Hotărârea nr. 817/2011

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 235 /31.03.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str.Averescu, nr.7 reprezentând suprafaţa de 229 mp teren cu construcţii - Centru Multifuncţional şi înscrierea imobilului în proprietatea privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 235 /31.03.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Str.Averescu, nr.7 reprezentând suprafața de 229 mp teren cu construcții - Centru Multifuncțional și înscrierea imobilului în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61744/ 12.12.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 235 /31.03.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Averescu, nr.7 reprezentând suprafața de 229 mp teren cu construcții - Centru Multifuncțional-proprietate privată a Municipiului Oradea.

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 235 /31.03.2011, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă constituirea Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 229 mp. astfel:”

\Nr. Topo din care se constituienr.

Cadastral

Nr.CFîncare este înscris Nr.

Topo.

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

3478/4

164285

229

Municipiul Oradea asupra terenului si construcțiile

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 817


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.