Hotărârea nr. 819/2011

privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2980 mp. teren şi transmiterea în folosinţă fără plată pe o perioadă de 25 ani a suprafeţei de 2980 mp. teren din nr. topo.486/4, înscris în CF.7759 Seleus, situat la capătul liniei de tramvai din cartierul Nufărul în favoarea SC Oradea - Transport Local SA, în vederea amenajării unui Parc Tematic OTL

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2980 mp. teren și transmiterea în folosință fără plată pe o perioadă de 25 ani a suprafeței de 2980 mp. teren din nr. topo.486/4, înscris în CF.7759 Seleus, situat la capătul liniei de tramvai din cartierul Nufărul în favoarea SC Oradea - Transport Local SA, în vederea amenajării unui Parc Tematic OTL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61742 din 12.12.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2980 mp. teren și transmiterea în folosință fără plată pe o perioadă de 25 ani a suprafeței de 2980 mp. teren din nr. topo.486/4, înscris în CF.7759 Seleus, situat la capătul liniei de tramvai din cartierul Nufărul în favoarea OTL Oradea, în vederea amenajării unui parc tematic OTL.

În conformitate cu planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de dl. topograf Moldovan Radu, terenul destinat parcului tematic OTL, se identifica cu nr.topo.486/4, având suprafața de 2980 mp. și face parte din planul de amenajare stație transbordare Nufărul.

Conform C.F. 7759 Seleus, terenul identificat cu nr. topo. 486/4, constituie proprietatea privată a Municipiului Oradea .

În vederea corelării situației juridice cu folosința faptică și înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru suprafața de 2980 mp. teren reprezentând parc tematic OTL, aparținând infrastructurii de transport local al municipiului Oradea;

În vederea completării și actualizării inventarului domeniului public al Municipiul Oradea atestat prin H.G. 970/2002,

Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2980 mp. astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafata nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.cadastral

-mp-

Observații

486/4

7759 Seleus

7183

2980

Municipiul Oradea asupra suprafeței de 2980 mp. teren

TOTAL

2980

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a terenului identificat cu nr. cadastral cu suprafața de 2980 mp. identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă transmiterea fără plată a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în favoarea OTL SA Oradea, în vederea amenajării unui Parc Tematic OTL.

Art.4. Durata transmiterii terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre va fi pe o perioada de 25 ani.

Art.5. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, prin înscrierea suprafeței de 2980 mp. teren - Parc Tematic OTL, în conformitate cu prevederile din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează OTL Oradea Transport Local și Administrația Imobiliară Oradea .

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -   Serviciul Evidenta Patrimoniu, Delegări de gestiune - P.M.O

  • -  SC Oradea Transport Local SA

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • -  SC OTL SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 819


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila