Hotărârea nr. 829/2011

privind aprobarea cuprinderii în bugetul ASCO pe anul 2012, a bugetului destinat Programului anual de screening al stării de sănătate a elevilor din clasele I şi a V-a din municipiul Oradea din anul şcolar 2011-2012, în sumă de maxim 100.000 RON

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

c16ba25fc6420f93fa630f3ff6dfd6a4ac8bb8c36693c5309cc4b51831a05148

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cuprinderii în bugetul ASCO pe anul 2012, a bugetului destinat Programului anual de screening al stării de sănătate a elevilor din clasele I și a V-a din municipiul Oradea din anul școlar 2011-2012, în sumă de maxim 100.000 RON

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 244297/06.12.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea cuprinderii în bugetul ASCO pe anul 2012, a bugetului destinat Programului anual de screening al stării de sănătate a elevilor din clasele întâi și a cincea din municipiul Oradea din anul școlar 2011-2012, în sumă de maxim 100.000 RON,

Având în vedere faptul că, în municipiul Oradea există un număr de 3.532 elevi în clasele întâi și a cincea, înscriși în 31 de unități de învățământ, pentru creșterea accesului acestora la servicii de sănătate, este necesară efectuarea și în anul școlar 2011-2012 a screening-ului anual al stării de sănătate a elevilor din clasele întâi și a cincea din municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.b), lit.d), alin. (4) lit.a), alin. (6) lit. a) , pct.2, art. 45, alin.(2), lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă cuprinderea în bugetul ASCO pe anul 2012, a bugetului destinat Programului anual de screening al stării de sănătate a elevilor din clasele I și a V-a din municipiul Oradea din anul școlar 2011-2012, în sumă de maxim 100.000 RON.

Art.2. Aprobarea efectuării următoarelor investigații medicale, pentru un număr maxim de 3.532 de elevi din clasele I și a V-a din 31 de unități de învățământ din municipiul Oradea, în anul școlar 2011 - 2012:

  • a) hemoleucograma,

  • b) examenul coproparazitologic,

  • c) examenul oftalmologic

  • d) examenul stomatologic

  • e) evaluarea somatometrica (pt. depistarea nanismului și obezității)

  • f) identificarea deficiențelor de coloană vertebrală (vicii de postură)

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Primarul municipiului Oradea

  • ■   Instituția Prefectului județului Bihor.

  • ■   Administrația Socială Comunitară Oradea

  • ■   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 829


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”