Hotărârea nr. 82/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare restaurant în clădire existentă Parter, cupola de sticlă - terasă acoperită, birouri şi spaţii anexe, aferente funcţiunii, amenajare locuri de parcare, intrare în legalitate pentru lucrări de modificări interioare,str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 3, nr.topo 437/4a, 437/3/I, 437/3/II, 437/3/III şi nr.cad.154014 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare restaurant în clădire existentă Parter, cupola de sticlă - terasă acoperită, birouri și spații anexe, aferente funcțiunii, amenajare locuri de parcare, intrare în legalitate pentru lucrări de modificări interioare,str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 3, nr.topo 437/4a, 437/3/I, 437/3/II, 437/3/III și nr.cad.154014 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 305410/15.12.2010, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare restaurant în clădire existentă Parter, cupola de sticlă -terasă acoperită, birouri și spații anexe, aferente funcțiunii, amenajare locuri de parcare, intrare în legalitate pentru lucrări de modificări interioare, str. Barbu Ștefînescu Delavrancea nr.3, nr.topo 437/4a, 437/3/I, 437/3/II, 437/3/III și nr.cad.154014 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei S.C. TECHNOVA S.R.L. reprezentată prin d-l Portelechi Florin în baza certificatului de urbanism nr. 3441/12.11.2010.

Terenul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în zona centrală a orașului, în vecinătatea clădirii “Facultații de Protecție a Mediului” și a clădirii “Facultății de Arhitectură și construcții”, înspre intersecția străzilor Gh.Doja cu General Gh.Magheru,

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul situat în intravilan corespunde zonei, R3b - zonă de locuințe izolate sau cuplate din interiorul zonei centrale. Amplasamentul studiat este situat în cadrul unui rezidențial existent compus din case familiale de locuit în regim de înălțime P-:-P+E+M, clădiri de locuințe colective P+4E și clădiri de servicii și birouri S+P+2E+M-:-P+5E,

Terenul destinat realizării obiectivului este în suprafață de S=619,0mp și s-a identificat cu nr.topo 437/4a înscris în CF nr.153821-Oradea și nr.topo 437/3/III înscris în CF nr.150024-C1-U3-Oradea în favoarea beneficiarei S.C. Technova S.R.L., nr.cad.154014 înscris în CF nr.154014-Oradea, nr.topo 437/3/I înscris în CF nr.150024-C1-U1-Oradea și nr.topo 437/3/II înscris în CF nr.150024-C1-U2-Oradea în favoarea beneficiarului Portelechi Florin. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str.Barbu Stefanescu Delavrancea.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, existând posibilitatea de racordare la acestea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, actualizată și republicată,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amenajare restaurant în clădire existentă Parter, cupolă de sticlă (terasă acoperită), birouri și spații anexe, aferente funcțiunii, amenajare locuri de parcare. Intrare în legalitate pentru lucrări de modificări interioare, str.Barbu Stefanescu Delavrancea nr.3, nr.topo 437/4a, 437/3/I, 437/3/II, 437/3/III și nr.cad.154014 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • -   Se propune:

 • -   schimbarea zonării funcționale: din R3b in C2,

 • -   intrarea în legalitate a lucrărilor de modificări interioare executate în vederea amenajării unui restaurant în clădirea existentă, în regim de înălțime parter, cu un număr de maxim 25 locuri la mese pentru restaurant, cu birouri și spații anexe aferente funcțiunii,

 • -   amplasarea unei cupole de sticlă (terasă acoperită), zonă unde se propune amenajarea și amplasarea unui număr de maxim 15 locuri la mese,

 • -   amenajarea a minim 6 locuri de parcare (ce se va realiza pe cheltuiala beneficiarului) în fața imobilului, pe domeniul public, la frontul străzii Barbu Stefanescu Delavrancea (conform prevederilor din avizul nr.305432/07.01.2011 al Direcției Tehnice-Serviciu Urmarire Executie Lucrări-Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea),

 • -   integrarea clădirii și funcțiunii într-o zonă preponderent cu locuințe și servicii existente, aflată în continuă dezvoltare (imobil situat pe str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr.3);

 • -   drumuri: accesul, auto și pietonal, se vor realiza din strada Barbu Ștefanescu Delavrancea;

 • -  POT propus = 85,0%, CUT propus = 1;

- Dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC TECHNOVA SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 82

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.