66

0

Defectet, uzura avansata

130.

CONTOR W.P.D. DN 80

43870/0

48

1998

Buc.

1

1337,66

0

Defectet, uzura avansata

131.

CONTOR APA RECE DN 80

43876/0

48

1998

Buc.

1

1448,50

0

Defectet, uzura avansata

132.

CONTOR APA RECE DN 80

43877/0

48

1998

Buc.

1

1448,50

0

Defectet, uzura avansata

133.

CONTOR WOLTEX DN 150

43879/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

134.

CONTOR WOLTEX DN 150

43880/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

135.

CONTOR WOLTEX DN 150

43881/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

136.

CONTOR WOLTEX DN 150

43882/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

137.

CONTOR WOLTEX DN 150

43883/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

138.

CONTOR WOLTEX DN 150

43884/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

139.

CONTOR WOLTEX DN 150

43885/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

140.

CONTOR WOLTEX DN 150

43886/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

141.

CONTOR WOLTEX DN 150

43887/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

142.

CONTOR WOLTEX DN 150

43888/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

143.

CONTOR WOLTEX DN 150

43889/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

144.

CONTOR WOLTEX DN 150

43890/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

145.

CONTOR WOLTEX DN 150

43891/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

146.

CONTOR WOLTEX DN 150

43892/0

48

1998

Buc.

1

1840,96

0

Defectet, uzura avansata

147.

CONTOR WOLTEX DN 50

43898/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

148.

CONTOR WOLTEX DN 50

43899/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

149.

CONTOR WOLTEX DN 50

43900/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

150.

CONTOR WOLTEX DN 50

43901/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

151.

CONTOR WOLTEX DN 50

43902/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

152.

CONTOR WOLTEX DN 50

43903/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

153.

CONTOR WOLTEX DN 50

43904/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

154.

CONTOR WOLTEX DN 50

43905/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

155.

CONTOR WOLTEX DN 50

43906/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

156.

CONTOR WOLTEX DN 50

43907/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

157.

CONTOR WOLTEX DN 50

43908/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

158.

CONTOR WOLTEX DN 50

43909/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

159.

CONTOR WOLTEX DN 50

43910/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

160.

CONTOR WOLTEX DN 50

43911/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

161.

CONTOR WOLTEX DN 50

43912/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

162.

CONTOR WOLTEX DN 50

43913/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

163.

CONTOR WOLTEX DN 50

43914/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

164.

CONTOR WOLTEX DN 50

43915/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

165.

CONTOR WOLTEX DN 50

43916/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

166.

CONTOR WOLTEX DN 50

43917/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

167.

CONTOR WOLTEX DN 50

43918/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

168.

CONTOR WOLTEX DN 50

43919/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

169.

CONTOR WOLTEX DN 50

43920/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

170.

CONTOR WOLTEX DN 50

43921/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

171.

CONTOR WOLTEX DN 50

43922/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

172.

CONTOR WOLTEX DN 50

43923/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

173.

CONTOR WOLTEX DN 50

43924/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

174.

CONTOR WOLTEX DN 50

43925/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

175.

CONTOR WOLTEX DN 50

43926/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

176.

CONTOR WOLTEX DN 50

43927/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

177.

CONTOR WOLTEX DN 50

43928/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

178.

CONTOR WOLTEX DN 50

43929/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

179.

CONTOR WOLTEX DN 50

43930/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

180.

CONTOR WOLTEX DN 50

43931/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

181.

CONTOR WOLTEX DN 50

43932/0

48

1998

Buc.

1

1016,35

0

Defectet, uzura avansata

182.

CONTOR APA CALDA WPD-DN 50

43978/0

48

1998

Buc.

1

2935,92

0

Defectet, uzura avansata

183.

CONTOR APA CALDA WPD-DN 50

43979/0

48

1998

Buc.

1

2935,92

0

Defectet, uzura avansata

184.

CONTOR APA CALDA WPD-DN 50

43980/0

48

1998

Buc.

1

2935,92

0

Defectet, uzura avansata

185.

CONTOR APA CALDA WPD-DN 50

43981/0

48

1998

Buc.

1

2935,92

0

Defectet, uzura avansata

186.

CONTOR APA CALDA WPD-DN 50

43982/0

48

1998

Buc.

1

2935,92

0

Defectet, uzura avansata

187.

CONTOR APA WOLTEX DN.50

52009/0

48

1994

Buc.

1

1233,60

0

Defectet, uzura avansata

188.

CONTOR APA WOLTEX DN.50

52010/0

48

1994

Buc.

1

1233,60

0

Defectet, uzura avansata

189.

CONTOR APA WOLTEX DN.80

52011/0

48

1994

Buc.

1

1424,86

0

Defectet, uzura avansata

190.

CONTOR APA WOLTEX DN.100

52012/0

48

1994

Buc.

1

1677,16

0

Defectet, uzura avansata

191.

CONTOR APA WOLTEX DN.100

52013/0

48

1994

Buc.

1

1677,16

0

Defectet, uzura avansata

Total : 365627,34

Propunător (Responsabil mijloace fixe) Sing. Laurentiu Dansa

E.H./L.D.