Hotărârea nr. 818/2011

privind modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 648 /29.09.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 13194 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 648 /29.09.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 13194 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61741 / 12.12.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea modificării art. 1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 648 /29.09.2011 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a terenului în suprafață de 13194 mp. și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall,

Potrivit încheierii de respingere emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor se solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 648 /29.09.2011, în sensul că nr. topografic 1476 este dezmembrat în 1476/15 înscris în CF 10551 Sântandrei,

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 648 /29.09.2011, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă constituirea Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 13194 mp.

astfel:”

\Nr Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1475

2639 Sântandrei

1256

Teren proprietatea publică a Municipiul

1476/15

10551 Sântandrei

11938

Oradea

Total

13194

Art. II. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 648 /29.09.2011, care va avea următorul cuprins:

Art. 2 Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciara a imobilului cu suprafața de 13194 mp., identificat la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre reprezentând teren -domeniu public, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall.”

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 818

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.