Hotărârea nr. 813/2011

privind aprobarea modificării şi completării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 491 / 20.07.2011 prin care s-a aprobat Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 265 mp. şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 265 mp. teren situat în Oradea, str. Meziadului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării și completării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 491 / 20.07.2011 prin care s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 265 mp. și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 265 mp. teren situat în Oradea, str. Meziadului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61748/ 12.12.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune modificarea și completarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 491 / 20.07.2011.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 491 / 20.07.2011 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 265 mp. și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 265 mp. teren situat în Oradea, str. Meziadului, nr. 3 in favoarea S.C. G.V.M. EXIM S.R.L. In baza hotărârii menționate, O.C.P.I. Bihor a înscris Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 265 mp., în C.F. nr. 171185 Oradea identificată cu nr. cadastral 171185.

În vederea corectării erorii materiale din art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 491 / 20.07.2011 cu privire la suprafața pentru care s-a dat acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se modifică și completează art. 4 dinHotărârea Consiliului Local nr. 491/20.07.2011, care va avea următorul cuprins:

Art. 4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 265 mp., teren identificat cu nr. cadastral 171185 înscris in C.F. 171185 Oradea, in favoarea S.C. G.V.M. EXIM S.R.L.”

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  S.C. G.V.M. EXIM S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 813


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila