Hotărârea nr. 821/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 132 mp. terensituat în Oradea str. Filatov, F.N., trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeţei de 132 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 132 mp. teren situat în Oradea str. Filatov, F.N., trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 132 mp și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 132 mp teren în favoarea d-lui Papai Szabolcs

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61778 din 12.12.2011, prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 132 mp. constituit din nr. topo. 3991/4, înscris în CF nr. 1429 Ep.Bihor, nr.topo.4019/3, înscris în CF. 93877 Oradea și obținerea acordului de principiu a Consiliului Local al Municipiului Oradea, pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 132 mp. teren.

Conform CF nr.11890 Oradea, d-l Papai Szabalcs este proprietarul terenului si construcțiilor identificat cu nr.cadastral 11890 Oradea, in suprafața de 1670 mp. situat in Oradea, Str.M.Corvin, nr.86, dobândit prin cumpărare, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2077/2008.

Terenul solicitat spre cumpărare, identificat cu nr.topo.3991/4 si 4019/3, in suprafața de 132 mp. situat pe Str.Filatov, F.N. este situat la capătul proprietății acestuia, pe care acesta îl utilizează si pentru care achita taxa utilizare teren.

In conformitate cu Cf.1429 Ep.Bihor, terenul identificat cu nr.topo.3991/4, se afla in proprietatea Statului Roman, iar conform CF.93877 Oradea, terenul identificat cu nr.cadastral 4019/3, se afla in proprietatea Municipiului Oradea.

Ținând cont de prevederile art.10 alin.n legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local

nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a, b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administrația publică locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 132 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafata nr. topo

- mp-

Suprafata ce se dezlipeste si se constituie in nr.cadastral -mp-

Observații

4019/3

93877 Oradea

267

12

Municipiul Oradea asupra

3991/4

1429 Ep.Bihor

590

120

suprafeței de 132 mp.

TOTAL

132

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta hotărâre, teren în suprafață de 132 mp. în proprietatea privată a Municipiului Oradea .

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 132 mp. teren identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lui Papai Szabolcs, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 1008/2007 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 132 mp și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 132 mp teren, situat în Oradea str. Filatov, FN.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea

- Serviciul Terenuri

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

- Dl. Papai Szabolcs, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 821

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”