Hotărârea nr. 816/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Borza George Ioan şi soţia Borza Rodica, reprezentând suprafaţa de 78 mp teren identificat cu nr. cadastral 167290 înscris in C.F. 167290 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului şi suprafaţa de 191 mp teren identificat cu nr. cadastral 158365 înscris in C.F. 158365 Oradea situat în Oradea în zona str. Cantonului cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Borza George loan și soția Borza Rodica, reprezentând suprafața de 78 mp teren identificat cu nr. cadastral 167290 înscris in C.F. 167290 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului și suprafața de 191 mp teren identificat cu nr. cadastral 158365 înscris in C.F. 158365 Oradea situat în Oradea în zona str. Cantonului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr61745 / 12.12.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 78 mp teren identificat cu nr. cadastral 167290 înscris in C.F. 167290 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului și suprafața de 191 mp teren identificat cu nr. cadastral 158365 înscris in C.F. 158365 Oradea situat în Oradea în zona str. Cantonului cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.2168/27.07.2011 domnul Borza George Ioan și soția Borza Rodica donează Municipiului Oradea suprafața de 78 mp teren identificat cu nr. cadastral 167290 înscris in C.F. 167290 Oradea respectiv suprafața de 191 mp teren identificat cu nr. cadastral 158365 înscris in C.F. 158365 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a” art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Borza George Ioan și soția Borza Rodica reprezentând suprafața de 78 mp teren identificat cu nr. cadastral 167290 înscris in C.F. 167290 Oradea respectiv suprafața de 191 mp teren identificat cu nr. cadastral 158365 înscris in C.F. 158365 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

  • •   Direcția Tehnica -P.M.O;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • •   Domnul Borza George Ioan și soția Borza Rodica prin grija Administratiei Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 816


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.