Hotărârea nr. 824/2011

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren situat în municipiul Oradea, identificate prin Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I.Bihor cu nr. 36228/10.06.2011, pentru obiectivul de investiţie ”CONSTRUIREA UNEI PISTE DE BICICLETE INTRE ORADEA ŞI BERETTYOUJFALU”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren situat în municipiul Oradea, identificate prin Planul de situație Avizat tehnic de O.C.P.I.Bihor cu nr. 36228/10.06.2011, pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIREA UNEI PISTE DE BICICLETE INTRE ORADEA ȘI BERETTYOUJFALU”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61770 din 12.12.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren situat în municipiul Oradea, identificate prin Planul de situație Avizat tehnic de O.C.P.I.Bihor cu nr. 36228/10.06.2011, pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIREA UNEI PISTE DE BICICLETE INTRE ORADEA ȘI BERETTYOUJFALU”.

Din anul 1996, între România și Ungaria se derulează programul CBC (Cross Border Cooperation), care are ca obiective cooperare transfrontalieră in dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, protecția mediului, etc.

Pentru îmbunătățirea facilităților de transport transfrontalier intre România și Ungaria în zona punctului de trecere a frontierei - Borș, alături de transportul feroviar și rutier, este necesar dezvoltarea unor căi de acces, rezervate și amenajate pentru circulația cicliștilor, situate în lungul arterelor de circulație, independent de acestea.

Suprafața de teren identificată prin Planul de situație Avizat tehnic de O.C.P.I.Bihor cu nr. 36228/10.06.2011, aprobat la art. 3 din prezenta Hotărâre, proprietatea unor persoane fizice și juridice, reprezintă un tronson din pista de biciclete vizată a fi construită între Oradea și Berettyoujfalu - Ungaria.

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b, e, și (4) lit.d, alin.(7) lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local ”Construirea unei piste de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 36228/10.06.2011 - Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropiere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor reprezentând Lot-urile 1-10 identificate prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 36228/10.06.2011, teren situat în Oradea zona str. Emilian Mircea Chitul, proprietatea persoanelor menționate în tabelul Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii ai căror imobile se află pe coridorul de expropriere aprobat la pct. 1, și care face parte integrantă din prezentul Raport de specialitate, cuprinzând de asemenea cotele de proprietate afectate de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru fiecare imobil afectat de expropriere, identificate conform Planului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 36228/10.06.2011.

Art.5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 79.476 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor imobilelor supuse exproprierii, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre

Art.6. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilului

expropriat, conform Planului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 36228/10.06.2011- Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în

proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren cu destinație cale de acces pentru circulația bicicletelor.

Art.7. Se aprobă mandatarea D-lui. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziei de

expropriere si înregistrarea la Cartea Funciară a acesteia și a documentației necesare operării acesteia, pentru imobilele din coridorul

de expropriere aprobat la art.1, precum și pentru exproprierea proprietarilor menționați în tabelul din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Asociația Zona Metropolitană Oradea

  • - Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • - Persoanele menționate în tabelul Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 824

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

PLAN DE SITUAȚIE--

1 ©

Scara 1:1000


20                    0                     20                    «O                    60                  80

Lhlxh-LJ.LJ.hJ-^-                                      1         > :       I " i         I


Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supuse expropierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de Investiții “ PISTA DE BICICLETE” - din municipiul Oradea, Județul Bihor


Valoarea despăgubirii

■ Lei ■

23.088

!

14.208

3.552

8.436

3.996

G> ©O ©o

OO

7.104

10.212

79.476

Suprafața rămasă neexpropriată

• mp-

1.037

CM r-

IO

eo

CM OO Ol

©o CM CM

cz» to

Suprafața afectată •mp-

io

CM IO

*O

CM OO

oo

co CM

284,00

Suprafața din

CF -mp-

1.459

1.089

1.143

C=>

eo tO c*>

<5 co

io

OO

CM

o ©o «cj*

OO CM IO

LU

O

z

150703

'*3' r— CM

co eo oo

©o o

I

I 155983

156112

IO

r** '’SJ*

IO CM

CM CM IO

15997

Nr.Topo/ cadastral

■ț—' CM

co co

1314,

1315/1

1315/3

1315/4

1316/2

1317/7

1317/8

1317/9

1317/10

TOTAL

Lot nr.

CM

O

■O

<o

r-—

co

c=>

Proprietar

SMEU SPARTAC, ■ asupra cotei de 77/1.459 mp. teren,

BOTISIOSIF și soția BOTiS FLOARE, ■ asupra cotei de 119/1.459 mp. teren, Statul Român, ■ asupra cotei de 1.263/1.459 mp. teren,

SALAJAN ADRIANA MARTA

KISS MARGARETA - asupra apartamentului 2 și a cotei de 519/1.143 mp. teren,

Statul Român, ■ asupra cotei de 624/1.143 mp. teren,

MURESAN ADRIAN și soția MURESAN PAULA ’

ROZSA EMERIC și soția ROZSAMARIA     ’

ROZSAMARIAși soțul ROZSA EMERIC ’

BONDOR LAVINIUI0AN și BONDOR MIHAELA GETA

BALAJ DUMITRU RADU și BALAJ ALINA LĂCRIMIOARA

KISSGAVRIL, KISS MARIA

i SZEPESIR0BERT MIHAI, SZEPESIBELASAND0R

Nr. ort.

-

CM

co

io

cd


Nota: Pentru constituirea Lotului 1 și 3, conform Pianului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 36228/10.06.2011, se va afecta cota de proprietate a Statului Român, conform înscrierilor din evidențele de Publicitate imobiliară.

Cristian Ma

A

Jurcut loan


Consilier Serviciul Cadastru