Hotărârea nr. 830/2011

Privind aprobarea participării municipiului Oradea respectiv a asigurării contribuției proprii în cadrul proiectului HURO/0802/091_AF „Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea,, ce va fi finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea participării municipiului Oradea respectiv a asigurării contribuției proprii în cadrul proiectului HURO/0802/091_AF „Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea,, ce va fi finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Având în vedere faptul că proiectul HURO/0802/091_AF „Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea”, depus în sesiunea Iulie 2010 în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 1 (Îmbunătățirea condițiilor de baza ale dezvoltării durabile comune în zona de cooperare), Domeniu de Intervenție 1.1 (Îmbunătătirea facilităților de transport transfrontalier), Acțiunea 1.1.1 (Infrastructura rutiera) a fost selectat pentru finanțare,

Ținând cont de faptul că Municipiul Oradea participă în cadrul acestui proiect în calitate de Partener de Proiect,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art.36, alin. 2 lit. b) și e) și alin. 4 lit. a), alin. 7 lit. c), art.45, alin. 2 lit. a), d) și f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea în calitate de Partener de Proiect în cadrul proiectului „Constructia unei piste de biciclete intre Berettyoujfalu si Oradea”, nr. de înregistrare HURO/0802/091_AF, ce va fi finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 și asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia.

Art.2. Se aprobă asigurarea contribuției proprii aferente bugetului alocat Municipiului Oradea și care este în valoare de 26.980,02 EURO.

Art.3. Se aprobă finanțarea cheltuielilor neeligibile generate în cadrul procesului de implementare a proiectului mai sus menționat și în legătură cu obiectivele acestuia conform Ghidului Solicitantului.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Oradea, d-l Ilie Bolojan, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Oradea, în toate relațiile cu terții, cu privire la acest proiect.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Zona Metropolitană Oradea.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Zona metropolitană Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  D.M.P.F.I.

 • •  Consiliul județean Bihor

 • •  Se publică în M.O. al județului Bihor

  Oradea, 22 decembrie 2011

  Nr. 830


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila