Hotărârea nr. 831/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul Reabilitare Drum Uzinal 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru

obiectivul Reabilitare Drum Uzinal 2

Analizând Raportul de specialitate nr.287312/12. 2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție: Reabilitare Drum Uzinal 2 elaborat de către SC Aquacons SRL,

În conformitate cu art.44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.d) , alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, elaborat de către SC Aquacons SRL, pentru obiectivul de investiție Reabilitare Drum Uzinal 2

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA =6.946.125,58lei =1.599.200,09EU

(în prețuri - la cursul valutar 4,3435 lei/euro in data de 1 octombrie 2011), din care:

- construcții-montaj (C+M): 5.912.977,82lei= 1.361.339,43 euro(inclusivTVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anulI:6.946.125,58lei/5.912.977,82lei

 • 3. Durata de realizare C+M = 6 luni

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice):

 • •   Lungimea totala drumuri                      3.561m

 • •   Lungime trotuare                           3.561m

 • •   Spații verzi                                    134 mp

 • •  Canalizare pluvială Dn 315 mm             1130,0 m

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitiialePrimarieimunicipiuluiOradea,aprobatepotrivitlegii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 22 decembrie 2011

Nr. 831

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”


Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.831/2011


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare: Reabilitare Drum Uzinal 2

Beneficiar:MUNICIPIUL ORADEA


Proiectant general:


S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent : 1/2010

Faza:

D.A.L.I.

(Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii)

DIRECTOR:

ing. Petru Unita

SEF PROIECT:

ing. Petru Unita


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea : „Reabilitare Drum Uzinal 2” Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: D.A.L.I.


BORDEROU


A/ PIESE SCRISE
Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

Evaluarea lucrărilor

Anexe evaluare


B/ PIESE DESENATE

PLZ       Plan de incadrare in zona


sc. 1: 5.000


S1...S24 Plan de situatie


sc. 1: 500


L1...L13 Profile longitudinale


sc.1 : 1000 / 1:100


TP1...TP2 Profile transversale TIP


sc. 1: 50


1/AC Plan de asamblare - Canalizare meteorica


sc. 1:10.000


2/Ac...5/Ac Plan de situatie - Canalizare meteorica


sc. 1:500


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

I.Date generale:
 • 1. Denumirea obiectivului de investiții; „Reabilitare Drum Uzinal 2”

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, cartierul Zona Industriala Vest

 • 3. Titularul investiției;: Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul documentatiei: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

II.Descrierea investitiei
1. Situația existenta

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Zona Industriala Vest al acestuia, conform planului de incadrare in zona.

Necesitatea investiției

Tema este reabilitarea drumului uzinal nr.2, un drum betonat existent care asigura legatura intre strada Uzinelor si Calea Borsului. Pe partea stanga a acestuia, pe amplasamentul liber de constructii, municipiul Oradea urmeaza sa realizeze un parc industrial, destinat societatilor de productie, logistica, comert, etc.Drumul existent este intr-o stare de degradare avansata pe cea mai mare parte a lungimii sale, iar portiuni intregi de drum au o singura banda de circulatie. Nu este rezolvata problema colectarii apelor pluviale si nici iluminatul public. Din aceste motive drumul nu este atractiv pentru potentialii investitori, accesul la viitorul parc industrial se realizeaza greoi, in conditiile lipsei totale a confortului si sigurantei rutiere.

Amenajarile propuse indeplinesc doua scopuri principale:

 • 1.  Asigura accesul la viitorul parc industrial ce va fi situat intre calea ferata Oradea -Episcopia si Zona Industriala de Vest, atat din directia Bors, cat si din toate celelalte directii, prin drumul de centura al municipiului Oradea.

 • 2. Se constituie ca drum alternativ pentru traficul greu, pe relatia Satu Mare - Bors, urmand sa descarce actualul traseu al vehiculelor grele, care se desfasoara prin strada Uzinelor - Calea Borsului.

Lungimea totala a drumului ce face obiectul proiectului este de 3.607 m. Lungimea supusa reabilitarii in cadrul acestei investitii este de 3.561m; restul drumului in lungime de 46m este amplasat pe zona de siguranta a caii ferate industriale si nu face obiectul acestei investitii

Investitia propusa urmeaza a fi etapizata in doua etape, separate intre ele de pasajul la nivel cu calea ferata industriala spre CET Oradea. Primul tronson, ce porneste din strada Uzinelor, va avea lungimea de 2.530,0 m, iar al doilea, care se termina in intersectia giratorie de pe Calea Borsului, va avea lungimea de 1.031,0m. De o parte si alta a pasajului, pe o lungime de cate 20m, drumul se afla in zona de siguranta a caii ferate, pe care nu se vor executa lucrari.

Prin amplasare și prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din municipiu, Drumul uzinal 2 va juca un rol esențial în fluidizarea circulației, sporirea siguranței circulației și eliminarea blocajelor. Prin reabilitarea sa, Drumul uzinal 2 va asigura o legatura rapida si confortabila intre doua artere majore de circulație ale municipiului - drumul de centura, str. Podului si drumul european 60 (Soseaua Borsului).

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Lipsa unor amenajări corespunzatoare si adaptate din intersecții a avut ca efect reducerea vitezei de tranzit pe direcțiile principale de circulație. Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

În prezent, traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi, carosabilul este foarte degradat cu multe gropi, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundație, trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea și evacuarea apelor funcționează deficitar sau lipsesc în totalitate.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, canalizare pluvială, trotuare, amenajare accese, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie si a costurilor cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier atat de tranzit cat si generat de viitorul parc industrial al municipiului Oradea, prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră..

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, drumul uzinal 2 se încadrează în categoria III - colectoare - strada cu doua benzi de circulatie - preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale.

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere si pietonale în condiții de siguranță și confort, asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice.

Stare actuală:

Drumul uzinal 2 se află în municipiul Oradea, cartierul Zona Industriala de Vest, avind lungimea totala de 3607m, fiind modernizat, cu imbracaminte din beton de ciment. Pe circa 51% din lungimea sa drumul are in prezent o singura banda de circulatie; pe acest tronson s-au amenajat alveole de incrucisare, dispuse la 100m - 300m una de cealalta.

Cele doua intersectii de capat sunt amenajate sumar, fara insule de dirijare sau alte elemente de canalizare a fluxurilor de circulatie. Asemanator este amenajat si intersectia de la jumatatea lungimii drumului, care asigura legatura cu cartierul Episcopia Bihor, printr-un pasaj inferior pe sub calea ferata Oradea - Episcopia.

Foto 1.                                       Foto 2.

Drumul uzinal 2 pe prima portiune nu dispune de trotuare, circulatia pietonala desfasurandu-se pe partea carosabila, expusa accidentelor (Foto 1). Partea carosabila este alcatuita dintr-o imbracaminte de beton de ciment care prezinta toata paleta de degradari caracteristice complexelor rutiere rigide: fisuri, crapaturi, rupturi de dale, rupturi de margine, tasari, denivelari, rosturi colmatate, neintretinute, care produc ridicarea dalelor la rost, suprafete exfoliate, ciupite, gropi, etc. (Foto 1...6).

Profilul transversal in doua ape are deficiente grave privind pantele transversale, care constituie un defect de conceptie sau de executie. Deverul transversal actual este situat intre 0,5% si 1%, motiv pentru care apele meteorice stagneaza pe partea carosabila si conduce la agravarea degradarilor, prin patrunderea sa in fundatia drumului (Foto 1, 2).

Pe partea dreapta a drumului se afla o parcare, amenajata pe alocuri prin betonare, pe prima portiune, in lungime de 735m (Foto 2). Parcarea deserveste societatile comerciale situate pe platforma industriala de vest. Starea sa de degradare este si mai pronuntata decat cea a partii carosabile de pe cale curenta, datorita lipsei lucrarilor de intretinere si reparatii.

Pentru remedierea calitatii suprafetei de rulare s-au executat de-a lungul timpului covorase bituminoase pe portiunile cele mai degradate (Foto 2, 3, 4, 6). Insa lipsa unui fundament solid a facut ca aceste covorase sa cedeze rapid, iar degradarile din stratul suport s-au transmis la suprafata, ducand la distrugerea suprafetelor reparate si acenuarea disconfortului (Foto 2, 3, 4, 6).

Foto 3. Foto 4.

Intre pozițiile kilometrice 0+735 - 2+417 si 2+520 - 2+689 drumul nu are decat o banda de circulatie, pe care circulatia se desfasoara in ambele sensuri. Acest lucru este posibil prin existenta unor alveole de incrucisare dispuse din loc in loc, dar si prin valorile de trafic scazute care se inregistreaza in prezent(Foto 5, 6).

Foto 5. Foto 6.

Pe partea stanga a strazii exista un trotuar ingust cu latimea de 1,00m, aflat intr-o stare avansata de degradare, iar bordura de incadrare este puternic erodata, fiind confectionata dintr-un beton de clasa inferioara, care a cedat la ciclurile repetate de inghet / dezghet (Foto 6, 7).

Pe partea stanga a drumului este pozata o imprejmuire ce se situeaza exact pe marginea partii carosabile. Acest fapt impieteaza grav asupra sigurantei circulatiei, prin existenta unor obstacole periculoase in zona de siguranta a drumului (Foto 6, 7).

La pozitia kilometrica 2+550 - 2+556 se gaseste un pasaj la nivel cu o cale ferata dubla industriala, ce deserveste CET Oradea, precum si celelalte societati comerciale amplasate pe platforma industriala (Foto 8).

Foto 7. Foto 8.

Intre kilometrul 2+400 si 3+400 exista o succesiune de curbe cu raze de racordare reduse si unghiul aproape de 90o, foarte dificil de parcurs, in care viteza de traversare este de sub 20km/h.

Sectorul al doilea este mai degradat decat primul, probabil datorita traficului desfasurat pe acest tronson, de intensitate mai ridicata si compus din autovehicule cu tonaje mari.

2. Concluziile raportului de expertiza:

In urma inspectiei vizuale a starii tehnice, a studiului investigatiilor geotehnice efectuate si a analizei modului de colectare si evacuare a apelor de suprafata de pe drumul ce face obiectul prezentului proiect, se formuleaza urmatoarele concluzii:

- zestrea actuala rutiera este constituita dintr-o imbracaminte din beton de ciment aflata intr-o stare de degradare avansata, care necesita o interventie rapida pentru stoparea degradarilor

- calculul complexelor rutiere pentru structurile noi proiectate se va efectua in conformitate cu normativul PD177-01

- solutia tehnica adoptata va urmari realizarea unei structuri de rezistenta mixta, cu imbracaminte bituminoasa in doua straturi, care urmeaza sa asigure atat impermeabilitatea suprafetei, cat si conservarea zestrei existente, cat si conditiile de securitate si confort necesare desfasurarii optime a circulatiei rutiere

- latimea partii carosabile, elementele din plan si profil longitudinal vor fi proiectate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, cu amenajarea corespunzatoare a racordarilor in plan si spatiu si cu pastrarea in totalitate a platformei existente.

a) prezentarea optiunilor

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■     Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -  Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -  Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -   Traficul trebuie adaptat la execuție - circulație numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -  Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executiemai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) recomandarea expertului

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare;

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Reabilitarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

o carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic greu;

o se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o     se vor proiecta trotuare noi, adiacente partii carosabile, pe partea stanga a drumului

o      se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții, precum si la

accesele auto la proprietati

o      se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală

o     se va proiecta colectarea apelor meteorice de pe carosabil prin guri de scurgere.

III. Date tehnice ale investitiei
 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei III de strazi, strazi cu doua benzi de circulatie. Lungimea totala a drumului este de 3.607m, din care reabilitata in cadrul acestei investitii 3.561m.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10144-3/91 Strazi. Elemente geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98, Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

S-a pastrat cu rigurozitate traseul existent al strazii, existand variatii foarte reduse intre axul proiectat si axul actual. A fost nevoie sa se imbunatateasca confortul in cele trei curbe situate intre kilometrul 2+400 si 3+400, cu raze de racordare reduse si unghiul aproape de 90o. S-au modificat razele de racordare de la 40m la 70m (90m) si s-au deschis unghiurile aliniamentelor de la 90o la 110o.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50Km/h.

 • •      In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al drumului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor si racordurile cu strazile laterale modernizate, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,14 % si 1,66 %. Valorile declivitatilor situate sub limita recomandata de standard (0,20%) s-au prevazut pe lungimi restranse (sub 60m), iar colectarea rapida a apelor pluviale pe aceste tronsoane se va face prin reducerea distantei dintre gurile de scurgere.

Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc cu raza de 1000m - 7000m, fapt prin care se respecta normele impuse de legislația privind încadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru aceasta strada de categoria a III-a, cu doua benzi de circulatie, va avea latimea partii carosabile de 7,00m.

Pe trosoanele de drum cu o singura banda de circulatie (sectoarele km 0+735 - 2+417 si 2+520 - 2+689) se va mentine complexul rutier existent si alaturat se va executa banda lipsa, cu un complex rutier semirigid.

Prin reprofilarea sectiunii, se va asigura un profil tip in doua ape in acoperis, cu valoarea deverului de 2,5% pentru carosabil.Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144 - 3/91.

A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii (a III-a), astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15-18cm fata de suprafata carosabila. La delimitarea parcarilor se va utiliza acelasi tip de borduri, denivelate fata de partea carosabila cu circa 10-12cm.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate. Complexul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Complex rutier pentru reabilitarea drumului existent si parcari:

Strat de uzura BA16                           4 cm

Strat de legatura BAD25                        6 cm

Membrana geocompozit

Strat suport din BA8 pentru geocompozit          2,5 cm

Strat de rectificare AB1 grosime variabila          0...8 cm

Complex rutier nou pentru largire carosabil :

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment

Strat fundatie din balast


Se estimeaza ca suprafata cu imbracaminte de beton degradata care trebuie refacuta este de circa 3200 mp. Refacerea consta in demolarea dalelor de beton, inlaturarea stratului de balast contaminat cu argila si executarea complexului rutier nou descris mai sus.

Realizarea structurii rutiere proiectate la largirea drumului sau la modificarile de traseu se va materializa printr-o sapatura in caseta generala, prin care se vor indeparta 50-60cm din pamantul existent, care se va inlocui cu straturile rutiere proiectate ce alcatuiesc imbracamintea modernizata.

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-91.

Trotuarul se va executa pe o singura parte a drumului, pe partea stanga, unde exista partial si in prezent un trotuar degradat.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri prefabricate 20x25cm montate la marginea părții carosabile si cu borduri mici cu sectiunea de 10x15cm la marginea dinspre zona verde

 • ■  Trotuarele se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime, un strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 12cm grosime si un strat de fundatie de 10 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Accese

Accesele la societatile comerciale si la imobilele existente de o parte si alta a drumului uzinal se vor realiza prin intermediul unor suprafete de legatura intre partea carosabila noua si platforma carosabila din curtea imobilelor.

Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar.

La executia acceselor la imobile se va utiliza aceasi structura rutiera adoptata la trotuare.

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 - 7 - 86.

Utilitati

Canalizare meteorica

Apele meteorice cazute pe suprafata a platformelor carosabile vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere intr-un sistem de retele de canalizare.Pe tronsonul unu,gurile de scurgere vor fi descarcate prin racorduri prin intermediul caminelor de vizitare in colectorul unitar OV 60/90.Pe tronsonul doi gurile de scurgere vor fi descarcate prin racorduri prin intermediul caminelor de vizitare in colectorul nou PVC Dn315 mm descarcat in colectorul meteoric PVC Dn800 mm, in faza de executie pe stradaBorsului. Racordurile gurilor de scurgere la canalizare meteorica se vor realiza din tuburi PVC cu diametrul 160 mm .

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimuldrumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

IV.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 8 luni, din care C+M de 6 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

6

7

8

Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

Organizare licitatie pentru executia

lucrarilor

Executia lucrarilor

TOTAL

V. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala a proiectului este de 6.946.125,58 lei = 1.599.200,09 euro inclusiv TVA,

din care C+M 5.912.977,82 lei = 1.361.339,43 euro, inclusiv TVA.

deviz general

privind CHELTUIELILE necesare REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Reabilitare Drum uzinal 2" la cursul din 1 octombrie 2011 de 4,3435 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

31,17100

7,17647

7,48104

38,65204

8,89882

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

31,17100

7,17647

7,48104

38,65204

8,89882

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,34534

0,36000

1,86000

0,42823

3.3

Proiectare și engineering

118,17100

27,20640

28,36104

146,53204

33,73594

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

29,54200

6,80143

7,09008

36,63208

8,43377

TOTAL CAPITOL 3

149,21300

34,35317

35,81112

185,02412

42,59793

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.709,44500

1.084,25118

1.130,26680

5.839,71180

1.344,47146

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

4.709,44500

1.084,25118

1.130,26680

5.839,71180

1.344,47146

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

59,08550

13,60320

14,18052

73,26602

16,86797

5.1.1. lucrări de construcții

59,08550

13,60320

14,18052

73,26602

16,86797

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane,taxe, cote legale, costuri de finanțare

76,81115

17,68416

0,00000

76,81115

17,68416

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

590,85520

136,03205

141,80525

732,66045

168,67974

TOTAL CAPITOL 5

726,75185

167,31941

155,98577

882,73762

203,23187

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea

a beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

5.616,58085

1.293,10023

1.329,54473

6.946,12558

1.599,20009

Din care C+M

4.768,53050

1.097,85438

1.144,44732

5.912,97782

1.361,33943

VI. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

VII. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției
 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 30

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

VIII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 6.946.125,58 lei = 1.599.200,09 EU

(în prețuri - la cursul valutar 4,3435 lei/euro in data de 1 octombrie 2011), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 5.912.977,82 lei = 1.361.339,43 euro (inclusiv TVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 6.946.125,58 lei / 5.912.977,82 lei

 • 3. Durata de realizare (luni): C+M = 6 luni

 • 4. Capacități:

Strada - Categoria a III-a - cu doua benzi de circulație

 • •  Lungimea strada                                        3.561m

 • •  Latime parte carosabila                                       7,00 m

 • •  Latime trotuare                                           1x1,50m

Complex rutier pentru reabilitarea complexului rutier existent si parcari

 • •       StratdeuzuraBA16                          4cm

 • •        Strat de legatura BAD25                          6 cm

 • •       Membrana geocompozit

 • •        Strat suport din BA8 pentru geocompozit          2,5 cm

 • •         Stratde rectificare AB1 grosime variabila          0...8 cm

Complex rutier noupentru trafic rutier greu :

 • •       StratdeuzuraBA16

 • •        Strat de legatura BAD25

 • •         Strat baza din balast stabilizat cu ciment

 • •         Strat fundatie din balast

Canalizare

 • •     Lungime canal pluvial nou Dn 315 mm               1130,0 m

 • 5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția: Nu este cazul.

IX.Avize și acorduri de principiu
 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea :„Reabilitare Drum Uzinal 2” Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: D.A.L.I.

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. - Obținerea terenului

Conform Raport de evaluare S=716,0mp 716,0 mp x 10EU/mp x4,35 lei/EU =

31.171,00 lei

1.2. - Amenajarea terenului

-

1.3. - Amenajarea pentruprotectia mediului Total cap.1 (fara TVA)

-

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

-

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

-

3.1- Studii de teren

-

3.2- Taxe pentru obtinerea de avize ,acorduri si autorizatii

1.500,00 lei

3.3. - Proiectare si inginerie:

- proiectare 5.908.552 x 2% =

118.171,00 lei

3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

-

3.5. - Consultanta

-

3.6. - Asistenta tehnica

29.542,00 lei

RECAPITULATIE CAP.3

3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica Total cap.3 (fara TVA)

1.500,00 lei

118.171,00 lei

29.542,00 lei

149.213,00 lei

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. - Construcții

4.1.1. Obiect nr.1 - Drum uzinal

1. - Lucrări pregătitoare

- Conf. calculatie anexa

515.841,00 lei

2 - Sistem rutier

- Conf. călculătie ănexă

3.433.110,00 lei

3 - Trotuare

- Conf. călculătie ănexă

396.792,00 lei

4 - Lucrări accesorii

- Conf. calculatie anexa

10.129,00 lei

5 - Spatii verzi

- Conf. calculatie anexa

478,00 lei

6 - Lucrari canalizare

- Conf. calculatie anexa

353.095,00 lei

Total 4.1.1 (fara TVA)

4.709.445,00 lei

Total cap.4 (fara TVA)

4.709.445,00 lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

59.085,50 lei

5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

-

5.2. - Comisioane, taxe

76.811,15 lei

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

590.855,20 lei

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

59.085,50 lei

76.811,15 lei

590.855,20 lei

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

726.751,85 lei

RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

TOTAL (faraTVA)

Din care C + M

31.171,00 lei

149.213,00 lei

4.709.445,00 lei

726.751,85 lei

5.616.580,85 lei

4.768.530,50 lei

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Nr.

crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Denumirea capitolelor pe cheltuieli

Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA

Din care C+M

Lei

Euro

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

6

1

1.2.

Amenajarea terenului

1.1.........................

2

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala

2.1.............................

3

2

Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

3.1..................................

4

3.1.

Studii de teren

4.1.......................................

5

3.3.

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul “design &build”)

6

4

Investitia de baza Obiect 01 Drum uzinal

4.709.445,00

7

5.1.

Organizare de santier

7.1......................................

59.085,50

TOT

AL VALOARE ( exclusiv TVA)

4.768.530,50

Taxa pe valoarea adaugata

1.144.447,32

TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA)

5.912.977,82

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1: Drum uzinal

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

515.841,00

3

2

Sistem rutier

3.433.110,00

4

3

Trotuare

396.792,00

5

4

Lucrari accesorii

10.129,00

6

5

Spatii verzi

478,00

7

6

Lucrari canalizare

353.095,00

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

4.709.445,00

Taxa pe valoarea adaugata

1.130.266,80

TOTAL VALOARE:

5.839.711,80

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr.1 : Drum uzinal

Categoria de lucrări : Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FI

[NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

10.829

16,63

180.086,00

2

Umpluturi

mc

495

17,90

8.860,00

3

Profilarea si compactarea platformei

mp

15.590

3,30

51.447,00

4

Spargere betoane

mc

2.052

95,29

195.535,00

6

Taiere rost dale de beton

ml

2.500

11,84

29.600,00

6

Blocaj de piatra

mc

604

83,30

50.313,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

515.841,00

Proiectant:

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor: I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

FORMULAR F3

Obiectiv: “Reabilitare drum uzinal 2”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr.1 : Drum uzinal

Categoria de lucrări : Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FI

NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

3.430

134,58

461.609,00

2

BAD25

to

4.492

201,78

906.396,00

3

BA16

to

3.034

223,18

677.128,00

4

Colmatare rosturi

ml

8.664

24,70

214.001,00

5

Beton asfaltic BA8

to

1.630

237,26

386.734,00

6

Geocompozit antifisura

mp

29.178

10,13

295.573,00

7

Strat egalizare anrobat AB1

to

2.208

154,83

341.865,00

8

Balast

mc

4.677

32,03

149.804,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

3.433.110,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

FORMULAR F3

Obiectiv: “Reabilitare drum uzinal 2”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr.1 : Drum uzinal

Categoria de lucrări : Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

451

32,03

14.445,00

2

BA 8 trotuar

to

469

250,53

117.498,00

3

Balast stabilizat

mc

540

162,00

87.480,00

4

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

7.384

16,79

123.977,00

7

Bordura mica 10x15

ml

3.610

14,79

53.392,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

396.792,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul nr.1 : Drum uzinal

Categoria de lucrări : Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

3,6

572,54

2.061,00

2

Marcaj rutier transversal

mp

250

16,28

4.070,00

3

Indicatoare noi

buc

29

137,88

3.998,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

10.129,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul nr.1 : Drum uzinal

Categoria de lucrări : Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

134

2,97

398,00

2

Inierbare spatii verzi

mp

134

0,6

80,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

478,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul nr.1 : Drum uzinal

Categoria de lucrări : Lucrări canalizare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE

FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura 0-2,0m

mc

2.518

35,65

89.767,00

2

Conducta canalizare Dn315 mm

ml

1.130

41,70

47.121,00

3

Camine de vizitare

buc

66

756,59

49.935,00

4

Guri de scurgere

buc

128

574,14

73.490,00

5

Racorduri guri de scurgere Dn160 mm

ml

1.100

37,68

41.448,00

6

Taierea cu discul

ml

2.200

11,84

26.048,00

7

Spargere betoane

mc

110

95,29

10.482,00

8

Balast stabilizat

mc

110

134,58

14.804,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

353.095,00

Proiectant:S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor:I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport