Hotărârea nr. 828/2011

privind actualizarea documentației tehnico - economice pentru “Reabilitarea sistemului de Termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creşterii eficienţei energetice”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea documentației tehnico - economice pentru “Reabilitarea sistemului de Termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice"

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.281807 din data de 12.12.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune analiza unei noi opțiuni (opțiunea 9) pentru “Reabilitarea sistemului de Termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.36, alin.(2) lit.b), lit.d) alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 și ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice pentru “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” cu o nouă opțiune care va urmări ca și obiective:

 • - creșterea puterii instalate a turbinei cu gaze de la 18 MWh la o clasă de putere de 40 MWh pentru îmbunătățirea procentului de energie utilă produsă în cogenerare de înaltă eficiență la peste 70 % din total capacității de producție a turbinei;

 • - redimensionarea stației de tratare a apei de la 350 mc/h la 30 mc /h ca urmare a reabilitării magistralelor și a reducerii pierderii de energie termică de la 39,1% la 25,0 % din totalul producției anuale de energie termică;

 • - redimensionarea capacității de transport a agentului termic pentru rețeaua de magistrale M1, M2, M3, M4 și M5 cu impact asupra pierderilor înregistrate în rețeaua de transport și distribuție a energiei termice;

 • - asigurarea unui necesar de căldură mediu anual /h în regim de bază la nivelul a 40 Gcal /h produsă în cogenerare de înaltă eficiență;

Art.II.(1). Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate cu opțiunea care va corespunde obiectivelor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, și care va îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • -   va fi conformă cu legislația de mediu și va asigura creșterea eficienței energetice;

 • -   va fi sustenabilă din punct de vedere financiar și va asigura menținerea prețului actual de producere, transport și distribuție a energiei termice.

 • (2) . Actualizarea studiului de fezabilitate va cuprinde în principal:

 • - descrierea echipamentelor energetice

 • - evaluarea costului investiției

 • - elaborarea analizei cost-beneficiu

 • - alte elemente necesare pentru fundamentarea proiectului de investiție prevăzut în HG 28 /2008 cu modificările și completările ulterioare,

 • (3) . Studiul de fezabilitate actualizat cu opțiunea care va corespunde cu obiectivele menționate la art. 1 și cu condițiile cumulative menționate la art. 2 alin. (1) se va realiza prin grija SC Hill International SRL, în cadrul contractului de consultanță atribuit în urma procedurii de achiziție publică și în limita resurselor financiare alocate în acest scop.

 • (4) . SC Hill International SRL va putea subcontracta părți ale Studiului de Fezabilitate dacă nu dispune de expertiză tehnică necesară pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   SC Electrocentrale Oradea SA;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 828

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru” și 6 voturi ,,abținere”.