Hotărârea nr. 814/2011

privind darea acordului de principiu pentru achiziţionarea cotei de 470/1.708 mp, teren identificat cu nr. topo 5808/5 înscris în CF 165941 (Nr. vechi CF nr. 7106) Oradea, proprietate a d-lui Kleszkeny Iosif şi soţia Kleszkeny Angela, situat pe str. Vişinilor, afectat de reţele de utilităţi şi drum

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru achiziționarea cotei de 470/1.708 mp, teren identificat cu nr. topo 5808/5 înscris în CF 165941 (Nr. vechi CF nr. 7106) Oradea, proprietate a d-lui Kleszkeny Iosif și soția Kleszkeny Angela, situat pe str. Vișinilor, afectat de rețele de utilități și drum

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61747 din 12.12.2011 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local darea acordului de principiu, in vederea achiziționării cotei de 470/1.708 mp., teren identificat cu nr. topo 5808/5, înscris în CF 165941 (Nr. vechi CF nr. 7106) Oradea.

Prin Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 40144/2011, d-na Kleszkeny Angela și dl. Kleszkeny Iosif, sesizează faptul că pe terenul proprietatea dânșilor, s-au efectuat lucrări de balastare a drumului reprezentând un tronson din str. Vișinilor, iar S.C. Compania de Apa Oradea a executat lucrări autorizate de Primăria Oradea pentru introducerea de utilități, prin afectarea cotei de 470/1.708 mp. din terenul identificat cu nr. topografic 5808/5 înscris în CF 165941, proprietatea d-lui Kleszkeny Iosif și soția Kleszkeny Angela.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b, c, alin.4 lit.a, alin. 5 lit. a și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru achiziționarea cotei de 470/1.708 mp, teren identificat cu nr. topo 5808/5 înscris în CF 165941 (Nr. vechi CF nr. 7106) Oradea, proprietate a d-lui Kleszkeny Iosif și soția Kleszkeny Angela, teren cu destinație de drum, în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art.2. Se aprobă numirea comisiei de negociere a prețului de achiziție a terenului, după cum urmează:

 • 1. Biro Rozalia - Viceprimar                                             - președinte

 • 2. Cristian Marcel Beltechi- Director General A.I.O.                      - membru

 • 3. Porsztner Bela Csaba - DirectorGeneralAdj. A.I.O.                 - membru

 • 4. Letea Carmen - Șef Serviciu Terenuri                               - membru

 • 5. Rosan Marioara - Șef Birou Juridic                                 - membru

 • 6. Luca Dorel - Consilier Local în Consiliul Local al Municipiului Oradea - membru

 • 7. Dan Octavian -ConsilierLocal C.L.M.O.                             - membru

 • 8. Ramona Boloș - Consilier Achiziții Publice                           - secretar


Art.3. Prețul negociat între comisia de negociere si dl. Kleszkeny Iosif și soția Kleszkeny Angela pentru cumpărarea terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.4. Finalizarea procedurii și încheierea contractului de vânzare - cumpărare se va realiza în prima parte a anului 2012, după aprobarea bugetului local pe anul 2012.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria Municipiului Oradea, Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județul Bihor

 • •   Direcția Juridică

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări-Gestiune

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •   Dl. Kleszkeny Iosif și soția Kleszkeny Angela, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 13decembrie 2011

Nr. 814

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”