Hotărârea nr. 815/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Plisco Sorin Dorel şi soţia Plisco Carmen Valerica, doamna Găbudean Nicoleta Mărioara şi Găbudean Laura Mădălina reprezentând suprafaţa de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 171559 inscris in C.F. 171559 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Plisco Sorin Dorel și soția Plisco Carmen Valerica, doamna Găbudean Nicoleta Mărioara și Găbudean Laura Mădălina reprezentând suprafața de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 171559 inscris in C.F. 171559 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61746 / 12.12.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 171559 înscris in C.F. 171559 Oradea situat în Oradea str.Merilor cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.2374/20.10.2011 domnul Plisco Sorin Dorel și soția Plisco Carmen Valerica, doamna Găbudean Nicoleta Mărioara și Găbudean Laura Mădălina donează Municipiului Oradea suprafața de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 171559 înscris in C.F. 171559 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a”, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Plisco Sorin Dorel și soția Plisco Carmen Valerica, doamna Găbudean Nicoleta Mărioara și Găbudean Laura Mădălina reprezentând suprafața de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 171559 înscris in C.F. 171559 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •   Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

  • •   Direcția Tehnica -P.M.O;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • •   Domnul Plisco Sorin Dorel și soția Plisco Carmen Valerica, doamna Găbudean Nicoleta Mărioara și Găbudean Laura Mădălina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 815


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.